Medierea în contenciosul administrativ (II)


Propunerile Asociației Mediatorilor Galați de modificare a legislației (2012, 2014, 2015)

Mediator Asofronie Constantin, Galați

 I. Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator se modifică după cum urmează:

3. După alin.(5) al art. 2 se introduce 9 noi alineate, alin.(6) –(14), cu următorul cuprins:

”(6) Dacă medierea a fost prevăzută drept procedură prealabilă de rezolvare a litigiilor în cadrul contractelor civile, comerciale, administrative, de muncă sau de altă natură, părțile sunt obligate să încerce mai întâi procedura de mediere înainte de a deschide acțiunea în instanță.”

”(7) Instanţa va dispune un nou termen până la care părțile se vor prezenta la mediator pentru informarea despre avantajele medierii și încercarea soluționării conflictului prin mediere, în caz de neîndeplinire de către părți a obligaţiei de a încerca soluționarea litigiului prin mediere anterior introducerii cererii de chemare în judecată sau, după declanşarea procesului, până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de alineatul (6) și de art. 60^1 alin. (1) din prezenta lege.”

”(8) Instanța nu va aproba cererea reconvențională formulată de pârât în condițiile art. 209 C. proc. civ. dacă acesta nu a încercat să ajungă la o înțelegere cu reclamantul până la primul termen de judecată.”

”(9) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor de muncă izvorâte din contractele de muncă și raporturile de serviciu, referitoare la drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de muncă. Dacă părțile au încercat soluționarea litigiului de muncă prin mediere, nu sunt obligate să urmeze procedura prealabilă de conciliere prevăzută de Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

(10) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor din materia contenciosului administrativ, referitor la litigiile dintre autorităţile sau instituţiile publice şi angajaţii acestora, precum şi dintre acestea şi persoanele juridice ori profesioniştii cu care autorităţile sau instituţiile publice au relaţii contractuale.

(11) Dacă părțile au încercat soluționarea litigiului administrativ prin mediere, nu mai sunt obligate să urmeze procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din legea contenciosului administrativ.

(12) În cazul în care părţile cu interese opuse apelează la un mediator, în condiţiile prezentei legi, procedura administrativă se suspendă la cererea acestora până la finalizarea medierii, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice.

(13) Dacă două sau mai multe părţi cu interese opuse participă în cadrul procedurii administrative, autoritatea sau instituţia publică va încerca pe tot parcursul acesteia să se ajungă la încheierea unui acord de mediere, total sau doar asupra unor aspecte disputate.

(14) Dacă autoritatea publică participantă la procedură acceptă rezultatul medierii, face menţiune despre aceasta în actul administrativ după finalizarea procedurii.”

Justificarea propunerii:

(6)- (8): Dacă părțile însele au inclus clauza medierii în contracte este normal să încerce mai întâi soluționarea prin mediere a litigiilor dintre ele, aceasta neîngrădindu-le accesul ulterior la justiție dacă nu s-au înțeles prin mediere. Este o aplicare practică eficientă a dezioderatului degrevării instanțelor de procese care se pot rezolva pe cale amiabilă.

Avem în vedere și faptul că, potrivit art. 21 (1) C. proc.civ. ”Judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.” și ”(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părților, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii.”

 (9)- (14) Se extind domeniile de aplicare a procedurii de mediere și la alte materii, precum dreptul muncii (procedura fiind prevăzută în Codul muncii și legea dialogului social) și contenciosului administrativ (aceasta făcând obiectul proiectului Codului de procedură admin.).

  1. Art. 6 se modifică după cum urmează:

”Art. 6 – (1) Organele judiciare și arbitrale, alte autorități cu atribuții jurisdicționale, precum și orice alte autorități și instituții publice care, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, constată existența unor dispute care pot fi soluționate pe cale amiabilă, informează persoana, sau după caz, persoanele aflate în conflict asupra posibilității de a recurge la procedura medierii și a avantajelor folosirii procedurii medierii și le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluționarea conflictelor dintre ele.

(2) De asemenea, informarea asupra avantajelor medierii se poate face de către avocat, consilier juridic, notar public, precum și orice altă persoană care exercită o profesie de natură juridică sau administrativă, consemnându-se în scris despre aceasta la cererea persoanelor interesate.”

Justificarea propunerii:

În primul rând, art. 6 a fost completat instituind practice obligația generală a autorităților publice de a informa persoanele cu privire la existența, posibilitatea de parcurgere și avantajele procedurii de mediere, fără a limita această obligație la sfera organelor judiciare, ori de câte ori există un conflict, fie judiciar, fie extrajudiciar. O asemenea obligație trebuie să existe din partea autorităților și instituțiilor publice, desigur în cadrul atribuțiilor pe care ele le exercită,pentru că medierea este facultative pentru părți, dar este o modalitate de soluționare a disputelor pe care statul

și-a asumat obligația să o promoveze, în cadrul măsurilor de reformă a justiției, de reducere a cheltuielilor judiciare și de aliniere la politicile europene stabilite prin directive și recomandări cu privire la mediere, rezultând că pentru stat această informare nu este facultativă, ci obligatorie.

În al doilea rând, pentru profesiile libere juridice, informarea privind existența, posibilitatea de parcurgere și avantajele procedurii de mediere trebuie prevăzută înlege, însă ca fiind o facultate, ținând cont de circumstanțele cauzei și normele de deontologie a acestor categorii de profesioniști ai dreptului.

  1. Alineatul (1) al articolului 60^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 60^1- (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au încercat soluționarea conflictului prin mediere, în următoarele materii: (…)

e) în conflictele de muncă izvorâte din contractele de muncă și raporturile de serviciu; dacă părțile au încercat soluționarea litigiului de muncă prin mediere, nu sunt obligate să urmeze procedura prealabilă de conciliere prevăzută de Legea nr. 62/2011 a dialogului social;

f) – nemodificat;

g) în domeniul contenciosului administrativ, privind litigiile dintre autorităţile sau instituţiile publice şi angajaţii acestora, precum şi dintre acestea şi persoanele juridice ori profesioniştii cu care autorităţile sau instituţiile publice au relaţii contractuale; încercarea de soluționare a litigiului prin mediere constituie în acest caz procedură prealabilă potrivit legii contenciosului administrativ;

h) în domeniul contractelor locative dintre proprietari sau locatari și asociațiile de proprietari sau locatari, precum și între aceștia / acestea și furnizorii de servicii de utilitate publică ori de prestări servicii de orice altă natură.

i) în litigiile decurgând din raporturile de asigurare de răspundere civilă și de bunuri pentru pagubele cauzate prin accidente de circulație;”

Justificarea propunerii:

Se pot extinde domeniile de aplicare a procedurii de mediere față de cele actuale, fiind în concordanță și cu prevederile unor legi speciale în domeniile respective (muncă, asigurări, contracte, etc.).

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: