Consiliul de mediere a impus o condiție de candidatură care încalcă legea și Constituția referitor la dreptul de liberă asociere


Mediator Constantin Asofronie, președintele Asociației Mediatorilor Galați

Având în vedere că prin Decizia nr.  713/2014 mandatul foștilor membri ai Consiliului de mediere (CM) a încetat de drept la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României (M.Of.R.)- 23.01.2015, la solicitarea AMG și comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, din luna noiembrie 2014 au avut loc discuții și pregătirea organizării alegerilor pentru un nou consiliu, în baza atribuțiilor CM prevăzute la art. 20 lit. m^1 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și copetările ulterioare.  În acest sens, după ședințele comisiei consultative din 15.11.2014 și 13.12.2014, au avut loc ședința CM din 20.12.2014, în care s-au adoptat prin Hotărârea nr. 52/2014 modificări la art. 5 din ROF al CM și Anexa nr. 11 la ROF privind procedurile de organizare a alegerile,  și ședința CM din 22.01.2015 în care s-a adoptat Calendarul desfășurării alegerilor.  După publicarea acestor documente noi am adresat CM două materiale scrise în care am atras atenția asupra unor prevederi greșite, incomplete sau lipsă, care pot genera probleme deosebite, CM nu a corectat nimic și deja avem probleme în organizarea și desfășurarea acestor alegeri, fără a mai exista posibilitatea ca fosții membri ai CM să mai ia vreo măsură, din cauza faptului că mandatul acestora a încetat de drept din data de 23.01.2015, data publicării Deciziei CCR nr. 713/2014.  Aici ne vom ocupa de o condiție ilegală și neconstituțională impusă candidaților, respectiv obligarea la înscrierea într-o asociație profesională a mediatorilor.   

Astfel, în ANEXA 11 la regulament Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere aprobată prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 52/20.12.2014, la CAPITOLUL III ”Condiţii de depunere a candidaturii şi procedura de validare a candidaturilor” se prevede:

”ART. 6  Pentru a fi aleşi ca membri ai Consiliului de mediere, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament şi pe cele prevăzute la art. 2 şi 4 din prezentele proceduri.”

ROF al CM  Art. 5 (2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  a) sunt mediatori autorizaţi cu drept de vot, înscrişi în Tabloul mediatorilor ca mediatori activi şi fac dovada că sunt înregistraţi fiscal la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;

Anexa nr. 11 la ROF al CM CAPITOLUL II Condiţii de participare la alegeri a mediatorilor autorizaţi

”ART. 4  La alegeri pot participa cu drept de vot mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizaţi – Secţiunea I reactualizat, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Regulamentului, înainte de declanşarea alegerilor;”

”ART. 8  Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

f) adeverinţă din care rezultă că la data depunerii cererii de candidatură este membru al asociaţiei profesionale a mediatorilor aşa cum este înscris în Tabloul mediatorilor;”

Deja avem un astfel de caz în care Secretariatul tehnic executând verificarea dosarelor de candidatură a declarat potrivit art. 9 din Anexa 11 la ROF al CM ”dosar incomplet” pentru candidatul Aghiniță Paul. După publicarea listei cu candidații înscriși la alegeri în data de 1502.2015, ST va preda dosarele Comisiei electorale care va analiza dosarele în vederea (in)validării candidaturilor în perioada 19-20.02.2015. În perioada 22-23.02.2015 se pot depune contestații la Decizia de (in)validare.    Ca urmare, sarcina analizării validării sau nu a dosarului mediatorului Aghiniță Paul este a Comisiei electorale și, după caz. a Comisiei de soluționare a contestațiilor. Fără a anticipa soluția acestora sau a face imixtiuni în atribuțiile acestor comisii, voi face câteva considerente asupra  legalității acestei condiții.

Dreptul de asociere este un drept fundamental, protejat de: art. 40 din Constituţia României.

1. Constituția României  CAPITOLUL II  Drepturile şi libertăţile fundamentale. ”ARTICOLUL 40  Dreptul de asociere. (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.”

2. Pe plan internaţional dispoziţii referitoare la dreptul de asociere se regăsesc în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 20, art. 23 alin. 4), în Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (art. 11), precum şi în Pactul cu privire la drepturile civile şi politice (art. 22).

3. Legea medierii nr. 192/2006 ”Articolul 24. Mediatorii se pot constitui în asociații profesionale locale și naționale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale și protejarea statutului lor, și pot adera la asociații profesionale internațtionale în condițtiile legii.”

Cu toate acestea, dreptul la liberă asociere, garantat de constituția României, DUDO, CEDOLF aceste prevederi este grav încălcat în actele normative interne ale Consiliului de mediere, acte administrative cu valoare juridică inferioară, după cum urmează:

1. HOTĂRÂRE Nr. 5 din 13 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. ANEXA 1 REGULAMENT  de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere:

”Art. 3 (1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege.  (3) Calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii se dobândeşte exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimţământului expres dat de asociaţia profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociaţii profesionale.”

2. ”ART. 39 (2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: (…) d) se face dovada îndeplinirii condiţiei art. 24 din Lege.”

3. ”Art. 40 (9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente: (…) b) dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (RNEODM) – în copie;”

4. ”ART. 52^16  (2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie sau de a solicita înscrierea într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.”

5. ”ART. 83^2 (2) Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.”

6. ANEXA 2B la regulament. Cerere pentru înscrierea în tabloul mediatorilor

”În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente: (…) (b) dovada înscrierii (adeverinţa sau cererea de înscriere) într-o asociaţie profesională, înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii – în copie;”

Deși potrivit aceluiași ROF al CM ”ART. 4 Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: (…); principiul legalităţii,…”, membrii fostelor consilii au impus în aceste acte administrative inferioare legii nr. 192/2006 (art.24) și Constituției (art. 40) o obligație ilegală și neconstituțională, care încalcă în plus alte convenții internaționale la care România este parte semnatară.  

Reamintim că aceste alegeri sunt generate de o altă încălcare gravă a legii și Constituției, respectiv prelungirea mandatelor pentru care au fost aleși, de 2 ani, la 4 ani prin legea nr. 215/2012, prin influiențarea legiuitorului în interesul personal al membrilor ultimului consiliu, iar prelungirea a fost declarată neconstituțională și mandatele au devenit astfel nule de drept, potrivit pct. 22 din Decizia CCR nr. 713/04.12.2014.  Aceasta a constituit de fapt la rândul ei o recidivă, după ce CCR se mai pronunțase o dată pentru neorganizarea la termenul legal a alegerilor, prin Decizia nr. 447/2010.   Și nu s-au învățat minte din aceste 2 decizii stimabilii membri CM, persistând în abuzuri și încălcarea legii și Constituiei, care poate duce în cazul Aghiniță la o a patra decizie de neconstituționalitate  a legii medierii (a mai fost Decizia nr. 266/2014 împotriva informării obligatorii).

În aceste condiții, în care, cu mult tupeu și aroganță, 5 din membrii CM, care au comis atâtea erori, abuzuri și ilegalități boicotează alegerile și amenință cu contestarea lor, din motive care le sunt perfect imputabile chiar lor, sarcina respectării legalității și Constituției, în acord cu convențiile internaționale citate, revine Comisiei electorale în analiza dosarului de candidatură a mediatorului Aghiniță P., care nu poate decât să ignore prevederea ilegală și neconstituțională din Anexa nr. 11 la ROF al CM și celelalte prevederi ale acestuia enumerate mai sus și să admită candidatura colegului nostru.

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: