Solicitare adresată public Consiliului de mediere referitor la organizarea alegerilor


Comisia Consultativă a Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor 

Asociaţia Mediatorilor Galaţi

Nr. 17/ 23.08.2011

Către 

consiliul de mediere

    Având în vedere forma, conţinutul, modul de elaborare, adoptare şi publicare a Hotărârilor consiliului de mediere (CM) nr. 2247/29.07.2011, 2528 şi 2529/19.08.2011, vă solicit oficial şi de urgenţă să prezentaţi public următoarele: 

 – Procesele verbale ale ultimelor 3 şedinţe ale CM; 

– Temeiul de drept al modificărilor la ROF al CM şi Reg. org. alegeri, care includ clauze abuzive şi ilegale, aşa cum au fost deja semnalate de unele asociaţii şi unii mediatori;

– Temeiul de drept şi de fapt al nedesfăşurării şi finalizării alegerilor înainte de expirarea mandatului de 2 ani al membrilor actualului consiliu, potrivit legii, la 13.10.2011.

– Motivele refuzului includerii în hotărâri a prevederilor la care s-a ajuns de comun acord de către reprezentanţii asociaţiilor profesionale în şedinţa comisiei consultative din 20.07.2011.

    Neexprimarea publică a motivaţiilor şi documentelor cerute în cel mai scurt timp, va fi considerată a o sfidare şi desconsiderare a asociaţiilor profesionale şi mediatorilor în procesul decizional prin transparenţă şi dialog social, precum şi ca o încălcare a legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, care va determina reacţiile necesare potrivit legislaţiei în vigoare.

     Precizez că am scris în formula de adresare destinatarul cu literă mică, potrivit modului de scriere de pe modelul de firmă al formelor de exercitare a profesiei, din anexa la R.O.F. al CM, la care se persistă într-o formă greşită pe care nu aţi înţeles să o corectaţi după semnalizările repetate.

Mediator Asofronie Constantin, 

Preşedinte al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi şi Coordonator al comisiei consultative a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor

A.M.R. 7,6,5… ZILE! Consiliul de mediere întârzie nepermis organizarea alegerilor


01.08.2011. A.M.R. 6 ZILE!  Până Consiliul de mediere se hotărăşte să organizeze alegerile până la termenul limită de 8.08.2011, vă reamintim celor mai vechi în profesie şi vă informăm pe cei mai noi despre neregulile şi abuzurile de la alegerile din 23 mai 2009 încoace pe blogul www.alegerimediere.wordpress.com.  

31.07.2011. A.M.R. 7 ZILE! După cum s-a anunţat de către unii mediatori (DE CE NU ŞI DE CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE?), în  M. Of. României P I nr. 485 din 8 iulie 2011  a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale  nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III teza întâi din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Soluţia instanţei: excepţia de neconstituţionalitate a art. III, teza I din Legea nr. 370/2009 a fost respinsă,  Curtea statuând că prevederile din textul atacat nu contravin Constituţiei României. Consecinţa: respingerea excepţiei de neconstituţionalitate şi publicarea acesteia în M.Of.R. are ca efect obligarea membrilor Consiliului de mediere să pună în aplicare prevederile acestui articol prin  organizarea de alegeri la Consiliul de Mediere în termen de 30 de zile, adică până la 8 august 2011, după ce, prin rea-credinţă, diverse mijloace dolosive şi frauduloase au sfidat legea în complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj, ca să nu organizeze alegeri conform art. III din legea nr. 370/2009!     

Ca să nu se spună doar că ne ocupăm cu critica şi demolarea grupului statuar încremenit de câţiva ani în Piaţa Sfântul Ştefan nr. 7, am solicitat asociaţiilor profesionale ale mediatorilor să fie de acord cu convocarea în luna iulie 2011 a unei şedinţe extraordinare a Comisiei consultative a asociaţiilor, întrucât, în mod nejustificat, nu s-a convocat o şedinţă ordinară a comisiei la sfârşitul trimestrului al II-lea, în luna iunie, aşa cum prevede R.O.F al comisiei. Până al urmă au fost de acord şi coordonatoarea în exerciţiu D. Dreţcanu – APMR şi reprezentanta C.M., C. Fiscuci – APMR!, aşa că în data de 20 iulie 2011 a avut loc respectiva şedinţă,  care a stabilit la propunerea subsemnatului o serie de măsuri relatate în materialul publicat la:   https://mediereagalati.wordpress.com/2011/07/20/organizarea-alegerilor-pentru-consiliul-de-mediere-dezbateri-in-comisia-consultativa/. Aceste măsuri imperative erau adresate şi veneau în sprijinul membrilor Consiliului de mediere, care nu a prezentat nici un document spre consultare comisiei şi mediatorilor, deşi chiar prevederile legii şi propriului R.O.F. îi obliga să organizeze alegerile cu 6 luni înaintea expirării mandatului actual la 13 octombrie 2011!    Ne-am grabit să muncim, să ne adunăm, să dezbatem şi să cerem membrilor consiliului să ia nişte hotărâri în aplicarea art. III al legii 370/2009 şi Deciziei Curţii Constituţionale a României la şedinţa ordinară a consiliului din 22 iulie, dar iată că după 10 zile de la şedinţă NU SE COMUNICĂ MEDIATORILOR, ASOCIAŢIILOR, COMISIEI CONSULTATIVE NICI MĂCAR CĂ AU FOST LUATE ÎN DISCUŢIE MĂSURILE RESPECTIVE ŞI CĂ S-A HOTĂRÂT CEVA, deşi timpul de gândire şi acţiune se apropie de expirare şi nu vor mai putea spune apoi că au organizat alegerile, ÎNTRUCÂT ORICE MĂSURĂ DATĂ CU ÎNCĂLCAREA LEGII ŞI DECIZIEI C.C.R. va fi nulă, iar membrii CM culpabili de abuz şi neglijenţă în serviciu!

Consiliul de mediere ar mai fi avut exact o săptămână să publice modificările la R.O.F. al C.M., la Reg. org. desfăşurare al alegerilor şi Calendarul alegerilor, dar până atunci, ar trebui să rămână necontestate aceste acte administrative, ca să se poată parcurge acest calendar! Oricum, zilnic vom aduce aminte acest lucru mediatorilor şi membrilor CM, poate se trezesc şi îşi îndeplinesc atribuţiile din lege şi R.O.F. şi se conformează Deciziei C.C.R., cu o numărătoare de tip militar, A.M.R. 7 ZILE!    

Între timp, la rubrica Z: Alegeri 2009, de pe blogul www.alegerimediere.wordpress.com vă vom informa cum au decurs alegerile în 2009, ca neregulile şi abuzurile să nu se mai repete, mai ales că atunci nu existau peste 2000 de mediatori autorizaţi care ar trebui să voteze noul consiliu în această toamnă.