Consiliul de Mediere

 Site oficial Consiliul de Mediere: http://www.cmediere.ro

Tabloul Mediatorilor din Romania (pe judete):  http://www.cmediere.ro/mediatori/

Compunerea  consiliului: Dorin-Valeriu BĂDULESCU – Preşedinte ,  Zeno-Daniel ŞUŞTAC – Vicepreşedinte

Gabriela-Gyongy MIHUŢ –  Purtător de cuvănt,  Angelica-Elisabeta MOCAN

Stefan Coste,   Anca-Elisabeta CIUCĂ, Ion DEDU, Ioana-Adina MARIN, Mugur-Bogdan MITROI

Membrii supleanţi: Irina Carmen FISCUCI, Nicolae Bogdan Codruţ STĂNESCU, Mihai-Iulian MUNTEANU

Reglementarea compunerii, atributiilor si activitatii consiliului: extras din Legea nr. 192/2006:

SECŢIUNEA a 2-a Consiliul de mediere

Art. 17  (1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare.

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct

şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Consiliului de mediere.

 (4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.

(4^1) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.

(5) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2).

(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(7) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.

modificat de Lege nr. 115/ 4 iulie 2012, M. Of. 462/2012; Lege nr. 370/26 nov 2009, M. Of. 831/2009;

Art. 18 (1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

(1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii

săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.

(2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere.

(3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, în condiţiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

modificat de Lege nr. 115/ 4 iulie 2012, M. Of. 462/2012; Lege nr. 370/26 nov 2009, M. Of. 831/2009;

Art. 19 (1) Consiliul de mediere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(2) Şedinţele Consiliului de mediere sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice,

cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(3)Abrogat.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.

(5) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.

modificat de Lege nr. 115/ 4 iulie 2012, M. Of. 462/2012; Lege nr. 370/26 nov 2009, M. Of. 831/2009;

Art. 20 Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:

a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;

b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;

c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;

d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;

e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;

e1) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;

f) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;

g) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;

h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;

j) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;

k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;

l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

m) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;

m^1) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte

de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

modificat de Lege nr. 115/ 4 iulie 2012, M. Of. 462/2012; Lege nr. 370/26 nov 2009, M. Of. 831/2009;

Art. 21 Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum urmează:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;

b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;

c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;

e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

Taxele percepute de Consiliul de Mediere

[ Data ultimei modificări: 22.03.2012 ]

Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012

conform Hotărârii nr. 196 / 25.02.2012 şi Hotararii nr. 197 / 25.02.2012

 1. Taxa de autorizare: 880 RON

se aplică fiecărui mediator care solicită autorizarea conform art. 8 din Legea nr. 192/2006, modificată şi completată. Reducerile privind taxa de autorizare sunt evidenţiate in hot. nr. 197 / 25.02.2012, pentru afisare click aici avizarea primei forme de exercitare a profesiei, sediul principal, este inclusă în această taxă.

2. Taxa de modificare a datelor din Tabloul Mediatorilor: 100 RON

Taxă percepută pană la finalul anului 2011 în cuantum de 200 RON

se percepe fiecărui mediator autorizat, înscris în Tabloul mediatorilor, care solicită avizarea schimbării formei de exercitare a profesiei sau la înfiinţarea fiecărui sediu profesional secundar.

3. Taxa anuală profesională: 300 RON

Taxă percepută pană la finalul anului 2011 ca taxă administrare tablou: 400 RON

se datorează ANUAL de către fiecare mediator autorizat cu formă de exercitare a profesiei, înscris în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor emiterii hotărârii de autorizare. Se achită semestrial în cote părţi egale şi se acordă o reduce de 10% dacă taxa este achitată pănă la data 15 ianuarie respectiv 15 iunie, conform nr.196 / 25.02.2012, pentru afisare click aici.

4. Taxa anuală profesională pentru mediatori inactivi: 100 RON

se datorează ANUAL de către fiecare mediator autorizat care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei sau fiecare mediator suspendat.

 5. Taxa evaluare program de formare: 300 RON

se aplică fiecărei persoane care solicită evaluarea unui program de formare în condiţiile art. 72, alin. 2 sau art.8 alin. 2 – 5 şi emiterea unui document prin care să fie încadrat în prevederile art. 7 lit. a – f.

 6. Taxa avizare program de formare iniţială mediatori : 1000 RON

Se aplică fiecărui furnizor de formare care solicită aviz pentru derularea de programe de formare profesională iniţială a mediatorilor, cu încadrarea în prevederile standardelor de formare a mediatorilor

 7. Taxa înscriere în Lista furnizorilor de formare: 200 RON

Se achită odată cu taxa de avizare program de formare iniţială mediatori

Se aplică fiecărui furnizor de formare la înscrierea în lista furnizorilor de formare

 8. Taxa de eliberare certificate absolvire curs formare: 100 RON / certificat

se aplică pentru fiecare certificat eliberat de către CM se achită de către furnizorul de formare care solicită eliberarea certificatelor în urma susţinerii cursului de formare

 9. Taxa avizare program de formare continuă mediatori: 300 RON / eveniment

Se datorează pentru fiecare solicitare de evaluare a programei de formare continuă a mediatorilor în cadrul unui curs sau eveniment organizat (ex. seminar, simpozion, conferinţă, mese rotunde, etc.)

 10. Taxa de autorizare formator debutant, formator principal si expert: 1000 RON

Taxa nou introdusă, se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca formator debutant în domeniul medierii, se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca formator principal în domeniul medierii, se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca expert evaluator şi expert examinator în domeniul medierii

 11. Taxa anuală de menţinere în lista formatorilor

Taxa nou introdusă

  • se datorează ANUAL de către fiecare formator debutant: 500 RON
  • se datorează ANUAL de către fiecare formator principal: 700 RON

 12. Taxa anuală de menţinere în lista experţilor evaluatori şi examinatori : 200 RON

Taxa nou introdusă, se datorează ANUAL de către fiecare expert evaluator şi examinator

 13. Taxa anuală pentru formatorii, evaluatorii şi examinatorii suspendaţi (contravaloarea a 50 % din taxa anuala de mentinere in lista)

Taxa nou introdusă, se datorează ANUAL de către fiecare formator, evaluator şi examinator suspendat astfel: pentru formatori taxa este de: 250 RON – formator debutant; 350 RON – formator principal, pentru evaluatori şi examinatori taxa este de 100 RON

14. Taxa de reacreditare a formatorilor, examinatorilor şi evaluatorilor : 500 RON

Taxa nou introdusă, se datorează de fiecare formator, examinator şi evaluator la reacreditare

 15. Taxa pentru emitere duplicate ale certificatelor de absolvire şi ale autorizaţiilor: 100 RON / document, se datorează pentru duplicatele certificatelor de absolvire şi a autorizaţiilor

 16. Taxa pentru emitere copii certificate de pe acte aflate in arhiva CM: 10 RON / pagina

Taxă percepută pană la finalul anului 2011 în cuantum de 10 RON / document

se datorează pentru emiterea de copii “conforme cu originalul” de pe alte documente decât certificate de absolvire şi autorizaţii, emise de Consiliu si care se află în original în arhiva acestuia

17. Taxa eliberare/preschimbare legitimaţie mediator: 20 RON

 _______________________________________________________________________________________

DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE NR. 447 DIN 07.04.2011

  In M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011  a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale  nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

 Solutia instantei: exceptia de neconstitutionalitate a art.III, teza I din Legea nr.370/2009 a fost respinsa prin Decizia Curtii Constitutionale nr.447/07.04.2011, Curtea statuand ca prevederile din textul atacat nu contravin Constitutiei Romaniei.

 In drept, potrivit dispozitiilor Art. III.- „ In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.”

MOTIVAREA DECIZIEI

Curtea Constitutionala    Decizia 447 din 7 aprilie 2011 

 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Publicat in Monitorul Oficial 485 din 8 iulie 2011 (M. Of. 485/2011)

 Augustin Zegrean – presedinte, Aspazia Cojocaru – judecator, Acsinte Gaspar – judecator, Petre Lazaroiu – judecator, Mircea Stefan Minea – judecator, Ion Predescu – judecator, Puskas Valentin Zoltan – judecator, Tudorel Toader – judecator, Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

 Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, exceptie ridicata de Consiliul de mediere in Dosarul nr. 11.934/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.   Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 22 martie 2011, in prezenta consilierului juridic Nicoleta Parvan pentru Consiliul de mediere si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, in temeiul art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amanat pronuntarea pentru data de 7 aprilie 2011.

 C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 prin Incheierea din 22 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 11.934/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de reclamantul Consiliul de mediere, in contradictoriu cu parata Asociatia Centrul de Solutionare a Disputelor prin Mediere Cluj-Napoca si Guvernul Romaniei, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii formulate de Consiliul de mediere, prin care acesta a solicitat instantei judecatoresti sa constate ca singurul organism cu competente legale sa stabileasca data alegerilor pentru un nou consiliu este insusi Consiliul de mediere in functie.

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, prin faptul ca stabilirea termenului de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 370/2009 pentru alegerea unui nou consiliu de mediere contravine principiului autonomiei Consiliului de mediere si principiului neretroactivitatii legii si reprezinta o restrangere a dreptului la vot si a dreptului de a fi ales.

 In acest sens arata ca prin art. I pct. 15 din Legea nr. 370/2009, care modifica Legea nr. 192/2006, se reglementeaza competenta Consiliului de mediere in organizarea alegerilor urmatorului consiliu de mediere. Astfel, potrivit art. 20 lit. m1) din aceasta lege, Consiliul de mediere organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere in conditiile prevazute de lege, iar potrivit art. I pct. 8 si 10, alegerea membrilor consiliului se face in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

 Dispozitiile de lege criticate incalca autonomia Consiliului de mediere, care, potrivit legii, poarta intreaga responsabilitate pentru reglementarea si administrarea sistemului profesional si a serviciului de mediere in Romania si implicit pentru organizarea alegerilor noului consiliu de mediere. Astfel, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, Consiliul de mediere este organism autonom cu personalitate juridica, de interes public. Potrivit acestui statut, Consiliul de mediere se organizeaza si isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca actiunile sale sa fie supuse controlului autoritatii unui alt organism. Totodata, dispozitiile legii stabilesc competenta unica a Consiliului de mediere in organizarea alegerilor, respectiv stabilirea procedurii de desfasurare a alegerilor si a conditiilor de candidatura, conform art. 20 lit. m1), art. 17 alin. (3) si art. I pct. 10 din lege.

 Consiliul de mediere este singurul organism care poate decide termenul la care pot avea loc alegeri pentru un nou consiliu, avand in vedere urmatoarele obligatii legale ce ii revin in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 370/2009: obligatia de a modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, obligatia asigurarii transparentei, obligatia de a consulta corpul profesoral al mediatorilor cu privire la reglementarile profesiei si obligatia de a asigura desfasurarea unui proces electiv corect, participativ si in acord cu noile modificari impuse de Legea nr. 370/2009.

 La data de 23 mai 2009, Consiliul de mediere a organizat alegeri, conform dispozitiilor Legii nr. 192/2006. Rezultatele acestor alegeri nu au fost contestate pe calea contenciosului administrativ in termen legal de catre nicio persoana interesata.

 In urma votului au fost alesi membrii noului consiliu de mediere, care, potrivit art.17 alin. (4) din Legea nr. 192/2006 (in vigoare la acea data), au fost validati prin Ordinul nr. 2.772 din 13 octombrie 2009 de catre ministrul justitiei pentru un mandat de 2 ani.

 Prin dispozitiile art. III teza intai din Legea nr. 370/2009, legiuitorul intervine la numai doua luni de la validarea Consiliului de mediere si lipseste de efect votul dat de mediatori in 23 mai 2009, precum si validarea acestui vot de catre ministrul justitiei. Obligarea prin dispozitiile de lege criticate la noi alegeri la numai 3 luni de la data numirii noului consiliu de mediere de catre ministrul justitiei restrange efectele exercitarii dreptului la vot exprimat de mediator, precum si pe cele ale exercitarii dreptului de a fi ales si contravine astfel dispozitiilor art. 53 din Constitutie.

 Din motivatia legiuitorului rezulta ca singura ratiune a introducerii art. III in Legea nr. 370/2009 a fost aceea ca, prin organizarea si desfasurarea de noi alegeri in 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii, se va asigura o mai mare reprezentativitate in Consiliul de mediere a corpului profesional al mediatorilor, care, potrivit art. 24 din Legea nr. 192/2006, astfel cum a fost modificat, trebuie sa fie organizat de catre Consiliul de mediere in asociatii.

 Totodata, chiar motivatia invocata de legiuitor consta in obiective care necesita timp si care nu pot fi implementate intr-o luna. Acest termen nerealist nu a fost coroborat nici cu celelalte obligatii stabilite prin acelasi cadru legal in sarcina Consiliului de mediere, respectiv modificarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia, in acord cu Legea nr. 370/2009.

 Ca urmare a validarii din 13 octombrie 2009, membrii noului consiliu de mediere au mandat de 2 ani, respectiv pana in octombrie 2011. Astfel, dispozitiile de lege criticate, care obliga la organizarea de noi alegeri la numai 3 luni de la data inceperii mandatului de 2 ani, incalca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

 Totodata, organizarea unor alegeri in cadrul consiliului, fara a acorda mediatorilor timpul necesar sa se organizeze in asociatii profesionale, incalca si dreptul de asociere al acestora, prevazut de art. 40 din Constitutie.

 Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia asupra temeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

 Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 Avocatul Poporului considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu contravin principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat si nu au caracter retroactiv, ci dispun numai pentru viitor, urmand a-si gasi aplicare de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat.

 Cu privire la celelalte critici de neconstitutionalitate, apreciaza ca normele de lege criticate nu restrang exercitiul dreptului de vot si nici al dreptului de a fi ales, ci reprezinta norme ce asigura cadrul legal pentru alegerea Consiliului de mediere pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2006, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitatea mediatorilor autorizati. In conceptia legiuitorului, medierea reprezinta un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de mediator poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care aceasta activitate il implica, iar desfasurarea activitatii de mediere se realizeaza cu respectarea unor cerinte specifice in domeniu.

 Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 C U R T E A,

 examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

 Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009, cu urmatorul cuprins:

 “In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere.”

 Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 36 privind dreptul de vot, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales si ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

 Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

 In vederea organizarii activitatii de mediere – ca modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor – in temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, s-a infiintat Consiliul de mediere, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public. Potrivit art. 17 alin. (3) din aceeasi lege, “Consiliul de mediere este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere”, iar, potrivit alin. (4) din acelasi articol, “Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data”.

 Aceste dispozitii de lege au fost modificate prin Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009, si, in prezent, art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006 are urmatorul continut:

 “Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatori autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere”, iar art. 17 alin. (4) prevede ca “Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani”.

 Alin. (6) si (7) ale art. 17 din Legea nr. 192/2006, modificate prin Legea nr. 370/2009, prevad ca pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, iar acest consiliu isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere. S-a prevazut, totodata, organizarea de noi alegeri pentru urmatorul consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege.

 Curtea constata ca toate aceste modificari si completari aduse prin Legea nr. 370/2009 reglementarilor privind structura Consiliului de mediere, care, alaturi de cei 9 membri titulari, include si 3 membri supleanti, precum si cele referitoare la mandatul membrilor Consiliului de mediere si la modul de organizare a activitatii Consiliului de mediere au determinat, in mod firesc, introducerea dispozitiei legale criticate in Legea nr. 370/2009, si anume aceea ca in termen de o luna de la intrarea in vigoare a legii modificatoare sa se organizeze alegeri pentru Consiliul de mediere.

 Astfel cum rezulta din expunerea de motive, Legea nr. 370/2009 a fost adoptata in vederea armonizarii cadrului normativ din domeniu cu Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala, modificarile esentiale referindu-se atat la domeniul de aplicare a medierii si a procedurii acesteia, cat si la modul de organizare a activitatii Consiliului de mediere si a profesiei de mediator, prin cresterea numarului de membri de la 9, sub incidenta Legii nr. 192/2006, la 12 membri (dintre care 9 titulari si 3 supleanti), dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 370/2009.

 Or, in aceste conditii, Curtea observa ca era absolut necesara si fireasca introducerea unei prevederi de lege referitoare la organizarea unor noi alegeri, intrucat s-a modificat insasi structura Consiliului de mediere, fara ca prin aceasta sa se incalce principiului neretroactivitatii legii prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Astfel, prevederile de lege criticate se aplica numai pentru viitor, de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, legiuitorul acordand un termen de o luna in care se vor organiza alegeri pentru Consiliul de mediere. Critica potrivit careia acest termen este unul “nerealist” nu poate fi primita, deoarece aceasta nu vizeaza neconstitutionalitatea prevederilor de lege criticate, ci o problema de legiferare.

          Referitor la invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat, Curtea constata ca acestea nu au relevanta in cauza de fata, deoarece Consiliul de mediere nu face parte din niciuna dintre cele 3 puteri ale statului, si anume executiva, legislativa si judecatoreasca.

 Cat priveste critica de neconstitutionalitate raportata la dispozitiile constitutionale ale art. 36 privind dreptul de vot si ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, Curtea constata ca nici aceasta nu poate fi primita, deoarece ipoteza normelor constitutionale invocate este aceea a desemnarii autoritatilor publice reprezentative in stat, iar nu a desemnarii membrilor unui organism autonom infiintat in vederea organizarii activitatii de mediere si format din mediatori, astfel cum este Consiliul de mediere.

 In final, Curtea nu poate retine nici pretinsa incalcare a prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece astfel cum s-a aratat mai sus, nu s-a constatat restrangerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati fundamentale si, prin urmare, norma constitutionala invocata nu are aplicabilitate in cauza de fata.

 Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 CURTEA CONSTITUTIONALA  In numele legii  D E C I D E:

 Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, exceptie ridicata de Consiliul de mediere in Dosarul nr. 11.934/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

 Definitiva si general obligatorie. Pronuntata in sedinta publica din data de 7 aprilie 2011.

………………………………………………………………………………………………..

 Centrul de Mediere Craiova–  p.d.v. referitor la Art.III din Legea nr.370/2009

 COMUNICAT
In atentia Consiliului de mediere si a mediatorilor autorizati

Stimati colegi,

 Ca urmare a Adunararii Generale Extraordinare a Asociatiei Centrul de Mediere Craiova din data de 30 ianuarie 2010, va comunicam punctul de vedere al asociatiei noastre, referitor la aplicarea Art.III din Legea nr.370/2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.831 din 3 decembrie 2009.

Reglementarea Art.III din Legea nr.370/2009 concentreaza in cuprinsul sau obligatia imperativa, cu termen stipulat, in conformitate cu care „In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea art.17 alin.(6) din Lege nr.192/2006 cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.”

Analizand textul de lege citat, observam ca legiuitorul aduce in atentie trei aspecte: organizarea si desfasurarea de alegeri pentru Consiliul de mediere; data de la care intra in vigoare obligatia instituita in art.III; conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viitorii candidati la functia de membru al Consiliului de mediere.

Legea 370/2009 a fost publicata in data de 3 decembrie 2009. Intrucat in textul sau nu este prevazuta o data de intrare in vigoare a legii in integralitatea sa, exceptie facand art.6 din Legea nr.192/2006 astfel cum a fost modificat, in privinta intelesului art.III din Legea nr.370/2009 devin aplicabile prevederile din art. 78 din Constitutia Romaniei conform carora „… legea intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii …”. Ca atare, Legea 370/2009 a instituit in sarcina Consiliului de mediere obligatia de a pregati si desfasura alegeri pana la data de 6 ianuarie 2010.

Termenul scurt prevazut de lege pentru organizarea si desfasurarea de alegeri, amplasarea din punct de vedere calendaristic a acestui termen in ultima luna a anului 2009 si primele zile din luna ianuarie a anului 2010, necesitatea unei perioade de timp in vederea consultarilor publice si armonizarii prevederilor regulamentului de alegeri cu modificarile aduse de Legea 370/2009 reprezinta fara indoiala imprejurari care au imprimat un caracter nerealist termenului de o luna de zile stipulat de art.III.

In ceea ce priveste conditiile cerute pentru validitatea candidaturilor, constatam ca legiuitorul elimina din continutul alin.6 al art.17 din Legea nr.192/2006 sintagmele „cunostinte teoretice” si „experienta practica”, noua formulare facand  trimitere la cadrul statutar al profesiei prevazut de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Consideram ca prin modificarea adusa, legiuitorul se extrage din acest cadru de reglementare, investind astfel cu incredere profesia de mediator si calitatea mediatorilor autorizati ca persoane apte sa decida asupra competentei oricarui mediator autorizat care doreste sa candideze la functia de membru in Consiliul de mediere.

Asociatia Centrul de Mediere Craiova considera ca, in cel mai scurt timp posibil, Consiliul de mediere trebuie sa decida si sa comunice data, calendarul si regulamentul viitoarelor alegeri la care sa poata candida orice mediator fara impunerea altor criterii obiective sau subiective in afara de acela de a fi autorizat in conditiile Legii nr.192/2006.

Chiar daca exemplul altor profesii, in care vechimea reprezinta un criteriu pentru accederea in organele de conducere ar putea fi adus in discutie, consideram ca profesia de mediator in Romania este mult prea tanara si se confrunta cu lipsa unei practici constante a medierii, astfel incat asemenea exemple nu ar avea aplicabilitate si credibilitate atat in interiorul profesiei cat si in afara ei.

In atare conditii, Asociatia Centrul de Mediere Craiova isi exprima convingerea ca mediatorii autorizati, formele asociative si Consiliul de mediere vor putea realiza cadrul de cooperare si dialog in vederea punerii in practica a dispozitiilor de imediata aplicare si nu numai, prevazute de cadrul legislativ actual si isi manifesta disponibilitatea de a se alatura acestui efort comun care sa asigure profesiei de mediator locul binemeritat in societatea romaneasca.

 Consiliul Director al Asociatiei Centrul de Mediere Craiova

Preluare de pe: www.mediere.ro

 HOTĂRÂRE Nr. 1285 din 02 noiembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere

În conformitate cu dispoziţiile art. 17 şi al art. 20 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată în Monitorul Oficial nr.441/22.05.2006 şi al art.5 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial nr.505/27.07.2007, Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 Se aprobă Regulamentul privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2  Prezenta hotărâre se va comunica prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe saitul Consiliului de mediere, www.cmediere.ro.

Preşedintele Consiliului de mediere, Anca Elisabeta Ciucă

ANEXA                                                                     REGULAMENT

privind alegerea membrilor Consiliului de Mediere

CAP. 1 Dispoziţii introductive

ART. 1 (1) Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.

(2) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(3) Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată în Monitorul Oficial nr.441/22.05.2006 şi Regulamentului său de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere publicată în Monitorul Oficial nr.505/27.07.2007.

ART. 2 (1) Consiliul de mediere este format din 9 membri, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, denumit în continuare Regulament.

(2) Pot fi membri ai Consiliului de Mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii.

(3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc o dată la doi ani în cadrul Conferinţei naţionale anuale a mediatorilor autorizaţi, denumită în continuare Conferinţă, organizată de Consiliul de mediere conform art.16 lit.s din Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere.

(4) Consiliul de mediere hotărăşte cu minim 6 luni în avans data şi locul de desfăşurare al Conferinţei. Hotărârea privind organizarea şi desfăşurarea Conferinţei este publicată pe saitul oficial al Consiliului de mediere.

(5) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la validarea de către Ministrul Justiţiei a membrilor unui nou Consiliu de mediere aleşi la fiecare doi ani în cadrul Conferinţei.

ART. 3 Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

CAP. 2 Condiţii de participare la Conferinţa naţională a mediatorilor autorizaţi

ART. 4   (1) La Conferinţă pot participa cu drept de vot, personal sau prin reprezentant, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:

a. sunt autorizaţi în condiţiile Legii nr.192/2006, cel mai târziu cu 90 de zile înainte de data la care are loc conferinţa;

b. nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare.

c. au achitat taxa de participare stabilită prin Hotărâre a Consiliului de mediere

(2) Mediatorul care participă personal la Conferinţă poate să reprezinte maxim 5 mediatori, în condiţiile alin (1).

(3) Mediatorul care doreşte să participe la Conferinţă prin reprezentant va transmite în original mandatul de reprezentant încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă, completat conform modelului din Anexa nr. 5.

(4) Mandatele de reprezentant trebuie depuse până cel mai târziu cu 35 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării Conferinţei.

(5) Consiliul de mediere va hotărî în termen de trei zile de la expirarea termenului pentru depunerea mandatelor de reprezentant asupra validităţii acestora.

(6) Confirmarea de reprezentare pe bază de mandat se transmite de către Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere prin fax şi prin curier şi se publică pe saitul oficial al Consiliului de mediere în maxim 5 zile de la validarea acestora.

ART. 5 (1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista cu mediatorii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile pentru participarea la conferinţă, Consiliul de mediere, va întocmi şi afişa cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterior datei Conferinţei, lista completă cu mediatorii care îndeplinesc respectivele condiţii, listă pe care o va afişa la sediul propriu şi o va publica pe saitul său oficial.

(2) Lista prevăzută la alin.(1) poate fi contestată în termen de 48 de ore de la data afişării.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită conform art. 6 din prezenta procedură va soluţiona eventualele contestaţii în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 48 de ore pentru formularea şi depunerea contestaţiilor.

(4) Lista finală se va afişa până cel mai târziu cu 45 zile calendaristice înainte de data Conferinţei.

CAP. 3 Comisia de soluţionare a contestaţiilor

ART. 6 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din trei membri şi doi supleanţi, mediatori autorizaţi;

(2) Calitatea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru al Consiliului de mediere;

(3) Propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pot formula de către orice mediator autorizat conform modelul din Anexa 4, timp de 30 de zile calendaristice începând cu data anunţării publice a datei de desfăşurare a Conferinţei;

(4) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membrii în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, va comunica propunerile mediatorilor autorizaţi propuşi şi le va solicita acordul pentru validarea propunerii.

(5) În cazul acceptării de către mediatorul autorizat propus pentru a face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor, acesta are obligaţia să transmită un Curriculum Vitae la Consiliul de mediere până la expirarea termenului de depunere a propunerilor.

ART. 7 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere cu minim 30 de zile înainte de data publicării listei de mediatori care au dreptul să participe cu drept de vot la Conferinţă;

(2) Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi ales dintre membrii comisiei de către aceştia.

Cap. 4 Condiţii de depunere a candidaturii şi procedura de validare a cadidaturilor

ART. 8 (1) Pentru a fi aleşi ca membri al Consiliului de Mediere candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

a. să fie autorizaţi în condiţiile Legii nr.192/2006, cel mai târziu cu 90 de zile înainte de data la care are loc conferinţa;

b. să fie înscrişi pe Tabloul mediatorilor cu o formă de exercitare a profesiei avizată de Consiliul de Mediere;

c. să nu se afle în executarea unei sancţiuni disciplinare;

d. să dispună de cunoştinţe teoretice în domeniul medierii constând în minim 80 de ore de formare realizate în cadrul cursurilor de formare în domeniul medierii organizate în România sau în străinătate;

e. să participe personal la Conferinţă.

ART. 9 Cererile de candidatură se depun personal la sediul Consiliului de mediere cu minim 30 de zile înainte de data desfăşurării conferinţei .

ART. 10 Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

a. Cererea de candidatură, conform modelului din Anexa nr.1;

b. Declaraţia de intenţie privind activitatea ca viitor membru al Consiliu de mediere;

c. Curriculum vitae;

d. Cazier judiciar;

e. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în executarea nici unei sancţiuni disciplinare, conform modelului din Anexa nr.2;

f. Copii după documentul de înregistrare fiscală a formei de exercitare a profesiei, depus în conformitate cu prevederile Ordonaţei Guvernului nr. 82/ 1998

g. Documente doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor de pregătire teoretică prevăzute la art.8 lit.d din prezentul Regulament.

ART. 11 (1) Cererile de candidatură vor fi înregistrate de secretariatul tehnic în Registrul special de candidaturi.

(2) În maxim 48 de ore de la data depunerii cererii, candidatul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul special de candidaturi. Confirmare se transmite de către Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere, prin fax şi e-mail.

CAP. 5: Comisia de validare a candidaturilor şi a reprezentanţilor electori. Procedura de validare. ART. 12

(1) Comisia de validare a candidaturilor este constituită din trei membri şi doi supleanţi, mediatori autorizaţi;

(2) Calitatea de membru al comisiei de validare a candidaturilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere;

(3) Propunerile pentru membrii în Comisia de validare a candidaturilor se pot formula de către orice mediator autorizat conform modelul din Anexa 3, timp de 5 zile calendaristice începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot;

(4) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membrii în Comisia de validare a candidaturilor, va comunica propunerile mediatorilor autorizaţi propuşi şi le va solicita acordul pentru validarea propunerii.

(5) În cazul acceptării de către mediatorul autorizat propus pentru a face parte din Comisia de validare a candidaturilor, acesta este obligat să transmită un Curriculum Vitae la Consiliul de mediere până la expirarea termenului de depunere a propunerilor.

ART. 13 (1) Comisia de validare a candidaturilor este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere din rândul mediatorilor propuşi conform art. 12, cu minim 30 de zile înainte de data desfăşurării Conferinţei;

(2) Preşedintele Comisiei de validare a candidaturilor va fi ales dintre membrii comisiei de către aceştia.

ART. 14 După constituirea Comisiei de validare a candidaturilor, Consiliul de mediere va preda pe bază de proces-verbal, toate cererile de candidatură precum şi documentele anexate cererilor împreună cu registrul special în care au fost înregistrate candidaturile.

ART. 15 (1) Comisia de validare a candidaturilor va decide asupra validării sau invalidării candidaturilor în termen de două zile de la data constituirii sale;

(2) Decizia Comisiei de validare a candidaturilor se va comunica în maxim 24 de ore prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe saitul propriu.

ART. 16 Contestaţiile împotriva deciziei Comisiei de validare se vor depune la sediul Consiliului de mediere în termen de 2 zile lucrătoare.

ART. 17 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va decide asupra acestora în termen de două zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor;

(2) Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va comunica în maxim 24 de ore prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe saitul propriu.

ART. 18 (a) Lista finală a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afişează în maxim 2 zile de la soluţionarea contestaţiilor, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi pe saitul acestuia.

(b) În cadrul aceluiaşi termen, se publică pe saitul Consiliului de mediere şi Declaraţiile de intenţie depuse împreună cu cererea de candidatură de mediatorii care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

CAP. 6  Buletinele de vot

ART. 19 (a) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat în timpul Conferinţei organizate în acest sens prin completarea unui singur Buletin de vot pentru fiecare vot exprimat.

(b) Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor şi conţine numele tuturor candidaţilor validaţi de Comisia de validare a candidaturilor, în ordine alfabetică.

(c) Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot ce au anunţat că participă la conferinţă, direct sau prin reprezentare, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situaţii de forţă majoră.

(d) Buletinul de vot se completează o singură dată de fiecare mediator care participă personal sau este reprezentat pe bază de mandat.

(e) Votul se consideră valabil exprimat dacă a fost exprimată cel puţin o opţiune, dar nu mai mult de nouă opţiuni, prin încercuire a numărului înscris în dreptul candidatului înregistrat oficial prin tipărire în Buletinul de vot.

(f) Votul se consideră ca nefiind valabil exprimat dacă au fost adăugate nume sau mesaje pe Buletinul de vot, altele decât cele tipărite iniţial în forma oficială a acestuia.

 CAP. 7  Procedura de alegere şi validare a membrilor Consiliului de mediere

ART. 20 (a) Comisia de validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare şi este formată din cinci membri, astfel: trei membrii din rândul mediatorilor cu drept de vot care nu candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, la propunerea asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, şi doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei.

(b) Comisia de validare a voturilor se constituie prin Hotărâre a Consiliului de mediere în exerciţiu, pe baza propunerilor transmise înainte de începerea Conferinţei de către asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi de către Ministerul Justiţiei.

(c) Înainte de începerea activităţii, Comisia de validare a voturilor îşi alege un preşedinte care coordonează activitatea comisiei şi prezintă rezultatul votului.

(d) Comisia de validare a voturilor este asistată de două persoane din Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot.

(e) Preşedintele Comisiei de validare a voturilor anunţa public rezultatul votului.

(f) Comisia de validare a voturilor întocmeşte un proces verbal de activitate şi îl depune sub semnătură Preşedintelui Consiliului de mediere în exerciţiu.

(g) Contestaţiile referitoare la vot se depun în maxim 24 de ore la Consiliul de mediere, iar soluţionarea acestora se face în maxim 3 zile de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită conform art. 6 din prezentul regulament, şi se comunică părţilor.

ART. 21 (a) Votul se exprimă secret, o singură dată, prin completarea Buletinului de vot.

(b) Voturile exprimate sunt validate şi numărate de Comisia de validare a voturilor.

(c) În aceeaşi zi în care a fost exprimat votul, Comisia de validare a voturilor anunţă public numărul de voturi obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista acestora, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute.

ART. 22 (a) Primii nouă candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, conform procesului verbal întocmit de Comisia de validare a voturilor, sunt declaraţi propuşi pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu prevederile art. 17 alin 3 din Legea 192/2006.

(b) Următorii trei candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, sunt declaraţi membri supleanţi.

(c) Lista membrilor şi a membrilor supleanţi rezultată în urma votului exprimat în cadrul Conferinţei este transmisă în maxim 5 zile spre validare Ministrului Justiţiei.

(d) Mandatul unui nou Consiliu de mediere începe de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a ordinului Ministrului Justiţiei de validare a noilor membri ai Consiliului de mediere.

CAP. 8  DISPOZIŢII FINALE

ART. 23 (a) În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condiţiile art.10 prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanţi.

(b) Prevederile de la lit. a se aplică şi în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.

(c) Procedura de revocare se declanşează la cererea în scris a minim 10% din numărul mediatorilor autorizaţi care au drept de vot în cadrul unei conferinţe anuale. Revocarea unui membru al Consiliului de mediere se face prin votul a jumătate plus unu din mediatorii autorizaţi că participă personal la o conferinţă anuală.

ART. 24 (a) Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării sale la sediul Consiliului de mediere şi pe saitul oficial al acestuia, conform art. 5 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(b) Lucrările conferinţei sunt publice, iar participarea altor persoane interesate de mediere se face pe bază de acreditare.

Ghidul viitorului mediator. Accesul in profesia de mediator

Posted by mihaelagl 10.01.2010

Profesia de mediator este o alternativa profesionala viabila pentru absolventii de studii superioare din Romania. Dupa publicarea tabloului mediatorilor in monitorul oficial in data de 08.05.2008 aceasta alternativa profesionala a devenit de actualitate nemaifiind ca si pana acum o profesie care se va initia la o data ulterioara. Publicarea tabloului in monitorul oficial a constituit o premiera in peisajul juridic autohton care s-a imbogatit cu o noua categorie de specialisti in solutionarea conflictelor, mediatorii. Profesia de mediator este o profesie liberala, cu tenta juridica. Mediatorii isi pot desfãsura activitatea în cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale. De asemenea, mediatorii autorizati pot fi angajati si cu contract individual de munca, in conditiile prevazute de Codul muncii.

 Pentru a deveni mediator o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ un numar de conditii impuse de legea care reglementeaza medierea si profesia de mediator, legea 192/2006.

Astfel, poate sa devina mediator absolventul de studii superioare cu capacitate deplina de exercitiu, cu vechime in munca de cel putin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati si care are o buna reputatie si nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni de natura a aduce atingere prestigiului profesiei. Acesta trebuie sa urmeze un curs de formare a mediatorilor organizat de catre unul dintre  furnizorii de formare autorizati in acest sens de catre Consiliul de Mediere. Cursurile de formare a mediatorilor derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere se finalizeaza cu examen, organizat in conformitate cu prevederile Standardului de formare si ale dispozitiilor Consiliului de Mediere. Absolventilor examenului li se va elibera de catre Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atesta indeplinirea conditiilor art 7 lit. f din Legea 192/2006, in vederea dobandirii calitatii de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.

Art. 7 din legea 192/2006:

 Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:

“a) are capacitate deplinã de exercitiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncã de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptã, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitãti;

e) se bucurã de o bunã reputatie si nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizatã ca mediator, în conditiile prezentei legi.”

Legea prevede si varianta urmarii un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere insa pana in prezent niciun program masteral nu a fost avizat in acest sens. Din acest motiv, in prezent, exista doar varianta  urmarii cursurilor de formare a mediatorilor  derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere .

Consiliul de Mediere a autorizat urmatorii furnizori de formare in domeniul medierii sa organizeze cursuri de formare a mediatorilor in conditiile legii 192/2006:

1. Asociaţia Pro Medierea, Str. Radu de la Afumati, nr 50 A, Sector 2, Bucuresti, Telefon: 0213155764, Fax: 0213155764, E-mail: promedierea@gmail.com Website: http://www.promedierea.ro, http://www.mediere.org.ro

2. Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, Str. Romul, Bl.T3, Sc.B-C, Craiova, Judetul Dolj, Telefon: 0351-411199, 0251-419980, Fax: 0251-419980, E-mail: mediere@rdscv.ro, Website: http://www.mediere.ro   Aceasta firma a format toti mediatorii galateni prin cursuri la Galati

3. Asociaţia pentru Dialog şi Soluţionarea Disputelor, Pţa Unirii, nr.2A, etj.4, ap.22, Iaşi, Judetul Iasi

4.Fundaţia pentru Schimbări Democratice, Bucureşti, Tel/Fax: 021 318 90 77, E-mail: anca.ciuca@fdc.org.ro ; fdc@kappa.ro, Website: http://www.fdc.org.ro

5.Edumonde Romania, Str. Vasile Lascar 34, Etaj 1, Bucuresti, Sector 2, Telefon:0311051380, Fax: 0213171404 E-mail: info@europeantrainingcentre.eu Website: http://www.edumonde.ro.

Dupa finalizarea cursului si promovarea examenului de absolvire, cursantul trebuie sa urmeze pasii prevazuti de Procedura de autorizare a mediatorilor adoptată de catre Consiliul de Mediere prin hotararea nr. 351/6.04.2008:

“1. Furnizorul de formare depune la Consiliul de Mediere dupa examen, documentele:

a. Proces Verbal al comisiei de examinare (date referitor la program si examen)

b. Catalog examen

c. Cerere eliberare certificate absolvire examen (adeverinte) pentru cei din lista anexată de furnizorul de formare:

d. Lista absolventilor (nume, prenume) cu datele referitor examen (data, locatia), curs

(data desfăsurare , locatia, traineri ); lista este semnata de membrii comisiei de examinare (numele in clar)

e. Tabel cu datele absolventilor din lista de mai sus (nume, prenume, CNP, CI, adresa, date contact – telefon; e-mail)

 2. Consiliul de Mediere eliberează certificatele de absolvire/adeverintele în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data cererii de la pct. 1 si le transmite furnizorului de formare,

urmărind pasii:

a. Se emite certificatul in 2 exemplare, din care unul la arhiva Consiliul de Mediere

b. Se notifică furnizorul în scris si se trimite notificare prin fax si e-mail că au fost emise certificatele

c. Se eliberează certificatele (adeverintele) pe baza de predare/primire (prin delegatul furnizorului de formare)

3. Furnizorul de formare înregistrează adeverintele în registrul propriu de eliberare

certificate de absolvire si le înmânează absolventilor pe baza de semnătură

 4. Absolventii depun dosar care cuprinde:

 a) Cereri

– cerere tip de constatare a îndeplinirii conditiilor art. 7 lit. a-f , legea 192/2006

– cerere tip de eliberare autorizatie

– cerere tip avizare forma de exercitare (daca doresc să înceapă deja activitatea)

 b) Documente :

A) Pentru autorizare

– copie după certificat (adeverintă) de absolvire examen

– copie document de plată taxă de autorizare

– copie act de identitate

– copie certificat căsătorie – dacă este cazul

– copie diplomă licentă

– adeverintă medicala (original)

– cazier judiciar (original)

– dovada vechime în muncă (copie Carte de muncă sau în original Adeverintă

eliberată de angajator)

– atestat limbă străină (copie) – dacă este cazul

 B) Pentru avizare formă de exercitare a profesiei

a) Activitate independentă

autorizatia de mediator , dacă solicitarea pentru avizarea/ reavizarea formei de exercitare se face după ce s-a eliberat autorizatia de mediator

act de constituire a formei de exercitare – birou mediator, societate civila profesionala de mediatori

– document cu privire la spatiul sediului profesional* (desfăsurarea activitătii ca mediator) – contract de închiriere, comodat, proprietate

* dacă spatiul sediului profesional este diferit de cel unde va desfăsura medierea , se prezintă contracte pentru ambele locatii, cu declaratii de asigurare a conditiilor pentru ambele

 b) Activitate restrânsa/dependenta

– autorizatia de mediator

–  contract de munca în care

o  se precizează că este angajat ca MEDIATOR , în conditiile  Codului muncii

o  angajatorul si mediatorul se obligă să respecte legislatia în domeniul medierii si actele emise de Consiliul de Mediere

– declaratia angajatorului că spatiul este adecvat desfăsurării activitătii de mediator si a activitătii de mediere

 5. Consiliul de Mediere eliberează solicitantului

a) pentru autorizare ca mediator – simultan

– hotărâre de îndeplinire a cond. art. 7 lit. a-f, din lege

– autorizatia de  mediator

Termen: 45 zile de la depunere dosar

b) pentru avizarea formei de exercitare a profesiei

avizul pentru forma de exercitare a profesiei de mediator

Termen: 45zile de la depunere dosar

Exceptie de la procedura: se aplică temporar pentru cei care au absolvit examen si au depus dosare cu cerere de autorizare până la data de 31.03.2008

Pentru acestia : s-a trimis adeverinta de absolvire prin e-mail către furnizor care, la rândul sau,

a trimis-o participantilor, iar in dosarele depuse de absolventi la Consiliul de Mediere se include forma electronica a adeverintelor

Se revine la procedura normala astfel: Consiliul de Mediere eliberează adeverintele furnizorului, pe baza de proces verbal, iar acesta le va înregistra în registrul propriu si le va elibera participantilor pe baza de semnătură.

IMPORTANT: persoanele care au absolvit examenul până la data de 31.03.2008, dar care au depus dosarele la Consiliul de Mediere ulterior acestei date, vor depune în dosar copie după adeverinta originală (primită de la furnizor si eliberată acestuia de către Consiliul de Mediere).”

Costul cursurilor de formarea a mediatorilor organizate de catre furnizorii autorizati de formare oscileaza intre 3.500 lei si 2.950 Euro, in functie de furnizor.

Consiliul de Mediere a hotarat in cadrul sedintei lunare ordinare din data de 10.06.2007 cuantumul taxei de autorizare a mediatorilor. A fost astfel adoptata hotararea Consiliului de Mediere nr. 7 prin care nivelul taxei de autorizare este stabilit la suma de 880 lei.

Pentru relatii va puteti adresa si administratorilor acestui blog, C. Asofronie si Mihaela Gurau la datele de contact de pe prima pagina la Despre noi

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: