Legislatie

LEGE nr. 192 din 16 mai 2006

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Publicată în Monitorul oficial nr. 441 din 22 mai 2006.

actualizata de legea 370/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 3 decembrie 2009  si

 OG 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12.12.2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicată in M.Of., PI nr. 70 din 30.01.2010.

 Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1  (1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

(2) Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Art. 2  (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze, pe aceasta cale, orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici, ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.

(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere, atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

(5) In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.

Art. 3  Activitatea de mediere se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

Art. 4  (1) Medierea reprezinta o activitate de interes public.

(2) In exercitarea atributiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie in privinta continutului intelegerii la care vor ajunge partile, dar le poate indruma sa verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.

Art. 5  (1) Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti.

(2) Partile au dreptul sa-si aleaga in mod liber mediatorul.

(3) Medierea se poate realiza de catre unul sau mai multi mediatori.

Art. 6  Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele.

Capitolul II – Profesia de mediator

Sectiunea 1 – Dobandirea, suspendarea si incetarea calitatii de mediator

Art. 7  Poate deveni mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani;

d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;

e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;.

g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.

Art. 8  (1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la Art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de mediere, dupa achitarea taxei de autorizare, al carei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie in Romania, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Documentele de calificare obtinute in profesia de mediator in alt stat decat Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana de catre persoanele prevazute la alin. (2) se recunosc in conditiile prevazute la alin. (5), care se aplica in mod corespunzator. Daca abilitatile si cunostintele nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea romana, Consiliul de mediere ia in considerare si experienta profesionala dobandita de solicitant si ii poate cere sa dovedeasca faptul ca indeplineste toate aceste cerinte.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si cetatenilor romani, posesori ai documentelor de calificare in profesia de mediator, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, dupa caz, intr-un stat tert.

(5) Cetateanul unui stat tert, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor in strainatate sau care a dobandit calitatea de mediator in strainatate, si doreste sa desfasoare activitate de mediere cu caracter permanent in Romania, dobandeste acces la profesie, in urmatoarele conditii:

a) prezinta titlul de studii, insotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

b) prezinta continutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregatirii si, dupa caz, documentele care atesta dobandirea calitatii de mediator. Consiliul de mediere evalueaza continutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregatirii, comparand cunostintele si abilitatile atestate de aceste documente cu cerintele stabilite conform Legii romane si hotaraste, daca este cazul, accesul in profesie. Conditiile de echivalare ori compensare a calificarii, in situatia in care cunostintele si abilitatile atestate nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea romana, vor fi stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(6) Mediatorul strain poate desfasura in Romania activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestarii de servicii, in baza documentului care atesta ca exercita legal aceasta profesie in statul de origine sau de provenienta, fiind exceptat de la cerintele de autorizare si de inscriere prevazute in lege, avand, insa, obligatia Instiintarii, in scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfasurarea acestei activitati.

(7) Cetatenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obtinut in unul dintre aceste state sau in Romania, dobandesc calitatea de mediator in Romania, in conditiile prevazute la alin. (2)—(6).

(8) Cetatenii prevazuti la alin. (7), care au dobandit calitatea de mediatOr in Romania, pot desfasura activitatea de mediere cu caracter permanent in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, daca in aceste state dobandirea acestei calitati nu este reglementata, in baza documentului care atesta ca exercita legal aceasta profesie in Romania.

(9) Pentru mediatorii autorizati in conditiile art. 7 si 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atesta dobandirea competentelor profesionale ca mediator este eliberat de catre Consiliul de mediere in conditiile stabilite de standardele de formare in domeniul medierii.

(10) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.

Art. 8^1   (1) Autorizatia se elibereaza solicitantului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatarii indeplinirii de catre acesta a tuturor conditiilor stabilite de lege si de regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(2) termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri se motiveaza in mod corespunzator si se notifica solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.

(4) Hotararea de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de mediator poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 9  (1) Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin cursuri de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare si de catre institutiile de invatamant superior acreditate.

(2) Cursurile si programele de formare profesionala a mediatorilor vor fi autorizate de catre Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesionala in domeniu, elaborate de catre acesta.

(3) Structura cursului de formare profesionala va fi intocmita conform prevederilor privind formarea adultilor.

(4) Consiliul de mediere va emite documentele care atesta competenta profesionala a mediatorilor

Art. 10 Institutiile si celelalte persoane juridice care desfasoara, conform art. 9, programe de formare a mediatorilor se inscriu, de catre Consiliul de mediere, pe o lista, care va fi pusa la dispozitia celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti si al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

Art. 11  (1) Consiliul de mediere are dreptul sa verifice modul de organizare si desfasurare a cursurilor si de aplicare a standardelor de formare initiala si continua si poate solicita, daca este cazul, retragerea autorizatiei, potrivit standardelor de formare in domeniul medierii si procedurilor elaborate de catre Consiliul de mediere.

(2) Retragerea autorizatiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordata atrage radierea de pe lista prevazuta la art. 10.

 Art. 12  (1) Mediatorii autorizati sunt inscrisi in tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In tabloul prevazut la alin. (1), se mentioneaza urmatoarele date:

a) numele si prenumele mediatorului;

b) sediul profesional;

c) pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit;

d) domeniul medierii in care acesta este specializat;

e) durata experientei practice in activitatea de mediere;

f) limba straina in care este capabil sa desfasoare medierea;

g) calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii, precum si, dupa caz, al altor organizatii;

h) existenta unei cauze de suspendare.

(3) Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an tabloul mediatorilor si sa-l puna la dispozitia celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

(4) Profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi.

(5) Exercitarea profesiei de mediator de catre persoane care nu au dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale

Art. 13  Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.

Art. 14  (1) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda:

a) in cazul unei incompatibilitati prevazute de lege; in acest caz, mediatorul este obligat sa incunostinteze, in termen de 3 zile, Consiliul de mediere, in legatura cu aceasta incompatibilitate;

b) la cerere, facuta in scris de catre mediator;

c) ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).

(2) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda de drept, in cazul in care impotriva mediatorului s-a luat masura arestarii preventive, pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

Art. 15  Calitatea de mediator inceteaza:

a) la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre mediator;

b) prin deces;

c) in cazul in care nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 7 lit. a) si d);

d) ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);

e) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea, cu intentie, a unei infractiuni, care il face nedemn de a mai exercita aceasta profesie.

Art. 16  (1) Suspendarea, precum si incetarea calitatii de mediator se dispune sau, dupa caz, se constata, de catre Consiliul de mediere.

(2) In caz de incetare a calitatii de mediator, numele acestuia se radiaza din tabloul mediatorilor.

Art. 16^1  In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

 Sectiunea 2 – Consiliul de mediere

Art. 17  (1) In vederea organizarii activitatii de mediere se infiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.

(2) Consiliul de mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului sau de organizare si functionare.

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani

(4^1) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricaruia dintre membrii acestuia se poate face la initiativa unei patrimi din numarul mediatorilor autorizati, decizia fiind adoptata cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul mediatorilor autorizati.

(5) Situatiile in care calitatea de membru al Consiliului de mediere inceteaza in timpul exercitarii mandatului, precum si procedura revocarii sunt stabilite prin regulamentul prevazut la alin. (2).

(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

(7) Consiliul de mediere isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere.

Art. 18  (1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna, dintre membrii sai, o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

(2) In structura Consiliului de mediere functioneaza un secretariat tehnic, alcatuit dintr-un numar de persoane stabilit prin organigrama si aprobat de Consiliul de mediere.

(3) Structura si atributiile comisiei prevazute la alin. (1) si ale secretariatului tehnic prevazut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizatie lunara, in conditiile stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

Art. 19  (1) Consiliul de mediere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(2) Sedintele Consiliului de mediere sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasc altfel.

(3) – Abrogat de Legea 370/2009.

(4) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun.

(5) La lucrarile Consiliului de mediere pot fi invitate sa participe persoane din orice alte institutii sau organisme profesionale, a caror consultare este necesara pentru luarea masurilor sau pentru adoptarea hotararilor Consiliului.

Art. 20  Consiliul de mediere are urmatoarele atributii principale:

a) promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;

b) elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;

c) autorizeaza programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;

d) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;

e) autorizeaza mediatorii, in conditiile prevazute de prezenta lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;

e^1) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;

f) intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;

g) tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;

h) supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;

i) elibereaza documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;

j) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;

k) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;

l) face propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;

m) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa;

m^1) organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;

n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Art. 21 Consiliul de mediere isi acopera cheltuielile de organizare si functionare din venituri proprii, dupa cum urmeaza:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;

b) donatii, sponsorizari, finantari si alte surse de venit, dobandite in conditiile legii;

c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;

e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

 Capitolul III – Organizarea si exercitarea activitatii mediatorilor

Art. 22  (1) Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(2) Mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu, necesar activitatii de mediere.

(3) In exercitarea profesiei, mediatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de munca numai in cadrul formelor prevazute la art. 22 alin. (1).

Art. 23 In desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila.

Art. 24 Mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.

 Capitolul IV – Drepturile si obligatiile mediatorului

Sectiunea 1 – Drepturile mediatorului

Art. 25  Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitatii sale, cu respectarea principiului confidentialitatii. Conditiile in care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.

 Art. 26 (1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu, stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil, sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.

Art. 27  Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate in prezenta lege.

(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avand obligatia de a indruma partile in vederea alegerii unui alt mediator

Art. 28  (1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil.

(2) Perchezitia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusa numai de judecator si se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.

Sectiunea 2 – Obligatiile mediatorului

Art. 29 (1) Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.

(2) Mediatorul trebuie sa asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor.

Art. 30 (1) Mediatorul are indatorirea sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil.

(2) Mediatorul trebuie sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru intre parti.

Art. 31 Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si in cazul in care constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.

Art. 32 Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale.

Art. 33 (1) Mediatorul este obligat sa respecte normele de deontologie si sa raspunda, cu respectarea dispozitiilor art. 32, cererilor formulate de autoritatile judiciare.

(2) Mediatorul este obligat sa comunice Consiliului de mediere orice modificare a conditiilor, care face necesara actualizarea mentiunilor prevazute la art. 12 alin. (2).

Art. 34  Mediatorul are obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, urmand, in acest scop, cursuri de formare continua, in conditiile stabilite de Consiliul de mediere.

Art. 35 Mediatorul este obligat sa restituie inscrisurile ce i-au fost incredintate de parti pe parcursul procedurii de mediere.

Art. 36  Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna din parti intr-o procedura judiciara sau arbitrala, avand ca obiect conflictul supus medierii.

Art. 37  (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere. In cauzele penale, mediatorul poate fi audiat ca martor numai in cazul in care are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca este cazul, a celorlalte persoane interesate.

(2) Calitatea de martor are intaietate fata de aceea de mediator, cu privire la faptele si imprejurarile pe care le-a cunoscut inainte de a fi devenit mediator in acel caz.

(3) In toate cazurile, dupa ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfasura activitatea de mediere in cauza respectiva.

 Sectiunea 3 – Raspunderea mediatorului

Art. 38 Raspunderea disciplinara a mediatorului intervine pentru urmatoarele abateri:

a) incalcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate;

b) refuzul de a raspunde cererilor formulate de autoritatile judiciare, in cazurile prevazute de lege;

c) refuzul de a restitui inscrisurile incredintate de partile aflate in conflict;

d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti intr-o procedura judiciara sau arbitrala, avand ca obiect conflictul supus medierii;

e) savarsirea altor fapte care aduc atingere probitatii profesionale.

Art. 39 (1) Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea abaterii si constau in:

a) observatie scrisa;

b) amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);

c) suspendarea din calitatea de mediator, pe o durata de la o luna la 6 luni;

d) incetarea calitatii de mediator.

(2) Limitele amenzii prevazute la alin. (1) lit. b) se actualizeaza periodic de catre Consiliul de mediere, in functie de rata inflatiei.

Art. 40  (1) Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul de mediere, in scris si sub semnatura, in legatura cu savarsirea unei abateri dintre cele prevazute la art. 38.

(2) Cercetarea abaterii se efectueaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii, de catre o comisie de disciplina, alcatuita dintr-un membru al Consiliului de mediere si 2 reprezentanti ai mediatorilor, desemnati prin tragere la sorti din tabloul mediatorilor. Membrii comisiei sunt numiti prin hotarare a Consiliului de mediere. Invitarea celui in cauza, in vederea audierii, este obligatorie. Mediatorul cercetat este indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea. In caz de neprezentare, se va incheia un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, din care sa reiasa faptul ca mediatorul a fost invitat si nu s-a prezentat la termenul stabilit.

(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare se inainteaza Consiliului de mediere, care hotaraste, in termen de 30 de zile, cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.

Art. 41 (1) Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor prevazute la art. 39 alin. (1) poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, in termen de 15 de zile de la comunicarea acesteia.

(2) Actiunea exercitata potrivit alin. (1) suspenda executarea hotararii atacate.

(3) Hotararea de aplicare a amenzii prevazute la art. 39 alin. (1) lit. b), ramasa definitiva potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, pana la achitarea sumei.

Art. 42  Raspunderea civila a mediatorului poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.

 Capitolul V – Procedura de mediere

Sectiunea 1 – Procedura prealabila incheierii contractului de mediere

Art. 43  (1) Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. Partea solicitanta va furniza mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.

(2) In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii. In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere.

(2^1) In procesele si cererile in materie civila si comerciala, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere.

(3) Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei mentionate la alin. (1) ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

(4) Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le considera necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 44  (1) Este interzisa desfasurarea sedintelor de mediere inainte de incheierea contractului de mediere.

(2) Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte.

 Sectiunea 2 – Contractul de mediere

Art. 45  Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea anularii, urmatoarele clauze:

a) identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;

b) mentionarea tipului sau a obiectului conflictului;

c) declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile;

d) obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii, dupa caz;

e) angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;

f) obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti, in mod egal;

g) intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea.

h) numarul de exemplare in care va fi redactat acordul in cazul in care acesta va fi in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;

i) obligatia partilor de a semna procesul-verbal intocmit de catre mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea.

 Art. 46  (1) In contractul de mediere pot fi prevazute si alte clauze, in conditiile legii.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

(3) Daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora, se va incheia o anexa la contractul de mediere.

 Art. 47  (1) Contractul de mediere se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Acesta se semneaza de catre partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt.

(2) Partile aflate in conflict pot da procura speciala unei alte persoane, in conditiile legii, pentru a incheia contractul de mediere.

Art. 48  Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

Art. 49  Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda incepand cu data semnarii contractului de mediere, pana la inchiderea procedurii de mediere in oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege.

 Sectiunea 3 – Desfasurarea medierii

Art. 50  (1) Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere.

(2) Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.

(3) Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

Art. 51  Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului. Daca este cazul, medierea se poate desfasura si in alte locuri, convenite de mediator si de partile aflate in conflict.

Art. 52  (1) Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord.

(2) In cursul medierii, partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.

Art. 53  Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere in conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Art. 54  (1) Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

(2) Mediatorul are dreptul sa inchida procedura de mediere, procedand potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica in mod corespunzator. In aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul, in parte, in conditiile stabilite prin contractul de mediere.

Art. 55  (1) In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica sau din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.

(2) Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

 Sectiunea 4 – Inchiderea medierii

Art. 56  (1) Procedura de mediere se inchide, dupa caz:

a) prin incheierea unei intelegeri intre parti, in urma solutionarii conflictului;

b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;

c) prin denuntarea contractului de mediere de catre una dintre parti.

(2) In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

Art. 57  La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1), mediatorul va intocmi un proces-verbal, care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

Art. 58  (1) Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.

(2) Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile.

(3) Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii.

(4) In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privata privind bunurile imobile, partile vor prezenta acordul redactat de catre mediator notarului public sau instantei de judecata pentru indeplinirea conditiilor de fond si de forma impuse de lege, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma.

(6) In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara.”

Art. 59  Intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.

Art. 60  (1) In orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate in conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, in scris, cealalta parte si pe mediator.

(2) Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

(3) Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va inchide procedura medierii.

 Sectiunea 5 – Medierea in cazul unui litigiu civil pe rolul instantelor de judecata

Art. 61  (1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc, din initiativa partilor ori la recomandarea instantei, acceptata de parti, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului.

(2) La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa informeze, in scris, instanta de judecata, daca partile au ajuns sau nu la o intelegere in urma procesului de mediere.

Art. 62  (1) Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de art. 242 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila.

(2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

(3) Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.

Art. 63  (1) In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.

(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.

(3) Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

Capitolul VI – Dispozitii speciale privind medierea unor conflicte

 Sectiunea 1 – Dispozitii speciale privind conflictele de familie

Art. 64  (1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, precum si orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(2) Intelegerea sotilor cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune, de catre parti, la instanta competenta sa pronunte divortul.

Art. 65  Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sa nu contravina interesului superior al copilului, va incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti, separatia in fapt sau divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia.

Art. 66 (1) Inainte de incheierea contractului de mediere sau, dupa caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligentele pentru a verifica daca intre parti exista o relatie abuziva ori violenta, iar efectele unei astfel de situatii sunt de natura sa influenteze medierea si va decide daca, in asemenea circumstante, solutionarea prin mediere este potrivita. Dispozitiile art. 54 sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2) Daca, in cursul medierii, mediatorul ia cunostinta de existenta unor fapte ce pun in pericol cresterea sau dezvoltarea normala a copilului sau prejudiciaza grav interesul superior al copilului, este obligat sa sesizeze autoritatea competenta.

 Sectiunea 2 – Dispozitii speciale privind medierea in cauzele penale

Art. 67  (1) Dispozitiile din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

(2) Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii.

Art. 68 (1) In cauzele penale, medierea trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal intocmit potrivit prezentei legi, prin care se inchide procedura medierii, trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.

(2) In cazul minorilor, garantiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal trebuie asigurate, in mod corespunzator, si in cadrul procedurii de mediere.

Art. 69  (1) In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

(2) Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

Art. 70  (1) In cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.

(2) Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

(3) Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului prevazut la alin. (2).

(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.

(6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care medierea este recomandata de catre organele judiciare.

 Capitolul VII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 71  (1) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se infiinteaza Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea si functionarea sa, precum si standardele de formare in domeniul medierii, ce vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In vederea constituirii primului Consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnati de comun acord de catre organizatiile legal constituite din domeniul medierii, avandu-se in vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activitatii organizatiei in acest domeniu conform prevederilor statutului, numarul de membri specializati, precum si pregatirea si experienta practica in mediere a reprezentantilor acestor organizatii.

(3) Pentru organizarea si functionarea primului Consiliu de mediere, in primul an de la inceperea activitatii se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de intretinere si functionare;

b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.

(4) Dupa expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finantarea sa se asigura in conditiile art. 21.

 Art. 72  (1) In termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de mediere, incepe procedura de autorizare a mediatorilor.

(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea in vigoare a prezentei legi, urmeaza un curs de formare a mediatorilor in tara sau in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, in conditiile prezentei legi, avand obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa. Consiliul de mediere va decide autorizarea dupa evaluarea continutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregatirii. Dispozitiile art. 8 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 73  (1) Dispozitiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile in termen de o luna de la data intocmirii tabloului mediatorilor autorizati.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica si in medierea conflictelor de drepturi de care partile pot dispune din cadrul conflictelor de munca.

Art. 74  (1) Institutiile si celelalte persoane juridice care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au in derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza in conformitate cu reglementarile in vigoare la momentul inceperii cursurilor.

(2) Acordarea avizului prevazut la art. 9 de catre Consiliul de mediere devine aplicabila de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a standardelor de formare in domeniul medierii.

Art. 75  Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobandesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere in cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde isi exercita activitatea.

 Prevederi ale Legii nr. 370/2009:

Art. II  Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 192/2006, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III  In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

    Art. II din O.G. 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30 ianuarie 2010 – preluată in texul de mai sus integral.

Ghidul viitorului mediator. Accesul in profesia de mediator

Posted by mihaelagl 10.01.2010

Profesia de mediator este o alternativa profesionala viabila pentru absolventii de studii superioare din Romania. Dupa publicarea tabloului mediatorilor in monitorul oficial in data de 08.05.2008 aceasta alternativa profesionala a devenit de actualitate nemaifiind ca si pana acum o profesie care se va initia la o data ulterioara. Publicarea tabloului in monitorul oficial a constituit o premiera in peisajul juridic autohton care s-a imbogatit cu o noua categorie de specialisti in solutionarea conflictelor, mediatorii. Profesia de mediator este o profesie liberala, cu tenta juridica. Mediatorii isi pot desfãsura activitatea în cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale. De asemenea, mediatorii autorizati pot fi angajati si cu contract individual de munca, in conditiile prevazute de Codul muncii.

 Pentru a deveni mediator o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ un numar de conditii impuse de legea care reglementeaza medierea si profesia de mediator, legea 192/2006.

Astfel, poate sa devina mediator absolventul de studii superioare cu capacitate deplina de exercitiu, cu vechime in munca de cel putin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati si care are o buna reputatie si nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni de natura a aduce atingere prestigiului profesiei. Acesta trebuie sa urmeze un curs de formare a mediatorilor organizat de catre unul dintre  furnizorii de formare autorizati in acest sens de catre Consiliul de Mediere. Cursurile de formare a mediatorilor derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere se finalizeaza cu examen, organizat in conformitate cu prevederile Standardului de formare si ale dispozitiilor Consiliului de Mediere. Absolventilor examenului li se va elibera de catre Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atesta indeplinirea conditiilor art 7 lit. f din Legea 192/2006, in vederea dobandirii calitatii de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.

Art. 7 din legea 192/2006:

 Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:

“a) are capacitate deplinã de exercitiu;     b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncã de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptã, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitãti;

e) se bucurã de o bunã reputatie si nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizatã ca mediator, în conditiile prezentei legi.”

Legea prevede si varianta urmarii un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere insa pana in prezent niciun program masteral nu a fost avizat in acest sens. Din acest motiv, in prezent, exista doar varianta  urmarii cursurilor de formare a mediatorilor  derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere (vezi pagina Pregatirea mediatorilor).

Dupa finalizarea cursului si promovarea examenului de absolvire, cursantul trebuie sa urmeze pasii prevazuti de Procedura de autorizare a mediatorilor adoptată de catre Consiliul de Mediere prin hotararea nr. 351/6.04.2008:

“1. Furnizorul de formare depune la Consiliul de Mediere dupa examen, documentele:

a. Proces Verbal al comisiei de examinare (date referitor la program si examen)          b. Catalog examen

c. Cerere eliberare certificate absolvire examen (adeverinte) pentru cei din lista anexată de furnizorul de formare :

d. Lista absolventilor (nume, prenume) cu datele referitor examen (data, locatia), curs  (data desfăsurare , locatia, traineri ); lista este semnata de membrii comisiei de examinare (numele in clar)

e. Tabel cu datele absolventilor din lista de mai sus (nume, prenume, CNP, CI, adresa, date contact – telefon; e-mail)

 2. Consiliul de Mediere eliberează certificatele de absolvire/adeverintele în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data cererii de la pct. 1 si le transmite furnizorului de formare, urmărind pasii:

a. Se emite certificatul in 2 exemplare, din care unul la arhiva Consiliul de Mediere

b. Se notifică furnizorul în scris si se trimite notificare prin fax si e-mail că au fost emise certificatele

c. Se eliberează certificatele (adeverintele) pe baza de predare/primire (prin delegatul furnizorului de formare)

3. Furnizorul de formare înregistrează adeverintele în registrul propriu de eliberare  certificate de absolvire si le înmânează absolventilor pe baza de semnătură

 4. Absolventii depun dosar care cuprinde:

 a) Cereri

– cerere tip de constatare a îndeplinirii conditiilor art. 7 lit. a-f , legea 192/2006

– cerere tip de eliberare autorizatie

– cerere tip avizare forma de exercitare (daca doresc să înceapă deja activitatea)

 b) Documente :

A) Pentru autorizare

– copie după certificat (adeverintă) de absolvire examen

– copie document de plată taxă de autorizare

– copie act de identitate

– copie certificat căsătorie – dacă este cazul

– copie diplomă licentă

– adeverintă medicala (original)

– cazier judiciar (original)

– dovada vechime în muncă (copie Carte de muncă sau în original Adeverintă  eliberată de angajator)

– atestat limbă străină (copie) – dacă este cazul

 B) Pentru avizare formă de exercitare a profesiei

a) Activitate independentă

autorizatia de mediator , dacă solicitarea pentru avizarea/ reavizarea formei de exercitare se face după ce s-a eliberat autorizatia de mediator

act de constituire a formei de exercitare – birou mediator, societate civila profesionala de mediatori

– document cu privire la spatiul sediului profesional* (desfăsurarea activitătii ca mediator) – contract de închiriere, comodat, proprietate

* dacă spatiul sediului profesional este diferit de cel unde va desfăsura medierea , se prezintă contracte pentru ambele locatii, cu declaratii de asigurare a conditiilor pentru ambele

 b) Activitate restrânsa/dependenta

– autorizatia de mediator

–  contract de munca în care   se precizează că este angajat ca MEDIATOR , în conditiile  Codului muncii   angajatorul si mediatorul se obligă să respecte legislatia în domeniul medierii si actele emise de Consiliul de Mediere

– declaratia angajatorului că spatiul este adecvat desfăsurării activitătii de mediator si a activitătii de mediere

 5. Consiliul de Mediere eliberează solicitantului

a) pentru autorizare ca mediator – simultan

– hotărâre de îndeplinire a cond. art. 7 lit. a-f, din lege

– autorizatia de  mediator              Termen: 45 zile de la depunere dosar

b) pentru avizarea formei de exercitare a profesiei

– avizul pentru forma de exercitare a profesiei de mediator

Termen: 45 zile de la depunere dosar

Exceptie de la procedura: se aplică temporar pentru cei care au absolvit examen si au depus dosare cu cerere de autorizare până la data de 31.03.2008

Pentru acestia: s-a trimis adeverinta de absolvire prin e-mail către furnizor care, la rândul sau, a trimis-o participantilor, iar in dosarele depuse de absolventi la Consiliul de Mediere se include forma electronica a adeverintelor

Se revine la procedura normala astfel: Consiliul de Mediere eliberează adeverintele furnizorului, pe baza de proces verbal, iar acesta le va înregistra în registrul propriu si le va elibera participantilor pe baza de semnătură.

 IMPORTANT: persoanele care au absolvit examenul până la data de 31.03.2008, dar care au depus dosarele la Consiliul de Mediere ulterior acestei date, vor depune în dosar copie după adeverinta originală (primită de la furnizor si eliberată acestuia de către Consiliul de Mediere).”

 Costul cursurilor de formarea a mediatorilor organizate de catre furnizorii autorizati de formare oscileaza intre 3000 si 3.600 lei, in functie de furnizor.

Consiliul de Mediere a hotarat in cadrul sedintei lunare ordinare din data de 10.06.2007 cuantumul taxei de autorizare a mediatorilor. A fost astfel adoptata hotararea Consiliului de Mediere nr. 7 prin care nivelul taxei de autorizare este stabilit la suma de 880 lei.

Pentru relatii va puteti adresa si administratorilor acestui blog, C. Asofronie si Mihaela Gurau la datele de contact de pe prima pagina la Despre noi

Onorariile mediatorilor

Potrivit art. 26 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (cu modificările și completările ulterioare),

(1) ”Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.”
(2) ”Onorariul trebuie să fie rezonabil și să țină cont de natura și de obiectul conflictului.”
Prin urmare, onorariul va fi stabilit:
– în funcție de  natura și obiectul conflictului (în funcție de durata procedurii, de complexitatea  cazului )  și
– în funcție de numărul părților, de comun acord cu acestea. 
Astfel, în funcție de natura litigiului pot fi stabilite onorarii orare ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes. 

 – onorariul orar este reprezentat de o sumă fixă, pentru o ședință de mediere. 

 – onorariul de succes poate fi reprezentat, spre exemplu, de un procent din valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii, în ipoteza în care părțile ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate în divergență.
Onorariile pot fi stabilite și în sumă fixă, pentru derularea întregii proceduri de mediere, prin care se urmărește soluționarea unui conflict. 

 La momentul încheierii contractului de mediere, părțile contractului pot conveni, de comun acord, ca pentru parcurgerea procedurii de mediere într-un anumit conflict să se stabilească un onorariu în sumă fixă, indiferent de durata procedurii de mediere.

Alte cheltuieli. 

 – alte cheltuieli ocazionate de mediere, fie în procedura prealabilă fie pe parcursul medierii propriu-zise (ex.: expertize, evaluări, etc.).

Cine plătește onorariul mediatorului?

 – părțile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere

 – de comun acord, părțile pot conveni și altfel. 

 Ajutor public judiciar privind sumele acordate cu titlu de onorariu de mediator. (Reduceri, scutiri, reeșalonări.)

Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă se vor încadra în condițiile stbilite de art. 8 din OUG 51/2008 și, foarte important, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare.

Astfel, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu:
– persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
 –  dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.
  – ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
 Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de art. 6 din aceeași ordonanță.

Important. Pentru a beneficia de toate aceste facilități conferite de lege privind ajutorul public judiciar, vom asigura clienților noștri asistență juridică de calitate prin colaborările cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate.

Observații. 
* O ședință de mediere poate dura  1 – 2 ore.
* Procedura medierii se poate finaliza fie după derularea primei ședințe de mediere fie după ce s-au parcurs două sau mai multe ședințe de mediere.

 

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: