Proiectul Reg. Org. Alegeri pentru membrii Consiliului de mediere 2015


16.12.2014/22.00 Forma modificată după ședința comisiei consultative din data de 13.12.2014 

CAP. 1 DISPOZIŢII INTRODUCTIVE
ART. 1
(1) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată în Monitorul Oficial nr.441/22.05.2006 şi Regulamentului său de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere publicată în Monitorul Oficial nr.505/27.07.2007, cu modificările ulterioare.
(3) Potrivit art. 20 lit. m^1) din legea nr. 192/2006, Consiliul de mediere are ca una din atribuțiile principale organizarea alegerilor pentru următorul consiliu de mediere şi elaborarea procedurilor de organizare a alegerilor.
(4) Organizarea alegerilor presupune adoptarea prezentului Regulament, având ca anexă procedurile și calendarul alegerilor și publicarea pe site-ul Consiliului de mediere, după consultarea asociațiilor profesionale ale mediatorilor.
(5) Prin excepție de la alte hotărâri și prevederi incidente, ca urmare a Deciziei CCR nr. 173/04.12.2014, unele măsuri organizatorice referitoare la alegeri pe timpul perioadei dintre suspendarea mandatului membrilor Consiliului de mediere și preluarea mandatului de către membrii consiliului nou ales, vor fi stabilite prin consens de către Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor și vor fi puse în aplicare de Comisia electorală pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere în anul 2015, prescurtat „Comisia electorală”.
ART. 2
(1) Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct și secret de către mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, denumit în continuare Regulament.
(2) Pot fi membri ai Consiliului de Mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condițiile prevăzute în art.5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările aduse în luna decembrie 2014, ca urmare a Deciziei CCR nr. 173/2014 și ședinței comisiei consultative.
(3)Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere şi prezentului Regulament, valabil pentru alegerile din anul 2015.
ART. 3
(1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul libertății de a alege și a fi ales, principiul cooperării, principiul parteneriatului, principiul transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.
(2) Consiliul de mediere este obligat să consulte și să solicite parteneriatul corpului profesional al mediatorilor prin comisia consultativă și să nu influențeze în nici un mod părtinitor organizarea și desfășurarea alegerilor.
(3) Stabilirea membrilor din comisii se va face de către comisia consultativă, prin tragerea la sorți a mediatorilor cu drept de vot, voluntari sau propuși de asociațiile profesionale înscrise în Registrul Național de Evidență a Organizațiilor din Domeniul Medierii (RNEODM).
(4) Un mediator nu poate face parte decât dintr-o comisie din cele organizate pentru desfășurarea alegerilor, iar înlocuirea titularilor desemnați cu membri supleanți se face de președinții comisiilor cu înștiințarea Comisiei electorale, pentru neprezentare, săvârșirea unor fapte care nu-i mai permit participarea în comisie, renunțare, îmbolnăvire și alte motive obiective.
(5) Calitatea de membru al comisiilor înființate pentru alegeri este incompatibilă cu cea de membru sau candidat la calitatea de membru în Consiliul de mediere sau de coordonator al comisiei consultative.

CAP. 2 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA ALEGERI A MEDIATORILOR AUTORIZAŢI

ART. 4
La alegeri pot participa cu drept de vot, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea Iși actualizat, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere;
b) nu sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, prevăzut la lit.a)la secțiunile de mediatori inactivi,respectiv cu o cauză de suspendaresau nu(fara nu)îi lipsește înregistrarea la administrația financiară a formei de exercitare a profesiei (Codul de Înregistrare fiscală).
ART. 5
(1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere, va întocmi şi afişa cu cel puţin 15 zile calendaristice anterior datei alegerilor, lista completă cu mediatorii care îndeplinesc condiţiile art.4 din prezentul Regulament, listă pe care o va afişa la sediul propriu şi o va publica pe site-ul său oficial.
(2) Lista prevăzută la alin.(1) poate fi contestată în termen de 48 de ore de la data afişării.
(3) Contestațiile la înscrierea pe Tabloul mediatorilor vor fi soluționate de o comisie formată dintr-un membru al comisiei de soluționare al contestațiilor, care va fi președintele acesteia, un consilier juridic care nu va mai fi implicat în alte activități electorale și un reprezentant al Secretariatului tehnic, care vor verifica îndeplinirea condițiilor de prezență pe Tablou și dreptul de vot.
(4) Comisia prevăzută a alin. (3) va soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile calendaristice de la depunerea acestora şi va efectua cuvenitele modificări pe listă în situaţia contestaţiilor admise.

CAP. 3 DEPUNEREA, ÎNREGISTRAREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A CANDIDATURILOR
ART. 6
Pentru a fi aleşi ca membri ai Consiliului de Mediere, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de mediere, cu modificările aduse prin hotărârea din luna decembrie 2014, respectiv:
a) sunt mediatori cu drept de vot conform condițiilor prevăzute la art. 4 al prezentului regulament;
b) au o experiență practică de minimum 5 ani (altă propunere de minimum 1 an), socotită din luna în care a autorizat forma de exercitare a profesiei până în luna organizării alegerilor;
c) nu sunt sunt sancționați printr-o hotărâre rămasă definitivă;
d) au achitată taxa profesională anuală corespunzător hotărârii Consiliului de mediere, la data depunerii dosarului de candidatură.
ART. 7
Dosarul de candidatură se depune personal, prin poștă/curier cu confirmare de primire sau prin mandatar, la sediul Consiliului de mediere cu minim 25 de zile înainte de data limită pentru exercitarea dreptului de vot.
ART. 8
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
a. Cererea de candidatură, conform modelului din Anexa nr.1 – în original;
b. Declaraţia de intenţie privind activitatea ca viitor membru al Consiliului – semnată, în original;
c. Curriculum vitae, care să conţină şi detalii privind activitatea managerială– semnat, în original;
d. Cazier judiciar, în termen de valabilitate – în original;
e. Declaraţie că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform Anexei 2 la Regulament;
f. Documente doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor de la lit. b) și d) de la art. 6din prezentul Regulament – în copie, certificată conform cu originalul.Dovada experienței practice se face cu copia certificată a Deciziei de autorizare a formei de exercitare a profesiei, iar dovada plății se face cu copii ale documentelor de plată sau adeverinţă emisă de compartimentul contabilitate al Consiliului de Mediere.

ART. 9 (1) Dosarele de candidatură vor fi înregistrate de Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliuluiîn ordinea depunerii.
(2) Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menţionarea documentelor depuse şi a numărului de file ale dosarului.
(3) Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului, în maxim 24 de ore de la înregistrare, lista cu numele mediatorilor care au depus dosar de candidatură pentru calitatea de membru în Consiliu, cu menţiunea „dosar complet” sau „dosar incomplet, lipseşte…”, actualizată zilnic.
(4) Dosarele incomplete vor putea fi completate până cel târziu la sfârșitul programului de lucru din ultima zi de depunere a candidaturilor.

CAP. 4 COMISIA ȘI PROCEDURA DE VALIDARE A CANDIDATURILOR

ART. 10 (1) Comisia de validare a candidaturilor este constituită din 7 membri titulari şi 4 supleanţi.
(2)Propunerile pentru membrii în Comisia de validare a candidaturilor se formulează în scris de asociaţiile profesionale sau pe baza voluntariatului altor mediatori, conform modelului din Anexa 3, timp de 5 zile calendaristice începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
(3) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membrii în Comisia de validare a candidaturilor și le va transmite coordonatorului comisiei consultative.
(4)Secretariatul comisiei de validare este asigurat prin unul din angajaţii Secretariatului tehnic în departamentul juridic, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.

ART. 11 (1) Comisia de validare a candidaturilor este constituită prin decizie a comisiei consultative din rândul mediatorilor propuşi conform art. 3 și art. 10, cu minim 23 de zile înainte de data limită pentru exercitarea dreptului de vot;
(2) Membrii Comisiei de validare a candidaturilor vor alege dintre aceștia preşedintele comisiei.

ART. 12 După constituirea Comisiei de validare a candidaturilor, Secretariatul tehnic va preda comisiei reunite în plen, pe bază de proces-verbal, toate dosarele de candidatură, însoţite fiecare de un referat al Departamentului juridic, cu propuneri de analiză și validare sau respingere a candidaturii pentru “dosar incomplet”.

ART. 13 (1) Comisia de validare a candidaturilor va decide asupra validării sau invalidării candidaturilor în termen de două zile de la data convocării salede către președintele acesteia, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor.
(2) Președintele comisiei de validare coordonează activitatea la locul și în perioada stabilite prin decizia comisiei consultative, odată cu desemnarea membrilor acestei comisii de validare.
(3) Activitatea comisiei se desfășoară în ședințe pe durata a una-două zile, în funcție de numărul de dosare, iar pe timpul ședințelor nu au acces în sala respectivă decât membrii comisiei de validare și,la solicitare, membrii comisiei electorale sau observatori, fără perturbarea activității comisiei de validare.
(4) Decizia de validare sau invalidarese ia după verificarea completă a condițiilor de la art. 6, cu votul majorității membrilor comisiei, se va consemna în procesul verbal al fiecărei ședințe, cu motivarea pe scurt în cazul invalidării. Procesul verbal va fi semnat de către toți membrii comisiei și secretar.
(5) La terminarea activității, rezultatele validării vor fi consemnate într-o Decizie a comisiei, care va fi semnată de către toţi membrii săi şi de secretarul comisiei, cu precizarea votului şi a eventualelor observaţii.
(6) Decizia comisiei se va comunica în maxim 24 de ore de la adoptare directorului executiv pentru afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul consiliului.
ART. 14
Contestaţiile împotriva Deciziei Comisiei de validare se vor depune la secretariatul Consiliului de mediere în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării deciziei, personal, prin fax sau email.

Cap. 5 COMISIA ȘI PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

ART. 15
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din 7 membri titulari şi 4 supleanţi.
(2) Propunerile pentru membrii în Comisia de soluţionare a contestaţiilor se formulează în scris de asociaţiile profesionale ale mediatorilor sau pe baza voluntariatului altor mediatori, conform modelului din Anexa 4, timp de 5 zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
(3)Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membrii în Comisia de soluţionare a contestaţiilorși le va transmite coordonatorului comisiei consultative.
(4)Secretariatul comisiei de validare este asigurat prin unul din angajaţii Secretariatului tehnic în departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru al comisiei.

ART. 16
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită prin Decizie a Comisiei consultative din rândul mediatorilor autorizaţi propuşi de conform art. 15 cu minim 23 de zile înainte de data limită pentru exercitarea dreptului de vot.
(2) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor alege dintre aceștiapreşedintele comisiei.
ART. 17
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilorva fi convocată de președintele comisiei, va analiza dosarul candidatului, contestațiile și eventualele documente justificativeanexate șiva decide asupra acestora în termen de două zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, cu votul majorității membrilor acesteia.
(2) Comisia valucra în ședințe în plen, întocmind pentru fiecare ședință un proces verbal, în care se vor consemna rezultatele analizei fiecărei contestații, cu motivarea deciziei la fiecare contestație. Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei și secretar.
(3) La terminarea activității, rezultatele analizei contestațiilor vor fi consemnate într-o Decizie a comisiei, care va fi semnată de către toţi membrii săi şi de secretarul comisiei, cu precizarea votului şi a eventualelor observaţii.
(4) Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va comunica în maxim 24 de ore de la adoptare directorului executiv pentru afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul propriu.
(5) Admiterea contestației echivalează cu validarea hotărârii și nu mai este necesară retransmiterea dosarului comisiei de validare pentru consemnarea validării candidaturii admise după contestație.

ART. 18.
(a) Lista finală a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se publică în maxim 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul acestuia.
(b) În cadrul aceluiaşi termen, se publică pe site-ul Consiliului de mediere şi Declaraţiile de intenţie depuse împreună cu cererea de candidatură, precum şi Curriculum Vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

CAP. 6 BULETINELE DE VOT

ART.19 (1) Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor şi conţin numele tuturor candidaţilor validaţi de Comisia de validare a candidaturilor, în ordine alfabetică.

(2) Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situaţii de forţă majoră, şi sunt înseriate.

(3) Buletinele de vot pentru care nu s-a respectat circuitul oficial de recepție de la curieri sau poșta electronică, prin înscrierea pe borderourile predate comisiei de numărare și validare a voturilor, cele găsite în incinta spațiului de votare ori cu care s-a încercat fraudarea votului vor fi reținute de comisie, anulate și se vor cerceta împrejurările respective împreună cu membri din comisia electorală.

(4) Nu este permisă expunerea publică în orice fel a buletinelor de vot după completare până la terminarea și validarea votării.

(5) Consiliul de mediere va stabili prin hotărârea de adoptarea aprezentului Regulament și procedurile de votare la urnă și de transmitere a plicurilor cu buletinele de vot prin corespondență poștală sau electronică.

 CAP. 7: PROCEDURA DE ALEGERE ŞI VALIDARE A MEMBRILOR

CONSILIULUI DE MEDIERE

 ART.20 (1) Comisia de numărare și validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare şi este formată din 9 membri titulari şi 4 supleanţi.

(2) Comisia de numărare și validare a voturilor se constituie prin Decizie a comisiei consultative, pe baza propunerilor transmise de asociaţiile profesionale cu minim 15 zile înainte de data finală a exercitării votului.

(3) Înainte de începerea activităţii, Comisia de numărare și validare a voturilor îşi alege un preşedinte care coordonează activitatea comisiei şi prezintă rezultatul votului.

(4) Comisia de numărare și validare a voturilor este ajutată de două persoane din Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot.

ART. 21

(1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat directși secret, prin completarea unui singur Buletin de vot, o singură datăpentru fiecare tur de alegeri, de către fiecare mediator cu drept de vot, depunerea sau transmiterea acestuia în una dintre modalitățile stabilite de prezentul regulament și procedurile aferente.

 (2) Votul se exprimă direct de către fiecare mediator cu drept de vot, pe buletinul de vot, (adică fără intermedierea de către altă persoană), urmând a fi depus în urnă personal ori transmis prin corespondență, potrivit procedurilor aprobate de consiliu sau descrise în prezentul regulament.

(3) Votul se exprimă secret, (adică de fiecare mediator fără a fi văzut de oricare alte persoane), se introduce în urnă sau se transmite în plic, fiind împăturit, cu numele candidaților în interior.

 (4) La transmiterea electronică sau prin curier, nicio altă persoană nu poate vedea opțiunile de pe buletinul de vot, acesta introducându-se în urnă nedespăturit. Nicio persoană nu are dreptul să se intereseze, să ceară, să vadă, să fotografieze sau să filmeze opțiunile de pe buletinele de vot.

 (5) Voturile exprimate pe buletinele de vot sunt numărate de Comisia de numărare și validare a voturilor, care va anunţa public numărul de voturi valabil obţinut de fiecare candidat, după întocmirea procesului verbal în care se consemnează rezultatul votului și întocmirea listei în ordine descrescătoare a voturilor obţinute de fiecare candidat.

(6) Votul se consideră valabil exprimat dacă a fost exprimată cel putin o opţiune și cel mult 9, prin încercuirea numărului/numerelor înscris/e în dreptul candidatului/ilor înregistrat/i oficial prin tipărire în Buletinul de vot.

(7) Votul nu este valabil exprimat dacă: buletinul de vot nu are completate rubricile stabilite, nu a fost exprimată nici o opțiune de vot sau au fost exprimate mai mult de 9 opţiuni, s-au înscris și alți candidați decât cei validați și înscriși pe buletinul de vot tipărit în forma oficială a acestuia, buletinul de vot este deteriorate,astfel încât nu se pot distinge înscrisurile tipărite și opțiunile. Aceste buletine de vot vor fi anulate de comisie prin înscrierea mențiunii ”Anulat” cu cerneală roșie sau ștampilă cu această mențiune.

(8) Dacă alegătorul care votează în secția de votare greșește marcarea buletinului de vot, acesta are dreptul să ceară Comisiei electorale înlocuirea buletinului de vot cu un unul nou, după predarea buletinului de vot greșit marcat. Comisia scrie pe buletinul de vot restituit de către alegător mențiunea “vot anulat”.

 ART. 22  (1) Comisia de numărare și validare a voturilor întocmeşte un Proces verbal de numărare a voturilor, având anexată Lista cu voturile obținute de fiecare candidat, precum și un Raport de activitate pe care le depune sub semnătură astfel: un exemplar la președintele comisiei electorale și un exemplar la directorul executiv al consiliului pentru publicare și arhivare.

(2) Preşedintele Comisiei de numărare și validare a voturilor anunţă public rezultatul votului pentru fiecare candidat prin publicarea listei pe site-ul Consiliului de mediere şi prin transmiterea pe Newsletter.

(3) Contestaţiile referitoare la vot se depun în maxim 24 de ore de la publicarea listei la Secretariatul Tehnic, iar soluţionarea acestora se face în maxim 24 de ore de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Buletinele de vot nefolosite la votul la urnă, greșit completate, ajunse cu întârziere, returnate ca nefolosite se vor preda comisiei de numărare și validare a voturilor care le va anula și le va preda la sfârșitul activității odată cu cele declarate valabile la Secretariatul tehnic, pe bază de proces verbal”

(5) Asociaţiile profesionale care au candidaţi înscrişi pe buletinele de vot pot desemna şi câte un observator care asistă la deschiderea urnelor şi validarea voturilor.

(6) Calitatea de observator este incompatibilă cu cea de candidat şi membru sau membru supleant în Consiliul de mediere actual, precum şi cu cea de membru în alte comisii prevăzute de prezentul regulament.

(7) La activitatea de votare directă la sediul consiliului pot asista, fără perturbarea activității, observatori din partea Ministerului Justiției, altor instituții, societății civile.

ART.  23 (1) Primii nouă candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 5% din totalul voturilor valabil exprimate, conform procesului verbal întocmit de Comisia de numărare și de validare a voturilor, sunt declaraţi validați și aleşi în calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu prevederile art. 17 alin 3 din Legea 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Următorii trei candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, dar nu mai puţin de 5 % din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declaraţi aleși membri supleanţi ai Consiliului de mediere.

(3) O Listă a membrilor titulari şi a membrilor supleanţi aleși rezultată în urma votului exprimat conform procesului verbal este transmisă Consiliului de mediere în vedere pregătirii procedurii de predare a mandatului.

(4) Mandatul noului Consiliu de mediere începe conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, dar nu mai târziu de 3o de zile de la data validării rezultatului final al alegerilor.

(5) Dacă la data finalizării alegerilor Consiliul de mediere în exercițiu nu-și mai poate îndeplini atribuțiile, validarea de către comisia electorală se comunică directorului executiv, care publică rezultatul alegerilor pe site-ul consiliului.

Art. 24 (1) În situaţia în care nu sunt întrunite cumulative condiţiile prevăzute de art. 22 care să asigure constituirea legală a noului Consiliu de mediere, respectiv 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi care au obţinut un număr de voturi mai mare sau cel puţin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, până la completarea componenţei legale a Consiliului de mediere.

(2) Organizarea următorului tur de alegeri va începe în maxim 15 zile de la finalizarea primului tur pentru care se vor tipări noi Buletine de vot în condiţiile prezentului Regulament, pe care se vor înscrie numai candidaţii nevalidaţi la primul tur de alegeri.

(3) După ce a avut loc un prim tur de alegeri, nu se mai pot depune noi candidaturi.

(4) Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere.

 CAP. 8 COORDONAREA ALEGERILOR DE CĂTRE COMISIA ELECTORALĂ

 ART.25 (1) La 5 zile după publicarea listei cu mediatorii cu drept de vot, se constituie Comisia electorală pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere în anul 2015, prescurtat „Comisia electorală”.

(2) Comisia electorală se constituie prin Decizie a Comisiei consultative şi este formată din 9 membri titulari și 4 supleanți.

(3) Comisia electoral are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale şi a alegerilor, organizarea şi desfăşurarea alegerilor conform prezentului Regulament, relaționarea cu mediatorii și alte persoane interesate de alegeri printr-un purtător de cuvânt, precum şi soluționarea unor situații de conflicte de opinie ale membrilor unei comisii care blochează activitatea sau unor situații de reglementare incompletă.

(4) Membrii Comisiei se întrunesc în plen cel puţin la începutul şi la finalul mandatului, îşi desemnează un preşedinte şi îşi stabilesc un mod de lucru.

(5) Mandatul membrilor Comisiei electorale încetează după validarea alegerilor și depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul în care s-au desfăşurat alegerile, dar nu mai târziu de maxim 5 zile de la anunţarea rezultatului final al acestora.

(6) Raportul integral al Comisiei electorale se publică pe site-ul Consiliului de mediere.

(7) Procedura de predare se desfășoară între conducerea fostului consiliu și cea aleasă in termen de maxim 30 de zile de la validarea alegerilor.

 ART. 26 (1) Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie să se abţină de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidaţi sau colegi mediatori.

(2) Aprecierile critice nu pot să depășească aspectele negative reale din activitatea candidaților, unele puncte de vedere sau opinii ale acestora, în mod civilizat, cu argumente și dovezi verificabile, fără atac la persoana mediatorului sau familiei acestuia, discriminări sau insulte.

(3) Comisia electorală sau persoanele lezate de aprecierile nefondate care le afectează dreptul la imagine publică, intimitate, apartenența la un anumit gen, grup social, etnic, religios sunt îndreptățite să facă sesizările pe care le consideră necesare consiliului sau altor instituții competente.

(4) Nu este permisă publicitatea directă sau indirectă a candidaților în mass-media, fiind acceptată participarea la dezbateri profesionale cu respectarea eticii și deontologiei profesiei de mediator, fără solicitarea votului sau promisiunea unor măsuri cu caracter electoral.

(5) Candidații sau mediatorii cu drept de vot au dreptul să solicite și consiliul are obligația să prezinte cu celeritate date și informații despre activitatea membrilor Consiliului de mediere în exercițiu pe canalele de informare stabilite prin lege și ROF al consiliului.

(6) În zilele de votare sunt interzise orice activități cu caracter de publicitate electorală personală sau pentru candidații unei asociații, grupuri de mediatori sau asociații.

(7) Este interzisă orice formă de presiune sau influiențare a modului de votare al mediatorilor, faptele respective atrăgând răspunderea disciplinară sau penală a celor vinovați.

 CAP. 9 ALTE DISPOZIȚII ORGANIZATORICE ELECTORALE

ART. 27 (1) Activitatea Comisiei de validare a candidaturilor, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Comisiei de validare a voturilor se va desfăşura la sediul legal al Consiliului de mediere.

(2) În cazul că se stabilește desfășurarea directă a votului la urne în altă locație sau în altă localitate din țară, activitatea comisiei de validare a candidaturilor se a desfășura la sediul consiliului iar activitatea celorlalte comisii în locația asigurată de consiliu în acest sens.

(3) Consiliul de mediere va asigura decontarea cheltuielilor de cazare la un nivel de maximum 3 stele, diurna și transportul membrilor comisiilor și salariaților din secretariatul tehnic desemnați la desfășurarea alegerilor.

(4) Consiliul de mediere va asigura prin Secretariatul Tehnic suportul logistic și informatic necesar desfășurării în condiții bune a alegerilor.

(5) În cazul că mandatul membrilor Consiliului de mediere a expirat sau este suspendat ori consiliul nu se mai poate întruni în ședință conform prevederilor legii medierii, organizarea și desfășurarea alegerilor va fi condusă de o comisie electorală desemnată de reprezentanții corpului profesional al mediatorilor, formată din 9 membri și 4 membri supleanți.

(6) Comisia electorală este abilitată să soluționeze orice problemă care nu a fost stabilită în competența unei comisii ori neînțelegerile în luarea unor decizii legale de către comisii.

(7) Membrii consiliului de mediere aflați în funcție au obligația generală de sprijin și colaborare cu comisiile prevăzute în prezentul regulament, fără amestec sau influiențarea acestora sau votării anumitor candidați, de informare a candidaților sau celorlalți mediatori asupra unor date despre activitatea, situația financiară sau materială a consiliului.

(8) Membrii Consiliului de mediere în funcție pe timpul alegerilor, care și-au depus candidaturile, nu pot participa la procesul decizional în legătură desfășurarea alegerilor după declanșarea acestora sau să facă parte din comisia prevăzută la alin. (5).

(9) Membrii Consiliului de mediere nu pot folosi în interes personal sau electoral informațiile și datele de care au luat la cunoștință în exercitarea atribuțiilor, acestea fiind disponibile tuturor mediatorilor în egală măsură.

(10) Dacă pe timpul desfășurării alegerilor, mandatul Consiliului de mediere a expirat, membrii acestora nu mai pot desfășura decât activități cu caracter administrativ, în colaborare cu comisia electorală prevăzută la alin (5), nefiind permisă exercitarea altor atribuții legale.

ART. 28 (1) În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condiţiile art.10 prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanţi.

(2) Dacă numărul membrilor Consiliului de mediere, incluzând procedura de înlocuire prevăzută la alin.(1), scade la 5, se declanșează procedura de alegere a unor noi membri potrivit prezentului regulament, a căror activitate se va desfășura până la împlinirea duratei mandatului în curs.

(3) Dacă numărul membrilor Consiliului de mediere, incluzând procedura de înlocuire prevăzută la alin.(1), scade sub 5, se declanșează procedura de alegere a unui nou Consiliu de mediere potrivit prezentului regulament, cu aplicarea alin.(50 de la art. 26

(4) Prevederile de la alin.(1) a se aplică şi în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.

ART. 29

(1) Procedura de revocare a unui membru al Consiliului de mediere se declanşează la cererea în scris a minim 5% din numărul mediatorilor autorizaţi care au drept de vot, după o procedură de vot similară celei de alegere, în condiţiile prezentului Regulament.

(2) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere se face prin votul a jumătate plus unu din mediatorii autorizaţi cu drept de vot care participă la votarea revocării în momentul începerii procedurii de revocare.

(3) În cazul în care se solicită revocarea a mai mult de 5 membri ai Consiliului de mediere și aceasta este aprobată, încetarea mandatului are loc după declanșarea alegerilor pentru un nou consiliu, cu aplicarea dispozițiilor prezentului regulament.

 CAP. 10 DISPOZIŢII FINALE

 ART. 30

(1) După adoptarea Statutului corpului profesional al mediatorilor potrivit legii, prevederile prezentului regulament vor fi adaptate și incluse în statut.

 (2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul oficial al acestuia, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(3) Hotărârea de aprobare a prezentului regulament se publică în Monitorul Oficial Partea I, potrivit legii.

 Președinte A.M.G., C. Asofronie

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: