Între două tururi de scrutin Consiliul de mediere modifică Standardul de formare a mediatorului şi lansează noi angajări


Deşi are mandatul expirat şi nu poate să mai emită acte normative interne privind profesia, ci numai să administreze activitatea curentă şi să asigure  finalizarea alegerilor deja contestate, între două tururi de scrutin şi în formaţie incompletă, Consiliul de mediere modifică Standardul de formare a mediatorului, iarăşi fără nici o consultare a asociaţiilor şi mediatorilor. Acest lucru trebuia să-l facă de mult, în timpul contestatului mandat încheiat la 13.10.2011 şi nu după ce a mai tămâiat din interes electoral o serie de acoliţi cu calitatea de formator, fără a-i publica pe site-ul oficial www.cmediere.ro. La fel de discutabilă este lansare anunţurilor pentru noi angajări la secretariatul tehnic. Toate acestea privesc întregul corp profesional, a cărui activitate o influienţează şi care plăteşte membrii CM şi ST, fără nici o dare de seamă anuală şi la terminarea mandatului.  La fel, lansează angajarea de personal administrativ fără o hotărâre a CM în acest sens potrivit legii şi ROF,  fără o notă de fundamentare prezentată asociaţiilor şi mediatorilor, care plătesc acest personal administrativ şi pe membrii CM. Oare de ce se comportă aşa, aceşti 7-8 colegi ajunşi în „demnitatea” de membri ai CM?  Pentru că celalţi 3000 tac şi permit asta. Până când? Şi care „demnitate”?

Hotărârea Nr. 2826 din 22.10.2011 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007.  Act emis de: Consiliul de Mediere Act publicat în Monitorul Oficial nr. 842 din 28.11.2011

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

 Articolul I  Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 43  Poate fi acreditată ca formator în domeniul medierii cu menţiunea «formator debutant» persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este mediator autorizat în condiţiile Legii, îşi exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor şi nu este înregistrată cu nicio cauză de suspendare;

b) are experienţă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activităţii practice, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;

c) a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu în care ţine evidenţa contractelor de mediere în care a acţionat ca mediator, certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul; d) are pregătire în domeniul formării adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.

Citește în continuare

Consiliul de mediere propune adâncirea divizării corpului profesional, noi cerem UNITATE!


      Inainte de a mă exprima personal despre aceste propuneri la ROF al CM, vreau sa va reamintesc despre un articol în legatură cu o Hotărâre a CM nr. 180/2010 (https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1552&action=edit)  asupra careia lumea medierii a tacut, dar care prin aceasta tacere a acceptat drumul catre „reforma” pe care membrii actualului CM vor sa o faca in mediere, modificand ROF cu prevederi CARE EXCED ACESTUI TIP DE ACT NORMATIV INTERN. Când în sfârşit, după un an de la termenul până la care ne aşteptam să fie organizate alegeri potrivit legii nr. 370/2009, după un an de bătut pasul pe loc cu consultarea reală a asociaţiilor prin comisia pe care noi am cerut-o primii oficial la 23.05.2009, ne-am fi aşteptat la consultări asupra ROF în serios şi asupra Reg. org. a alegerilor şi anunţarea calendarului acestora, pentru ca măcar până la 13 oct. 2011 să fie validat un nou consiliu, suntem trimisi pe câmpii bătuţi de alţii, numai ca să facă rău medierii!

       Mişcarea de rezistenţă în mediere îşi face datoria să îndemne mediatorii la acţiune şi atitudine, scoţând la lumină ceea ce alţii nu riscă din motive clare. Noi nu mai avem ce pierde, dar avem de recâştigat ceva important: MEDIEREA NU-I A LOR, ESTE A NOASTRĂ A TUTUROR!

       După neaşteptatele de multe confirmări de participare la Sedinta comisiei consultative din 24 ianuarie, sper ca reprezentantii asociaţiilor profesionale vor avea puncte de vedere pertinente faţă de aceste propuneri, care depăşesc cadrul legal – CM, prin ROF, NU POATE ADĂUGA LA LEGE ŞI LA DREPTUL LA ASOCIERE CONSFINŢIT DE CONSTITUŢIE ŞI OG 26/2000!

      Continuăm să ne exprimăm punctele de vedere critice, în limitele legalităţii şi bunului simţ, la adresa celor care conduc destinele medierii spre un viitor nesigur, dar ca pe propria moşie, deşi Consiliul de mediere este totuşi o autoritate publică în domeniu şi trebuie să respecte în primul rând el (ei) legea! Vom lua poziţie faţă de situaţia negativă care se perpetuează nepermis de mult datorită neîndeplinirii atribuţiilor legale de către membrii acestui consiliu, menţin o stare generală de anomie, anarhie şi prostie în mediere, pe care nu o recunosc, dar atacă neiertător pe oricine ridică o problemă, face o observaţie sau ia o atitudine critică. Aceste adjective neonorante corespund unei realităţi în care, prostia este şi fudulă, nu acceptă sfaturi, nu se documentează, ţipă, denigrează şi acuză când nu poate asculta argumente, refuză ajutorul, nu se autocorectează, nu-şi acceptă limitele, se autoflatează, se laudă, se sufocă în orgoliu. 

Citește în continuare

Consultarea asociaţiilor profesionale ale mediatorilor şi transparenţa decizională sunt obligaţii legale ale Consiliului de mediere


Mediator Constantin Asofronie

Am fost întrebat de câţiva colegi la Conferinţa despre mediere de la Brăila din 20.01.2010 de ce am plecat din U.M.B., dacă mai împărtăşesc opiniile acelei uniuni şi de ce mai am observaţii critice la adresa Consiliului de mediere dacă nu mai sunt în UMB. La prima întrebare şi a doua am mai răspuns: în esenţă nu împărtăşesc modul de acţiune şi limbajul preşedintelui acelei uniuni, dar de celelalte activităţi şi rezultatele lor nu mă dezic, sunt şi ale mele, în care am pus multă muncă, iniţiativă, eforturi fizice, intelectuale, financiare, relaţionale, sacrificii. Deasemenea, oglinda prezentată de UMB pentru unii membri ai consiliului nu este prea departe de realitate, chiar dacă există deformări caracteristice …reflecţiei fiecăruia. 

Atitudinea mea faţă de comportamentul abuziv al unor instituţii, autorităţi sau alte organisme publice, dar şi faţă de conducătorii unor structuri asociative  este mai veche decât medierea în România, decât AMG,  UMB sau CNP,  este modul meu de a fi, neîmpăcat cu ilegalităţile, nedreptăţile, abuzul de putere, lipsa de transparenţă, demagogia şi mediocritatea obraznică şi sfidătoare. De aceea, răspund şi acum, că nu mi-am schimbat şi nu îmi voi schimba atitudinea critică faţă de aspectele negative, chiar dacă mi-au adus neplăceri şi persecuţii, m-au împiedicat să fac tot ce pot singur sau cu alţii pentru binele general şi un cadru legal al lucrurilor. Diferenţa este că întotdeauna m-a preocupat şi aspectul constructiv, să ofer şi alternative, să mă consult şi cu alţii, să arăt cum putem corecta aspectele negative şi mă lupt pentru aceasta, indiferent câţi colegi sau prieteni mi se alătură, mă sprijină sau acceptă măcar să le reprezint tacit drepturile şi interesele într-o asemenea luptă.  Din această perspectivă, am abordat numeroase probleme în mediere şi nici măcar cei 2-3 membri ai consiliului nu pot nega faptul că am acţionat astfel şi că nu am depăşit vreodată verbal sau în paginile scrise de mine limbajul oficial sau jurnalistic, nu am adresat injurii sau calomnii cuiva, în timp ce i-am criticat pentru o acţiune sau măsură nepotrivită. Las la o parte faptul că şi despre consiliu am scris şi lucruri pozitive atunci când ni s-au oferit.

Tocmai de aceea, faptul de a avea când este cazul o atitudine critică, nu are nici o relevanţă cu plecarea din UMB, voi face ceea ce îmi dictează conştiinţa şi caracterul în continuare, iar dacă voi trezi şi în alţii conştiinţa apartenenţei la corpul profesional cu drepturile şi obligaţiile aferente, cu atât mai bine, va fi în folosul tuturor asociaţiilor şi mediatorilor în general, ca această profesie să aibe un drum clar şi hotărât în ţara noastră, după modelul altor ţări democratice din lume, croit nu numai de legiuitori şi guvernanţi, dar şi ce cei mai interesaţi adepţi ai săi, mediatorii.  Pentru aceasta este necesară o trezire mai largă a acestora la viaţa de organizaţie, să participe la consultare şi decizie, la legiferare şi promovare, să fie receptivi la pregătire şi informaţiile noi în domeniu. Pentru aceasta am propus, luptat şi există o comisie consultativă a asociaţiilor profesionale, o comisie consultativă a formatorilor, o comisie de promovare, instrumente prin care se asigură acum cadrul participativ la activitatea corpului profesional, încă neconsolidat, al mediatorilor. Din păcate, activismul în acest cadru este slab reprezentat de marea majoritate a asociaţiilor şi mediatorilor, motiv pentru care am lansat o chemare la unitate şi acţiune colegilor din toată ţara, să iasă din pasivitate şi să nu mai aştepte reglementări favorabile, promovare, acceptare şi clienţi de la alţii,  să ni le construim singuri măcar din anul 2011 încolo, dacă vrem să căpătăm identitate şi un loc distinct şi luat în seamă în peisajul profesiilor liberale şi ocupaţiilor din România. Există câţiva colegi care militează pentru astfel de obiective pe internet, există şi alţii care le împărtăşesc şi le exprimă pe forumuri, conferinţe, în asociaţii, dar încă sunt prea puţini şi nu reuşesc datorită pasivităţii celorlalţi să determine un curent suficient de puternic pentru ca aceste obiective să devină realitate.

Tonul şi exemplul trebuie dat de membrii Consiliului de mediere şi preşedinţii de asociaţii, iar noi să profităm de ceea ce au adus bun modificările legislative din ultimul an şi ceva, de interesul trezit în presă şi diverse instituţii şi să dezvoltăm această profesie, participând mai activ la activitatea profesională şi asociativă, făcând obsesiv promovare pe toate canalele de informare şi întronând totodată reguli şi conduite precise din partea noastră şi a celor care ne coordonează. În acest sens, prezint şi astăzi după criticile de rigoare, o obligaţie a membrilor Consiliului de mediere ca instituţie/autoritate/ organism de interes public,  de a prezenta anual un Raport privind transparenţa decizională, util şi valabil şi pentru ei şi pentru noi, ca şi pentru autorităţile responsabile cu urmărirea respectării acestei obligaţii.

         R O M Â N I A                                             Prezentat în şedinţa  ordinară  a 

 CONSILIUL DE MEDIERE                      Consiliului de mediere                                                

      Serviciul juridic                                               din data de …..                                                                                             

     Nr………../…….2011

 R A P O R T

pentru anul 2010

privind transparenţa decizională în administraţia publică,

conform art. 12 din Legea nr. 52/2003

 a) Numărul total al recomandărilor primite                                                              –                   

b) Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte

    normative şi în conţinutul deciziilor luate                                                            –

c) Numărul participanţilor la şedinţele publice                                                        –

d) Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor

     de acte normative                                                                                                            –

 e) Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în

     justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003                        –

 f) Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetaţenii şi a asociaţiilor

    legal constituite ale acestora                                                                          –

 g) Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării

     acestora                                                                                                         –

          P R E Ş E D I N T E ,                                                    DIRECTOR EXECUTIV ,

                                               ŞEF SERVICIU,                 

Update: De la publicarea articolului  am primit pe e-mail Anunţul de convocare a comisiei consultative a asociaţiilor profesionale a mediatorilor pentru data de 24.02.2011 orele 11.00 la Bucureşti. Să vedem de la câte asociaţii ajung reprezentanţii, mai ales că este posibil să avem pentru discuţii mult-aşteptatul Proiect de HCM de modificare a R.O.F. al CM şi un model de PV al şedinţei gratuite de informare despe mediere.  Ar trebui se poată trimite opinii şi după publicarea proiectului pe site-ul CM, unde ar trebui să stea afişat minimum 30 de zile, potrivit prevederilor legii 52/2003 şi Legii 24/2000.                     

Hotărârea Consiliului de mediere nr. 517/21.05.2010 în Monitorul Oficial 27/12.01.2011


În Monitorul Oficial al Român nr. 27/12.01.2011 s-a publicat după 7 luni şi jumătate!!!  Hotărârea Consiliului de mediere nr. 517/21.05.2010. Mai putem spune, copleşiţi de surpriza apariţiei câteva lucruri:  

1. Actul normativ nu a fost emis după parcurgerea etapelor obligatorii: de consultare a asociaţiilor profesionale, a comisiei consultative  şi a mediatorilor, precum şi de afişare a proiectului pe site-ul www.cmediere.ro  cu 30 de zile înainte!

2. Nu am identificat pe ordinea de zi a şedinţei CM din mai 2010 un punct cu discutarea şi adoptarea unei astfel de hotărâri, iar despre emiterea hotărârii nu s-a consemnat în vreun PV publicat, nu s-a anunţat la vreo comunicare publică ulterioară ori măcar pe  newsletter

 3. Dacă publicarea hotărârii în M.Of., uitată sau întârziată cu ştiinţă, nu s-a publicat pe site-ul CM încălcându-se de peste 10 ori în 2010 prevederea  din R.O.F. al CM „Art. 15   (8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii şi se publică pe saitul Consiliului în maxim cinci zile de la data adoptării lor.”???  De atunci au mai fost adoptate şi publicate pe site alte hotărâri, dar aceasta a devenit fantomă!

4. În hotărâre nu se face precizarea despre intrarea în vigoare a modificărilor la R.O.F. al CM, rezultă că aceasta se produce la publicarea în Monitorul Oficial. Mai are rost să ne întrebăm dacă s-au produs consecinţe de adoptare până la publicare şi ce s-ar fi întâmplat dacă se pretindea valabilitatea de la adoptare?

5. După publicarea unui articol ce anunţa apariţia hotărârii în M.Of. – fără conţinut, abia acum făcând rost de text şi în care comentam – singurul, lipsa de transparenţă şi de consultare a CM, până azi încă nu a fost anunţată şi publicată pe site această hotărâre! În plus, am avut surpriza să întâlnesc de la începutul anului 4 membri ai CM şi mai mulţi preşedinţi de asociaţii ori mediatori care nu ştiau de hotărârea de modificare a ROF, m-au întrebat unde este ori dacă nu este o farsă!  Ca să nu mai persiste enigma, publicăm în premieră, după 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial şi după 8 luni şi jumătate de la aprobare surprinzătorul document în facsimil!  Nu este o farsă! Este o realitate crudă!

      

 
 

 

Consiliul de mediere acceptă mediatori exclusivişti în domeniul financiar-bancar, numai să nu fie din UMB!


Acum un an Uniunea Mediatorilor Bancari se lansa pe piaţă declarându-se unica asociaţie specializată în soluţionarea conflictelor dintre bănci şi clienţi prin procedura medierii. După o campanie de informare şi lămurire de 6 luni, în care conducerea UMB  a susţinut că mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri şi imparţiali, deci nu pot să fie angajaţi a băncilor sau asociaţiei acestora, Asociaţia Română a Băncilor  declara prin şefii săi la conferinţa din 28 iunie că renunţă la instituţia unui astfel de mediator bancar subordonat şi recunoaşte că aceste litigii trebuie soluţionate de mediatorii autorizaţi în baza legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator. Cu o condiţie: să se specializeze în domeniul financiar-bancar.  Aşa s-a ajuns la cursul de mediator bancar organizat de Institutul Bancar Român şi urmat de 23 de mediatori autorizaţi, dintre care o parte fiind membri UMB.  Acest curs nu a fost recunoscut de Consiliul de mediere, deşi cursanţilor li s-a spus iniţial că este agreat de acesta şi este numi o formalitate recunoaşterea. Datorită faptului că UMB este condusă de un mediator aflat de doi ani în conflict cu CM, conducerea acestuia a refuzat şi înregistrarea UMB în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor, în mod ilegal şi discriminatoriu, pe motivul ridicol că nu există încă vreo reglementare privind specializările în mediere, că denumirea este exclusivistă şi ar însemna că altor mediatori li s-ar îngrădi dreptul de a media între bănci şi clienţi dacă nu ar fi membri ai UMB.  Faţă de demersurile UMB, băncile au fost reticente, nu au comunicat listele cu mediatorii autorizaţi instruiţi la IBR către bănci, iar acestea nu au acceptat aproape deloc medierea facută de membrii UMB, ajungându-se la mii de procese (unele colective, cu reprezentare din partea clienţilor de către avocatul Piperea şi alţii).  În paralel, au convins după jumătate de am parlmentarii să modifice în favoarea lor OUG 50/2010, folosind inclusiv organizaţii internaţionale, între care FMI, BM, UE, BERD. Cum să rezişti unei asemenea forţe, cu tentacule bancare externe şi manevre oculte?  

Litigiul dintre UMB şi CM, nefiresc în mediere, datorită comportamentului abuziv şi ilegal al conducerii CM, a fost exploatat de oamenii deştepţi care au început cu un curs de mediatori găzduit de IBR pentru unii lucrători din sistemul bancar, între care vicepreşedinta CEC Bank dna Mirela Iovu,  deveniţi apoi mediatori. Cursul a fost condus de formatorul Adrian Bădilă, preşedintele asociaţiei Colegiul mediatorilor Bucureşti. Sabotaj? Concurenţă neloială? Trădarea mediatorilor? Exploatarea conflictului dintre mediatorul Tatu şi fosta soţie a dlui Bădilă şi actual preşedinte a CM? Sau toate acestea la un loc… cu ştiinţa celei din urmă.

Şi aşa, ca să moară capra vecinului (cine-i vecinul şi cine-i capra sau cine stă capră, nu mai contează), ca să nu aibe de lucru adevăraţii mediatori – peste 2000, care au cheltuit bani pentru cursul de mediator, apoi pentru autorizare, birouri, dotare, utilităţi sau măcar cei care  au făcut de bună credinţă specializarea la IBR, APARE BOMBA: MEDIATORII PROVENIŢI DIN LUCRĂTORI AI BĂNCILOR, INSTRUIŢI DE DL. BĂDILĂ, CU APROBAREA FOSTEI SOŢII ANCA CIUCĂ PREŞEDINTELE CM, ÎŞI FAC PROPRIA ASOCIAŢIE EXCLUSIVISTĂ DE MEDIATORI ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR !!!  Act autorizare: Asociaţia de Mediatori din Domeniul Financiar – Bancar FINBAN, Adresa: Bucureşti, Str. Negru Voda nr. 3 cam. 16 parter, Sector 3. DOSAR NR. 23465/301/29.07.2010. Telefon: 0732 854 139, Fax: 0318 146 180, web: www.finban.ro,  secretariat: office@finban.ro

  Nu ştim dacă aceştia recunosc legea 192/2006, dar altfel nu s-ar putea, sau CM, care nu a recunoscut specializarea mediatorilor din UMB, cert este că, după un an de sabotaj din poate CM, UMB are o concurentă neloială din interiorul băncilor, înfiinţată tocmai cu concursul CM, în dauna celorlalţi mediatori. Dacă UMB nu a fost înregistrată de un an în RNAPM de abuzivul CM, pentru noua asociaţie cred că nu se va pune problema, pot să ignore CM. Dacă nu cumva, ilegala listă de „organizaţii” în domeniul medierii aprobată prin Hotărârea CM nr. 180/2010 tocmai asta viza: alte entităţi-pirat, care nu sunt nici asociaţii/fundaţii profesionale ale mediatorilor, dar nici forme de exercitare a profesiei de mediator, înscrise în alt registru şi nici furnizori de de servicii de formare a mediatorilor! Noi am scris degeaba că această „Listă cu organizaţii în domeniul medierii” este un non-sens, un avorton al CM într-un articol de pe acest blog ce nu a fost băgat în seamă nici de CM, nici de asociaţiile mediatorilor, nici de mediatori.  Somnul raţiunii naşte monştri, iar abuzurile CM nişte anomalii spre paguba mediatorilor storşi de bani, dar fără obiectul muncii. Degeaba noi am luptat să fie introdusă medierea la soluţionarea litigiilor dintre bănci şi clienţii acestora la art. 85 din OUG 50/2010 cu ajutorul ANPC, datorită duşmăniei dintre CM şi UMB mediatorii nu au fost acceptaţi la miile de litigii împinse până acum către instanţe, iar acum apare această castă exclusivistă de mediatori bancari, legată de Asociaţia Română a Băncilor şi Institutul Bancar Român!  Cât au greşit din eroare, interese, prostie sau deliberat UMB şi CM, numai ARB ştie, conform zicalei: când doi se bat, al treilea câştigă! Dar din păcate au pierdut o piaţă de lucru mii de mediatori autorizaţi sau amăgiţi de CM!  Vom reveni cu amănunte după … pauză! Până atunci, priviţi, citiţi şi vă cruciţi ce se poate întâmpla în medierea din România:

Bancile sunt dispuse sa accepte medierea diferendelor cu clientii

de Ada Ştefan | Finaciarul.com /19 Ianuarie 2011 |  Presedintele Asociatiei mediatorilor financiar-bancari spune insa ca in Romania lucrurile sunt de-abia la inceput.

Institutia mediatorului in domeniul financiar-bancar este foarte noua. Ca atare, nici clientii nemultumiti nu sunt constienti de eficienta acestei me­tode, comparativ cu deja clasica rezolvare pe cale judiciara, nici bancile nu sunt in totalitate pregatite in a-si desemna reprezentantii in astfel de negocieri.
Cu toate acestea, medierea este o procedura care cadreaza cu insusi spiritul romanilor, dispusi sa discute si chiar sa negocieze.

 Medierea diferendelor aparute in contractele de natura financiar-bancara se practica de foarte putin timp in Romania. De altfel, legislatia existenta nici nu defineste strict profesia de „mediator financiar-bancar”, ci doar pe cea de „mediator”. Insa, ca si in cazul celorlalte profesiuni liberale, fiecare persoana care imbratiseaza aceasta meserie se poate specializa ulterior, prin practica si instruire, intr-o forma sau alta de mediere. (membrilor UMB de ce nu li s-a recunoscut acest drept?)

In aceste conditii, in domeniul financiar-bancar au inceput sa activeze in special mediatorii care au lucrat in banci sau in alte institutii financiare, dat fiind faptul ca au acumulat cunostintele nece­sare pentru a avea succes in nego­cieri. Dintre acestia, 14 au fondat, anul trecut, Asociatia Mediatorilor din Dome­niul Financiar-Bancar, FINBAN, care a devenit functionala in luna septembrie, odata cu inscrierea in Registrul Asocia­tiilor si Funda­tiilor, functionand in incin­ta Insti­tutului Bancar Roman. In FINBAN sunt reuniti mediatorii care se ocupa cu rezol­varea diferendelor apa­rute intre banci, societati de asigurari si de pensii private, IFN-uri sau institutiile subordonate Ministerului de Finante si clientii aces­tora, atat persoane fizice, cat si juridice. Pe langa promovarea mese­riei din punc­tul de vedere al activitatii pe care aceasta o presupune, Asociatia si-a propus sa sustina actiuni de constien­tizare a faptu­lui ca medierea reprezinta o moda­litate eficienta de rezolvare a conflictelor.

Citește în continuare

Lipsa de consultare şi transparenţă decizională a Consiliului de mediere. Hotărârea nr. 517/21.05.2010


         Aflăm din Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie că acest organism autonom de interes public cum îl defineşte legea, sau această autoritate de reglementare, autorizare şi control a mediatorilor, cum le place membrilor săi să se intituleze, a emis încă un act normativ din puţinele elaborate în anul 2010 şi îl publică după vreo jumătate de an în 2011, cu încălcarea mai multor reguli şi prevederi legale. Este vorba de Hotărârea nr. 517/21.05.2010!!! privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Modificările cuprind în marea majoritate referinţe la formarea profesională.

       De fapt nu ne mai miră nimic, conducerea CM este consecventă, daca la început era mai operativă cu câteva ajutoare personal contractual, acum, cu un secretariat tehnic format din 7 funcţionari publici de specialitate administrativi conduşi de un director executiv (!) şi 3 consilieri juridici, face greu faţă autorizării noilor mediatori şi publicării actelor măcar pe site-ul oficial, luându-le multe luni să primim nişte acte foarte simple sau să aflăm ce au mai scornit. A fost depăşită – negativ, fireşte, viteza redactării sentinţelor la instanţele pe care mediatorii vor să le degreveze de dosare şi la care Ministerul justiţiei a trebuit să dea anul trecut o lege de mică reformă!

        În 2010 Consiliul de mediere a emis 10 hotărâri în organizarea activităţii mediatorilor şi nici una pentru mediere, fără consultare şi publicate cu întârziere mare, deşi sunt destul de scurte, de 1-2 pagini, astfel: – 04.05.2010 Hotararea 174/12.02.2010 Plan actiune Comisia consultativa a corpului profesional;  – 10.06.2010 Hotararea 370/16.04.2010 Completare plan Comisie consultativa a corpului profesional; – 2010-06-10 Hotărârea 180/19.02.2010 privind Înfiinţarea Listei Organizaţiilor din domeniul medierii; – 09.08.2010 Hotărârea 171/29.01.2010 privind aprobarea Codului etic şi de conduită al membrilor  CM; –  20.09.2010 Hotărârea 181/19.02.2010 privind prelungirea termenului pt plata taxei anuale; – 05.10.2010 Hotărârea 179/19.02.2010 Completare Hot. 1374/25.09.2009, privind denumirea Asociaţilor profesionale ale Mediatorilor; – 25.10.2010 Hotărârea 643/18.06.2010 privind clasarea dosarelor; – 05.11.2010 Hotărârea 1128/15.10.2010 privind acreditarea formatorilor debutanti; – 25.11.2010 Hotărârea 1127/15.10.2010 privind organizarea Departamentului juridic; – 02.12.2010 Hotărârea 1160/30.10.2010 privind publicarea indemnizaţiilor a membrilor CM.

            Nu analizez acum oportunitatea inexplicabilului cod de etică pentru membrii CM. deşi avem unul emis de acelaşi consiliu pentru mediatorii de rând din România şi unul European (doar ca să nu fie judecaţi de cei din afara CM), stabilirii după 3 ani a modului de acreditare a formatorilor debutanţi după ce unii au trecut peste asta devenind direct principali, examinatori şi experţi evaluatori(!) fără astfel de ghiduri (nu există pe site sau în altă parte), denumirii incorecte a furnizorilor -SRL de formare ca organizaţii în domeniul medierii, scornirii unor îngrădiri ilegale şi discriminatorii în denumirea asociaţiilor cu ţintă spre UMB, dar fără impunere către alţii care nu le respectă, ori scuza întârzierii de un an pentru publicarea indemnizaţiilor pentru acestor funcţionari publici (legiuitorul stabilise să fie personal contractual). Cum ne-a obişnuit membrii celui de-al doilea CM, chiar dacă s-au făcut observaţii pertinente de către unii dintre mediatorii de rând, au prea mari orgolii să le bage în seamă, aşa că mai bine nu ne consultă şi scot, cu greu, făcături discutabile şi uneori jenante pentru un consilier juridic debutant.

       Mă întreb de multă vreme şi astăzi  de ce nu s-au respectat regulile şi normele legale în domeniu la elaborarea şi emiterea lor, de ce s-au publicat pe site atât de târziu, încât la unele planează suspiciuni de antedatare, de când intră totuşi în vigoare aceste acte emise de CM şi de ce se publică în monitor după jumătate de an, în 2011 un act cu număr din 2010? 

       Întrebările mele sunt pentru ce s-a mai constituit la presiunile noastre comisia consultativă şi mai ales, de ce nu se pregătesc, nu se pun în dezbatere şi nu se publică alte documente foarte presante: modificări la ROF CM şi la Regulamentul pentru organizarea alegerilor după Legea 370/2009, hotărâri privind promovarea medierii, având în vedere art. 6 din lege după 3 martie 2010, legea micii reforme în justiţie, protocoale cu vreo instituţie obligată să informeze despre mediere şi să îndrume cetăţenii spre mediere, vreo hotărâre privind formarea (pregătirea) continuă a mediatorilor prin perfecţionare sau specializare, privind evaluarea activităţilor de promovare şi pregătire a mediatorilor organizate de asociaţii, privind aderarea mediatorilor la asociatii, privind afisarea tabloului la instanta si alte institutii, privind evidenţa statistică în mediere, privind calendarul alegerilor care trebuie publicat cu 6 luni înaintea expirării mandatelor în octombrie 2011, ş.a.m.d.???

     Aşa cum am mai făcut-o de multe ori devenind persoană non-grata pentru unii membri ai consiliului, mai întreb o dată public DE CE SE ÎNCALCĂ ÎN CONTINUARE DE CĂTRE CONDUCEREA CONSILIULUI DE MEDIERE NORMELE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ ŞI CELE PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ? De reţinut că am folosit un ton decent şi nu am încălcat etica şi deontologia profesională, iar pe lângă critică am prezentat întotdeauna şi baza legală şi propuneri de rezolvare a situaţiei criticate. 

       Ca să fie circul complet, ca la noi la nimeni, la indicaţia conducerii consiliului, coordonatorul comisiei consultative, la final unui mandat de 6 luni intenţionat neproductiv, anunţă că, după o lună şi jumătate de la publicarea modificării ROF în Monitorul Oficial, organizează dezbateri pe seama proiectului de modificare al ROF CM! Citez:

Citește în continuare

H.G. 1352/2010 de aprobare a C.O.R. nu conţine profesia de mediator!


Mediator Asofronie Constantin

     În M. Of. R. nr. 0894 din 30 Decembrie 2010 Hotărârea Guvernului României  nr. 1352 / 23.12.2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08. Iată clasificarea existentă înaintea acestei modificări:

Nr.ord. Cod Denumire
1 244702

Mediator

2

334010

Mediator scolar

3 5139 Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare
4 513902

Mediator sanitar

5 513903

Mediator social

 Faţă de acesta şi prevederile CISO – ISCO 08, am făcut o intervenţie în nume propriu la Consiliul de mediere, care nu a avut nici o reacţie publică faţă de acest nou proiect de COR, pus în dezbatere publică de MMFPS, pentru a face demersurile necesare în scurtul timp rămas la dispoziţie, demers publicat pe blogul nostru la: https://mediereagalati.wordpress.com/2010/12/23/fara-interventia-urgenta-a-cm-profesia-de-mediator-va-fi-o-simpla-ocupatie-in-c-o-r/

Erau necesare următoarele susţineri: 1). înscrierea profesiei de mediator ca grupă de bază (4 caractere în această HG de aprobare a COR 2011,  asemănătoare altor profesii. 2). Solicitarea la MMFPS a eliminării altor acupaţii de mediator din COR  nivel ocupaţii (6 caractere) ca cele de mai sus, care nu corespund legii 192/2006 privind medierea şi exercitarea PROFESIEI DE MEDIATOR. 3) Transmiterea la MMFPS a propunerilor pentru ocupaţiile aferente profesiei de mediator, grupa de 6 caractere, aşa cum sunt propuse în adresa amintită către CM. 

 Unde am ajuns? Pe baza echivalenţei europene ISCO 08 şi propunerilor naţionale de la instituţiile interesate (nu ca CM!), a fost elaborată această HG nr. 1352/2010, care conţine COR -nivel grupă de bază ÎNTRE CARE NU SE REGĂSEŞTE PROFESIA DE MEDIATOR! aşa cum sunt multe altele, unele chiar excesiv de rămuroase. În aceste condiţii, potrivit proiectului de Ordin al ministrului MFPS publicat şi el pe site odată cu proiectul de HG, mediatorul va apărea doar ca ocupaţie, la grupa de bază 2432 Specialişti în relaţii publice, cu care nu are nici o legătură, potrivit definiţiei grupei respective! Având în vedere că această COR intră în vigoare din ianuarie 2011, ar mai fi poate timp pentru ca CM să intervină la MMFPS în ceasul al treisprezecelea, măcar pentru măsurile 2 şi 3 de mai sus, care se stabilesc prin ordin al ministrului muncii.   Ataşez copii scanate după HG 1352/2010.

 

Fără intervenţia urgentă a CM, profesia de mediator va fi o simplă ocupaţie în C.O.R.


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI, 

Galaţi, str. N. Leonard nr.3, bl. C3A, sc.1, ap.2, 0729 013141, mediatorul_galati@yahoo.com, www.mediereagalati.wordpress.com,

Spune NU conflictului, acceptă dialogul, ALEGE MEDIEREA! 

                                                                                                           Nr. 38/23.12.2010

 Către                                  CONSILIUL DE MEDIERE,

Doamnei preşedinte Anca Elisabeta Ciucă,  Comisiei permanente

 Am onoarea să vă aduc la cunoştinţă următoarele:

       Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)  a supus consultarii publice o versiune actualizata a Clasificarii Ocupatiilor din Romania, potrivit ISCO 08.

         Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispozitie o clasificare mai eficienta care sa poata fi folosita de toate tarile la urmatoarea runda de recensaminte ale populatiei, precum si in cadrul serviciilor nationale de ocupare a fortei de munca si al altor aplicatii orientate catre clienti.  OIM a definitivat structura Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor – ISCO 08 si prin Rezolutia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Intalnirea de lucru a Expertilor in Statistica Muncii.  In vederea asigurarii relevantei, coerentei si comparabilitatii datelor statistice structurate la nivel de ocupatie, EUROSTAT a propus reglementarea de catre Comisia Europeana a utilizarii ISCO 08, concretizata prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atat implementarea ISCO 08 in clasificarile nationale pentru ocupatii, cat si adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.

Astfel, Conform noii clasificari, ocupatiile vor fi încadrate in noua grupe majore,astfel:

– Grupa Majora 1 – Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

– Grupa Majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

– Grupele Majore 3 – 9 Tehnicieni, funcţionari, lucrători, muncitori, operatori, etc.

       Varianta finala a Clasificarii Ocupatiilor din Romania, actualizata potrivit ISCO 08, va fi aprobata prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica si, pentru o perioada stabilita prin actul normativ, va putea fi utilizata in paralel cu actuala forma a COR (conform ISCO 88) care se regaseste in prezent pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe prima pagina la sectiunea COR.

Implementarea Regulamentului nr. 1022/2009 implica doua etape, si anume:

Etapa I: Aprobarea, prin hotarare a Guvernului, a Structurii Clasificarii Ocupatiilor din Romania potrivit Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor – ISCO 08, pana la nivelul grupelor de baza (patru caractere). Mentionam ca proiectul Hotararii Guvernului de aprobare a acestei structuri urmeaza sa fie adoptat de Guvernul Romaniei.

Etapa II: Elaborarea unei noi structuri a Clasificarii Ocupatiilor din Romania – la nivel de ocupatie (sase caractere), care a implicat un proces de translatare a ocupatiilor in noua versiune a Structurii COR.

    Hotararea de guvern va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2011.

     Conform proiectului de hotarare, Clasificarea Ocupatiilor din Romania se va aplica, incepand cu 1 ianuarie 2011, in toate domeniile de activitate economica si sociala si va fi obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, agenti economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.

            Aceste informaţii au fost difuzate încă din luna octombrie în presă, au fost amintite pe scurt la Conferinţa Naţională de subsemnatul şi încă vreo trei colegi, iar în luna decembrie proiectul de hotărâre de guvern şi anexele au fost suspuse dezbaterii publice, prin publicarea pe site-ul MMFPS, urmând ca această consultare să fie încheiată la sfârşitul lunii decembrie.

            Întrucât până la această dată Consiliul de mediere nu a făcut vreo informare publică sau consultare a asociaţiilor profesionale ori a mediatorilor, consider că este necesară de urgenţă  luarea unei poziţii oficiale şi transmiterea unei propuneri la MMFPS pentru situarea profesiei de mediator într-o poziţie corespunzătoare.

           După alte variante intermediare, în prezent nu este identificată profesia de mediator, ci doar ocupaţia de mediator la poziţia 243202.  Consider că încadrarea este nepotrivită:

Citește în continuare

CE AR FI TREBUIT DEZBATUT IN CADRUL CONFERINTEI NATIONALE ANUALE A MEDIATORILOR


ANUNŢ PENTRU MEMBRII ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI: cei care vor să ajute la organizarea conferinţei din data de 26.11.2010 sunt rugaţi să vină la o întâlnire DUMINICĂ 07.11.2010 ORELE 11.30-12.00 LA SEDIUL PR. DIN STR. NAE LEONARD BL. C3A, AP.2 PTR. DISCUŢII.

4 nov 2010
Posté dans Legislatie/juridic-Mediatori par medieretatu 
In data de 02.11.2010 Consiliul de mediere a dat publicitatii un comunicat prin care anunta organizarea Conferintei anuale a mediatorilor in data data de 19 – 20.11.2010 In comunicat se arata tema conferintei, locatia si invitatia, atasand la acest comunicat si temele puse in dezbatere. De fapt aceasta conferinta nationala presupune ,, Adunarea generala a mediatorilor” care ar avea cu totul alt scop si teme in dezbatere, neprevazute in program.

In primul rand Consiliul de mediere, ca for superior, trebuia sa faca un tabel cu mediatorii care au dreptul sa participe la conferinta. Nu toti mediatori au acest drept.  Unii mediatori fiind declarati inactivi, alti suspendati etc., desi inscrisi in Tabloul mediatorilor acestia nu se bucura de toate prerogativele pe care le confera profesia de mediator,  printre care si acelea de a face propuneri si a vota.

In al doilea rand, Consiliul de mediere trebuia sa faca un convocator, alegand una dintre modalitatile de convocare care sa fie facila convocarii.

In al treilea rand, Consiliul de mediere, in cauza fiind vorba de o adunare generala organizata din initiativa sa, nu este indriduit sa solicite taxa de participare, cheltuielile de organizare fiind suportate de catre consiliu din fondurile proprii si nu din taxa de participare, in acest sens nefiind supusa aprobarii mediatorilor niciun fel de hotarare de a plati aceasta taxa, acest lucru profitand mediatorilor care detin ponderea.

Citește în continuare

BIATA MEDIEREA JOACĂ BABA OARBA!


12 oct 2010, Jurnalul medierea, Tudor Tatu

E dezolant să vezi cum medierea şi mediatorii a căzut într-o întristătoare nebuloasă, o ceaţă aducătoare de mers bâlbâit. În domeniul guvernării celor din Consiliul de mediere ce să mai zici că se clătina biata mediere din temelii, acum nu mai stă cărămidă pe cărămidă şi lumea nu mai crede că măcar se poate dura vreun perete la “locuinţa” mediatorului român. Citește în continuare