Sistemul simplificat de contabilitate


ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  PUBLICAT: M.Of. R. nr. 522 din 25 iulie 2011

    În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:
    ART. 1 
    (1) Se aprobã Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    (2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementãrile contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (3) Reglementãrile contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    ART. 2 
    (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    (2) Pentru verificarea încadrãrii în criteriile prevãzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dacã în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane înceteazã sã îndeplineascã criteriile prevãzute la alin. (1), ele sunt obligate sã aplice Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3    (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

Citește în continuare