Domenii mediere

Prezentarea Uniunii Mediatorilor Bancari

  Uniunea Mediatorilor Bancari (UMB) a apărut ca o necesitate pe piata financiar-bancară românească, după ce ani de zile s-a încercat crearea unei instituţii care să încerce soluţionarea conflictelor între bănci şi clienţii lor.

Fondatorii Uniunii Mediatorilor Bancari au identificat această necesitate si au pus bazele unei asociatii profesionale de profil, formate potrivit Actului constitutiv din mediatori autorizati conform Legii nr. 192/2006 privind medierea, care si-au exprimat vointa de a se asocia pentru desfăsurarea activitătii în domeniul medierii, si în special în medierea conflictelor aparute in sectorul bancar, al leasing/ului si asigurarilor.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiţi în diverse forme de exercitare a profesiei autorizate de catre Consiliul de mediere, la nivelul oraselor si municipiilor resedinta de judet, vor presta servicii de mediere a litigiilor aparute intre bănci, societati de leasing si asigurari, pe de o parte si clientii lor, pe de alta parte, la un nivel bun de calitate, costuri, celeritate, neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Din punct de vedere institutional, Uniunea Mediatorilor Bancari s-a constituit la data de 02.11.2009, sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică si independentă, în temeiul dreptului de liberă asociere prevăzut de art. 9 si 37 din Constitutia României si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările ulterioare, precum si Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009 la Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 117 din 02.12.2009).

Scopul uniunii este promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativă de rezolvare a confictelor, apărarea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale membrilor săi, potrivit statutului, legislatiei nationale si directivelor europene privind activitatea de mediere.

Sediul uniunii este în municipiul Bucuresti, putând fi schimbat de Consiliul Director si validat de adunarea generală; uniunea poate constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale în alte localităti, cu sau fara personalitate juridica, în temeiul hotărârii adunării generale, in functie de cerintele pietei si solicitarea mediatorilor.

Uniunea are elemente de identificare proprii: stampilă, cod de înregistrare fiscală, cont bancar, siglă si carnete de membru, in forma stabilita de consiliul director.

Uniunea este constituită pe principiile democratice: liberul consimtământ si vointa de asociere a tuturor membrilor ei în vederea realizării scopurilor propuse, egalitatea în drepturi, reprezentativitatea, eligibilitatea conducerii prin vot secret din rândul membrilor săi, legalitatea, adoptarea hotărârilor cu vot majoritar, solidaritatea, mutualitatea, libertatea de asociere si afiliere la alte asociatii sau organizatii profesionale, minoritatea se supune majoritătii, hotărârile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toti membrii uniunii, promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept.

Obiectivele principale ale uniunii sunt: sustinerea, protejarea si promovarea intereselor membrilor săi, mediatori autorizati din România si Uniunea Europeană, ca asociatie profesională, imbunatatirea proceduriilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativă de solutionare a conflictelor la justitia traditională, în mod special în domeniul financiar-bancar, activităti de promovare publică a notiunilor de bază despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedură recomandată de către U.E. si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si unitati administrative, unor categorii sociale si profesii, perfectionarea pregătirii continue a mediatorilor membri ai uniunii în domeniul financiar-bancar si juridic, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experientă, promovarea medierii, profesiei de mediator si cresterea prestigiului profesional, imbunatatirea cadrului legislativ existent.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse, Uniunea va folosi orice forme de promovare si dezvoltare a medierii, între care: organizarea si participarea la cursuri pe subiecte de interes, seminarii, conferinte, simpozioane pentru promovarea medierii, publicarea de materiale specifice în presa scrisă, forumuri, bloguri, site-uri si participarea la emisiuni radio-TV pentru mediatizarea activitătilor, publicitate, informare prin afisare, materiale promotionale, colaborări cu Consiliul de mediere, alte institutii, organizatii, administratia publică, institutii financiar- bancare, persoane fizice si persoane juridice, asistenta mutuală a membrilor, potrivit legislatiei în vigoare, statutului si strategiilor UMB.

Uniunea nu se va angaja în nicio actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislatiei în domeniu, care interferează activitătile unor organizatii politice sau institutii publice, care afectează prestigiul si unitatea mediatorilor si ale profesiei.

Apartenenta membrilor la uniune se asigură sub rezerva dovedirii calitătii serviciilor prestate, profesionalismului, integritătii morale, transparentei, bunei colaborări mediator-client, nediscriminării, eficacitătii si eficientei, respectării principiilor medierii: neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Caracterul de utilitate publică al institutiei medierii si implicit al organizatiilor profesionale si formelor de exercitare a profesiei este definit în art. 4 al Legii nr.192/2006, iar conducerea uniunii va întreprinde măsurile necesare pentru recunoasterea acestui lucru, cu consecintele sale juridice.

Uniunea va colabora cu furnizorii de servicii de formare a mediatorilor si Institutul Bancar Român in vederea perfectionarii pregătirii mediatorilor în domeniu, pe baza unor Protocoale si Planuri de colaborare.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesională a mediatorilor specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.

Uniunea a inceput demersurile pentru afilierea la institutii internationale din domeniul medierii, iar in cursul lunii martie sau aprilie 2010 UMB va organiza la Bucuresti o conferinta internationala, avand deja confirmarea participarii unor specialisti internationali in medierea litigiilor din domeniul financiar-bancar, comercial si civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţa de lansare a UMB, 28.01.2010, Rin Grand Hotel Bucureşti. C. Asofronie – vicepresedinte, Tudor Tatu – preşedinte, David Burnei – secretar general, Marian Berar – Director Externe, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi – preşedinte O.A.D.O.

DE SUNT NECESARI MEDIATORII BANCARI?

După ce ani de zile s-a încercat crearea unei instituţii care să încerce soluţionarea conflictelor între bănci şi clienţii lor, după ce iniţiativa Asociaţiei Române a Băncilor de înfiinţare a Mediatorului Bancar trenează din 2006, iată că s-a constituit asociaţia Uniunea Mediatorilor Bancari.

Fondatorii Uniunii Mediatorilor Bancari, mediatori autorizaţi conform Legii nr. 192/2006, au identificat această necesitate şi au pus bazele unei asociaţii profesionale de profil, ai cărei membri vor fi specializaţi în domeniu financiar-bancar, al leasing-ului si asigurărilor.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiţi în diverse forme de exercitare a profesiei prevăzute de lege la nivelul judeţelor şi principalelor municipii şi oraşe, vor presta serviciile de mediere necesare, la un nivel bun de calitate, celeritate, neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate.

Iniţiativa Asociaţiei Bancilor din România avea în vedere  înfiinţarea unei instituţii a Ombudsman-ului Bancar, inspirată de altele similare din ţările europene dezvoltate,  cu denumirea, considerăm noi eronată Mediatorul Bancar, ar fi în subordinea A.R.B (nu ar mai fi neutră şi autonomă, ci de partea bancilor care compun A.R.B!) care ar fi urmat să medieze conflictele între bănci şi clienţii lor, dând hotărâri în favoarea uneia din părţi, după verificarea administrativă a  temeiniciei  reclamaţiilor. Faptul că această instituţie ar fi subordonată asociaţiei băncilor şi ar emite recomandări/dispoziţii obligatorii şi eventual sanţiuni pecuniare în cazul dovedirii vinovăţiei băncilor, este contrară oricărei interpretări a noţiunii de mediere, aşa cum este aceasta definită şi practicată în lume. Această instituţie, va fi o instituţie publică cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale asemănătoare Avocatului poporului sau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. Nu avem nimic împotriva apariţiei acesteia, poate fi benefică şi ea, dar nu s-ar putea numi Mediatorul Bancar din următoarele motive:

– medierea este definită ca o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, prin apelarea la o terţă persoană autorizată ca mediator în condiţiile Legii nr. 192/2006, practicarea medierii de persoane neautorizate fiind considerată infracţiune, prin recentele modificări ale legii;

– mediatorul îşi exercită atribuţiile cu consimţământul şi la alegerea părţilor, nu desemnaţi de conducerea unei instituţii şi cu respectarea principiilor medierii, respectiv independenţa faţă de părţi, imparţialitatea, neutralitatea şi confidenţialitatea;

– persoanele aflate în orice fel de raporturi cu băncile – serviciu, colaboratori dintre mediatorii autorizaţi, asociaţie patronată de bănci, nu se vor putea numi mediatori, pentru că nu ar respecta legislaţia şi practica internaţională şi naţională în domeniul medierii;

– un mediator nu face cercetări, nu emite hotărâri, ci ajută părţile să ajungă la o soluţie convenabilă pentru ele, dincolo de formalismul şi birocraţia instituţiilor judiciare şi jurisdicţionale;

– Uniunea Mediatorilor Bancari va colabora cu Asociaţia Română a Băncilor ca şi cu orice altă asociaţie de profil, dar în condiţii de autonomie, cu băncile ca şi clienţi, cu Institutul Bancar Român ca şi cu orice furnizor de servicii de specializare şi perfecţionare profesională, cu Banca Naţională a României, ca autoritate în domeniu;

– chiar dacă alţii consideră necesar acest Ombudsman bancar, el ar fi tot o instituţie publică cu rol jurisdicţional, la care, ca şi la instanţe, clienţii nemulţumiţi ai băncilor nu ar beneficia de avantajele medierii şi ar apela pentru soluţionarea litigiilor între ei bănci doar dacă acestea nu vor să medieze litigiul pe cale amiabilă; În plus, când există atâtea autorităţi cu atribuţii de control şi jurisdicţie, între care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, este greu de crezut că ar reduce litigiile între furnizori şi consumatori înfiinţarea a câte unui Ombudsman pentru fiecare domeniu.

– clienţii nemulţumiţi de relaţia cu băncile, în afară de mediatorii bancari, vor putea să se adreseze în continuare A.N.P.C. sau instanţelor de judecată.

Indiferent de existenţa autorităţilor jurisdicţionale sau instanţelor de judecată, părţile aflate în conflict au posibilitatea să soluţioneze conflictul dintre ele pe cale amiabilă, prin mediere, cu ajutorul mediatorilor bancari, găsindu-se o soluţie reciproc acceptată, cu avantaje pentru ambele părţi, mai rapidă, mai puţin costisitoare, confidenţială, ca alternativă la hotărârile respectivelor autorităţi şi instanţe deja existente în România.

Mediator Asofronie Constantin, vicepresedinte UMB

UMB

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI considera ca medierea este ideala in situatie de interdependenta, de dorinta de relatie continua cand se urmareste stabilirea unei relatii mai eficace si eficiente intre parti.

Medierea poate fi utilizata in fiecare moment al evolutiei unei dispute si permite totodata relansarea negocierilor directe intre parti.

Medierea se desfasoara in sedinte, fiind realizata intr-o ambianta de calm si neutralitate, in care partile in conflict, in prezenta si cu ajutorul mediatorului, in sedinta comuna sau privata, cauta o solutie pentru rezolvarea conflictului care le desparte.

Uniunea Mediatorilor Bancari activeaza pe piata medierii conflictelor din domeniul financiar – bancar din luna noiembrie 2009, cand s-au pus bazele asociatiei profesionale.

Activitatea mediatorilor bancari urmeaza si respecta principiile de baza ale medierii, respectiv legalitatea, neutralitatea, impartialitatea, confidentialitatea si disponibilitatea partilor de a alege calea medierii si solutia cea mai buna pentru rezolvarea conflictului, incadrandu-se in prevederile Legii 192/2006 privind activitatea de mediere.

Mediatorii autorizati membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari ofera servicii de mediere a urmatoarelor tipuri de conflicte intervenite intre banca si clienti:

I. CONFLICTE RECLAMATE DE CATRE CLIENTI

– Dobanzi calculate gresit.

– Marirea nejustificata a dobanzilor fixe  pe perioada derularii  contractului.

– Comisioane nejustificate.

– Erori in procesarea tranzactiilor cu carduri.

– Erori in procesarea tranzactiilor efectuate de clienti prin online banking

– Informatii incomplete sau neclare.

– Operatiuni neautorizate in conturi.

– Fraude bancare.

– Inregistrari nejustificate ca rau platnic in cadrul Centralei Riscurilor Bancare(CRB) si Biroul de Credit.

– Introducerea in contractele de credit a unor clauze abuzive.

– Necomunicarea majorarii ratei dobanzii.

– Modificarea clauzelor conventiei fara consultarea si acordul partilor contractante si neconsemnarea prin act aditional”semnat de ambele parti.

– Prelucrarea cu intarziere a ordinelor de plata care aduc prejudicii clientilor

– Alte conflicte financiare

II. CONFLICTE RECLAMATE DE CATRE BANCA

– Neplata cu rea credinta de catre clientii debitori a datoriilor banesti ori de alta natura, catre banca creditoare.

– Plata repetata cu intarziere de catre clientii debitori peste data scadenta a datoriei.

– Restabilirea situatiei anterioare declansarii procedurii insolventei de catre clientii debitori.

– Refuzul platii nejusustificate din partea clientilor debitori bancii creditoare a dobanzilor si penalitatilor calculate legal.

– Amenintarea, insultarea, calomnierea sau lovirea de catre clientii debitori a angajatilor bancilor creditoare.

– Denigrarea bancilor in mass media de catre clienti.

– Depunerea de reclamatii nejustificate la ANPC si BNR in detrimentul bancilor.

Nota:  Medierea conflictele de la pct.I si II, cuprinde atat clienti persoane fizice cat si juridice, fiind aplicabila si relatiilor conflictuale dintre societatile de leasing si clientii acestora

III. CONFLICTE INTERVENITE INTRE ANGAJATII BANCILOR DE LA ORICE NIVEL

– Hartuirea sexuala.

– Desfacerea fara temei a Contractului Individual de munca.

– Purtarea abuziva cu subalterni ori lovirea acestora de catre sefi si invers

– Conflictul de interese.

– Neplata unor drepturi banesti angajatilor.

– Discriminarea angajatilor pe temei de ura, rasa, sex, convingeri religioase, apartenenta politica etc.

– Gestiune frauduloasa in forma simpla.

– Conflicte intervenite intre banci si colaboratorii externi ai acestora (firme de recutare personal, evaluatori, traducatori, translatori, consilieri juridici, avocati, alti specialisti etc).

– Orice alte conflicte aparute intre angajatii bancilor sau intre angajat si angajator.

Nota: Medierea conflictelor de la pct. III este aplicabila si relatiilor conflictuale dintre angajatii societatilor de leasing

IV. ORICE ALTE CONFLICTE CARE NU AU LEGATURA CU RELATIA BANCA – ANGAJAT – CLIENT CARORA LE SUNT APLICABILE PREVEDERII L-192/2006 REPUBLICATA, P RIVIND MEDIEREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIATOR

Sediul: Bucuresti,  b-dul Chisinau nr. 8,  bl. M2,  ap.81  sectorul 2
– Tel / fax: 0216281218 – Mobil: 0745515542 / 0744750036 sau 0729 013141
E-mail: mediatorbancar@yahoo.com   Web: www.mediatorbancar.ro

 

IN REGISTRUL NATIONAL AL FUNDATIILOR SI ASOCIATIILOR DE MEDIATORI
La data de 21.12.2009 a fost depusa la secretariatul Consiliului de mediere cererea de inregistrare a Uniunii Mediatorilor Bancari in , Registrul National al Fundatiilor si Asociatiilor care activeaza in domeniul medierii” impreuna cu documentele aferente.

Uniunea Mediatorilor Bancari s-a constituit la data de 02.11.2009, sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, precum si Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 117 din 02.12.2009)

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor specializata in medierea conflictelor din domeniul bancar, al leasing-ului si  asigurarilor.

Uniunea are 26318866 si Cont IBAN: RO17CECEB21143RON2400055, deschis la CEC Bank, Sucursala Socului, sector 2 Bucuresti

Din uniune poate face parte orice mediator autorizat sau in curs de autorizare indiferent de furnizorul de formare sau asociatia in care activeaza cu conditia respectarii statutului uniunii si a hotararilor adunarii generale si Consiliului Director.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: