Observații asupra proiectului de Statut al profesiei de mediator publicat de Consiliul de mediere


OBSERVAȚIILE ȘI PROPUNERILE ASOCIAȚIEI MEDIATORILOR GALAȚI, FAȚĂ DE PROIECTUL DE STATUT AL PROFESIEI DE MEDIATOR, PUBLICAT DE CONSILIUL DE MEDIERE PE 25.06.2015

Partea I-a. Probleme generale

 1. La art. 1 alin. (2), considerăm că nu au ce căuta între principiile fundamentale cărora le este supusă exercitarea profesiei de mediator următoarele:

”b) principiul profesionalismului”, ”j) principiul răspunderii disciplinare”, k) principiul   adoptării unui comportament loial și civilizat;”, ”m) principiul prevenirii conflictului de interese;”, ”o) principiul responsabilității” – sunt obligații ale mediatorului, care trebuie înscrise la capitolul respectiv;

– ”c) Principiul autonomiei și descentralizării” și ”n) principiul cooperării și al parteneriatului;” sunt principii pentru organizarea profesiei, trebuie înscrise la capitolul respectiv, nu aici;

– aceste principii trebuie definite în articolele următoare, deocamdată nu sunt prezentate decăt neutralitatea, imparțialitatea, confidențialitatea, nediscriminarea.

 1. La art. 2 alin.(1) se vorbește de ”sprijinul acordat părților aflate în orice fază a disputei, dar pentru consecvență cu termenii din lege și alte prevederi din Statut trebuie păstrat termenul ”conflict”. La fel, în alin. (3) unde apare și ”disputelor” și ”conflict”.
 2. La art. 3 alin.(1),
 3. În 3 trece la explicarea unor principii, însă formularea nu este suficient de explicită și trebuie făcută în ordinea de la art. 1 alin. (2). Se începe cu principiul legalității la alin. (1) și după ”deontologie profesională” trebuie continuată propoziția cu conjuncția ”iar”.
 4. Propoziția următoare cu mediatorii înscriși în Tablou este nenumerotată și mai este conținută de 2 ori în statut – de ex. la 4(2). Dacă se păstrează aici, trebuie lăsată la sfârșitul articolului, după prezentarea principiilor, trebuie numerotată cu alineat separat și nu mai trebuie repetată în restul statutului.
 5. La 3 alin. (4) se intercalează neutralitatea și imparțialitatea, care ar trebui despărțite în două alineate successive, așa cum trebuie apoi și la alin. (5), unde se amestecă principiile confidențialității cu al păstrării secretului profesional.
 6. La 5 alin. (1) este suficientă referința: ”Poate deveni mediator persoana care îndeplinește condițiile prevăzute în art. 7 din lege.”, normele de tehnică legislativă stabilind regula că într-un act normativ de aplicare a legii nu se repetă conținutul acesteia, ci se explicitează modul de aplicare.
 7. La 5 alin. (2) se introduce perioada de stagiatură. Considerăm că, prevederile adaugă la lege calitatea de mediator stagiar și de mediator definitiv. Condițiile de acces în profesie, autorizarea mediatorilor, exercitarea și organizarea de principiu a profesiei, disciplina, sancțiunile și alte elemente esențiale de procedură sunt aplicabile așa cum sunt acum în lege, statutul nu poate adauga la lege și Consiliul de mediere (CM) nu are decât atribuții de a propune modificări ale legii, aceasta fiind atribuția guvernului și parlamentului. Oricum, toate propozițiile următoare ar fi trebuit să aibe numerotare proprie de alineat, ceea ce nu există și apoi, după ultima propoziție din alin. (2) urmează … alin.(10).  În același timp, perioada de stagiatură se prevede mai întâi cu durata de 1 an, pentru ca imediat să se arate că mediatorul se poate definitiva și după 6 luni și efectuarea a 15 co-medieri.
 1. Art. 6, 7 și 8 trebuie simplificate, fără a repeta articolele și alineatele din lege, fiind proceduri.
 2. La 9 lipsește conținutul alin. (1). Probabil este vorba de ”Suspendarea mediatorului din dreptul de a exercita profesia intervine în următoarele cazuri:…” Apoi, trebuie precizată procedura, nefiind explicate decât la autosuspendarea mediatorului și apoi la încetarea suspendării.
 3. După (1) lit. e. de la art. 10 sunt necesare exemple de tipuri limitative de infracțiuni la care condamnarea definitivă ar atrage nedemnitatea de a mai exercita profesia.
 4. La 10, după alin. 1-4 urmează ”Secțiunea a 3-a Activitatea de mediere” sunt trecute un subtitlul ”Exercitarea profesiei” și 2 alineate, (1) și (2) fără număr de articol. Ordinea actelor normative este normală astfel: lege, Statut, Hotărâri CM. Apoi, alin. (2) repeat art. 3 (6).
 5. 11, față de altele are un nume, ”Activitatea mediatorului”, apoi, la alin. (1) repetă art. 2(2).
 6. 11, alin. (3) este prost redactat, atât ca și enumerare după ”:” ale alin. (2), cât și ca numerotare în enumerarea ulterioară a etapelor și situațiilor prezentate.
 7. La art. 12 și 13 există același titlu ”calitatea serviciilor prestate”, care puteau fi reunite într-o secțiune cu această denumire.
 8. La 14 (1) și art. 22(1) considerăm că nu mai este normal ca un mediator să-și exercite activitatea în cadrul unei ONG, aceasta nefiind o formă de exercitare a profesiei corespunzătoare profesiilor libere, ONG dacă prestează servicii de mediere trebuie să se supună regulilor fiscale, iar mediatorul obținând venituri și trebuind să se înregistreze personal la ANAF și alte autorități, singur sau în asociere cu alți mediatori.
 9. Nu se pot folosi rescurtări ale unor organe de genul CPMJ înainte de a fi definite.
 10. c de la art. 17 (1) repetă alin. (2) de la art. 14.
 11. Scțiunea I dinaintea art. 18 este incompletă, trebuie adăugată ”de mediatori”.
 12. 24 Considerăm că nu mai trebuie prevăzute și făcut referință la ROF al CM privind Regulile de publicitate, este suficientă prevederea în lege și statut, ROF–ul privește numai CM.
 13. La art. 25 alin.(2) sunt prevăzute două game de dimensiuni ale firmei mediatorilor.
 14. La art.26 alin.(4) este discutabilă procedura invocată pentru permiterea accesului pe site.
 15. La art. 27 sunt iarăși atribuții ale CPMJ fără a fi definit și apoi se repetă la Atribuții CPMJ.
 16. La art. 29 trebuie enumerate drepturile cu literă. Altfel, nu se pot face referințe decât în forma hilară, de ex. la liniuța a 12-a, se vorbește de ”… corpul profesional al … profesiei”.
 17. La art. 30 trebuie enumerate obligațiile cu literă și sunt discutabile formulările de la … liniuțele a 23-a și a 26-a.
 18. La art. 32 Răspunderea disciplinară, considerăm că după lit. e) sunt adaugate la lege fapte care ar putea fi abateri, dar nu se poate până la modificarea legii. În lege s-ar putea reformula această prevedere astfel: ”săvârșirea altor fapte care aduc atingere probității profesionale stabilite în Statutul profesiei”. Pentru că, altfe, nu-I așa/ nu se pot aplica amenzi decât pentru faptele prevăzute de lege, așa cum scrie de–altfel și la alin.(3)
 19. La (6) art. 33 enumerarea activităților din procedura disciplinară trebuie numerotată.
 20. La art. 34 (1) nu se poate pronunța CM în termen de 30 de la sesizarea sa, ci de la predarea dosarului cercetării abaterii de către comisia de disciplină.
 21. La art. 37 alin.(10 radierea nu se poate face la 2 ani de la aplicare, ci eventual la 2 ani de la încetarea termenului de suspendare aplicată ca sancțiune. Susținem radierea la 1 an.
 22. La art. 39 nu trebuie făcută publicitate furnizorilor de formare decât pe site-ul CM și al acestor furnizori, nu la instanțe, parchete, administrația publică, Ministerul Justiției.

Partea a II-a. Formarea și sistemul relational al mediatorilor

 • 31. La art. 38 este necesară includerea unor aspect esențiale și obligatorii: scopul, formele și principiile pregătirii profesionale a mediatorilor, elementele programelor de pregătire- art. 38^1:
  ”(1) Pregătirea profesională a mediatorilor are ca scop asigurarea și menținerea unui standard înalt de calitate a serviciilor de mediere furnizate de mediatori.
  (2) Pregătirea profesională este obligatorie, în condițiile legii, statutului și standardelor de formare inițială și continuă.”
  (3) Principiile pentru asigurarea calității pregătirii profesionale a mediatorilor sunt următoarele:
  a) asigurarea calităţii este parte integrantă a acticității furnizorilor de formare profesională în domeniul medierii;
  b) asigurarea calităţii include evaluarea periodică a furnizorilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control;
  c) iniţiativele de asigurare a calităţii sunt coordonate la nivel naţional pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, unitatea şi analiza întregului sistem;
  d) asigurarea calităţii este un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional.
  32. Se introduce un articol nou 38^2 cu următorul conținut:
  (1) Reprezintă forme de pregătire profesională în condițiile actualului statut:
  a) Pregătirea profesională inițială, de bază, reprezintă dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților minime necesare pentru furnizarea de servicii de mediere și este asigurată prin cursurile pentru formarea mediatorilor sau prin programele postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii și avizate de Consiliul de Mediere.
  b) Pregătirea profesională continuă, reprezintă extinderea permenentă a cunoștințelor și competențelor mediatorilor autorizați în domeniile de aplicare a procedurii de mediere și este asigurată prin mai multe modalități, în condițiile statutului și standardului de formare continuă.”
  (2) Formele de pregătire profesională se realizează prin programe de pregătire profesională care cuprind, în principal, următoarele elemente:
  a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;
  b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;
  c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;
  d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori;
  e) programa de pregătire;
  f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea abilităților practice necesare profesiei de mediator;
  g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;
  h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.
  33. Se completează actualul art. 38 astfel:
  (1) ”Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de furnizorii de formare și de către instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și prin alte forme de pregătire specifice adulților prevăzute în Standardul de formare continuă a mediatorilor.”
  (2) – (4) la fel.
  34. La art. 39 alin.(1) nu considerăm normal publicitatea furnizorilor de formare decât pe site-ul Consiliului de mediere și al acestora, nu și pe al Ministerului Justiției, instanțelor și al autorităților administrației publice locale, drept pentru care solicităm eliminarea din final.
  35. Conținutul art. 40 alin. (1)-(4) trebuie mutat după alin. (2) al art. 38^2 introdus mai sus.
  36. În locul actualului conținut al art. 40 se introduce următoarele:
  (1) În vederea asigurării cadrului de consultare necesar pentru luarea măsurilor și adoptarea hotărârilor referitoare la pregătirea profesională inițială și continuă, se înființează Departamentul de formare din cadrul Consiliului de Mediere (DF). Notă: în final trebuie să se ajungă la Institutul Național pentru Pregătirea Profesională a Mediatorilor).
  (2) D.F. este un organism profesional specializat, fără personalitate juridică și buget propriu, aflat sub autoritatea Consiliului de Mediere.
  (3) D.F. este format pe baza principiului cooperării din reprezentanții tuturor furnizorilor de formare autorizați, iar coordonarea activităților sale este asigurată prin sistemul rotației, conform regulamentului hotărât de membrii săi.
  (4) Consiliului de Mediere va putea adopta hotărâri referitoare la pregătirea profesională după consultarea prealabilă a corpului profesional și cu avizul favorabil al D.F.
  37. La art. 41 – Secțiunea a 2-a Formarea inițială considerăm reformulat textul astfel:
  (1) În vederea dobândirii calității de mediator, este necesară absolvirea unei forme de pregătire inițială prevăzută de lege și prezentul statut.
  (2) Formarea inițială a mediatorilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru domeniul medierii.
  (3) Cursurile şi programele de formare inițială a mediatorilor sunt autorizate de către Consiliul de mediere, cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta pe baza celor mai bune practici naționale și internaționale în materie.
  (4) Formarea profesională inițială a mediatorilor are ca principale obiective:
  a) facilitarea pregătirii profesionale de calitate a persoanelor în domeniul medierii în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu nevoile pieței muncii;
  b) însușirea de cunoştinţe teoretice în domeniul principal al medierii și în domeniile conexe acesteia, comunicare, negociere, studii de conflict;
  c) dezvoltarea de abilităţi practice în domeniul medierii;
  d) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
  e) asigurarea accesului în profesia de mediator.
  (5) Pregătirea profesională inițială se realizează prin:
  a) cursurile pentru formarea mediatorilor organizate de furnizori de formare profesională;
  b) programele postuniversitare de nivel master în domeniu organizate de instituțiile de învățământ superior.
  (6) Standardul de formare inițială în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte:
  a) structura pe arii tematice;
  b) calificarea şi experienţa formatorilor;
  c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică;
  d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării;
  e) sistemul de evaluare sau examinare.
  f) procedura de autorizare / acreditare a furnizorilor și a cursurilor.
  (7) Standardul de formare inițială în domeniul medierii este adoptat de Consiliul de Mediere și publicat în Monitorul Oficial al României.
  38. La art. 42 Secțiunea a 3-a Formarea continuă considerăm necesare următoarele precizări:
  (1) Potrivit dispozițiilor legii, prezentului statut și dezideratului asigurării unui serviciu de mediere de calitate, mediatorul trebuie să-şi completeze pregătirea profesională prin urmând forme de pregătire continuă în raport cu domeniile profesionale de interes.
  (2) Pregătirea profesională continuă a mediatorului se fundamentează pe utilizarea cunoştinţelor dobândite în timpul formării inițiale şi în activitatea practică de mediere, precum și pe completarea acestor cunoștințe pe tot parcursul activității astfel încât să fie îndeplinite următoarele obiective:
  a) dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniul soluționării amiabile a conflictelor;
  b) asimilarea celor mai bune practici naționale și internaționale pentru exercitarea profesiei de mediator și alte căi A.D.R.;
  c) specializarea pe anumite domenii de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor
  39. La art. 42 alin. (1) actual se elimină prima propoziție și se păstrează restul ca alin.(3).
  40. La art. 42, actualele alin. (2) și (3) devin alin. (4) și (5).
  41. La art. 43 alin. (3) se modifică după cum urmează:
  ”(3) În vederea autorizării furnizorul de formare continua depune la Consiliul de mediere documentele prevăzute în Standardul de pregătire continua a mediatorilor și procedura aferentă.”
  42. La art. 43 alin. (4) – (10) se elimină și se introduce în Standard.
  43. La art. 43 se adaugă un nou alineat, alin.(4) cu următorul conținut:
  „(4) Pregătirea profesională continuă a mediatorilor poate fi realizată prin conlucrare cu reprezentanții altor profesii, în funcție de compatibilitatea tematicii abordate, cu mediatorii care au și o altă profesie decât cea de mediator, pentru diseminarea cunoștințelor necesare mediatorilor din anumite domenii, cu condiția ca mediatorii respectivi să aibe calificarea de formator, precum și cu specialiști din alte domenii conexe medierii cu o vechime de minimum 3 ani în specialitate și aptitudini de formator (judecători, procurori, avocați, psihologi, polițiști, negociatori, consilieri juridici, experți, ș.a.m.d.).
  44. La art. 44 alin. (3) se va înlocui cuvântul ”cauză” cu cuvântul ”dosar”.
  45. La art. 46 este necesar un titlu, ca la celelalte: ”Relațiile dintre mediatori”.
  Constantin Asofronie PRECIZARE. O parte din observațiile și propunerile de la Capitolul Formare inițială și continuă sunt contribuția dlui Ady Gavrilă, cu care am colaborat la acest capitol în grupul de lucru pentru o nouă variantă de Statut în trim. IV – 2014.

  Partea a III- a ORGANIZAREA PROFESIEI DE MEDIATOR

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: