Observațiile și propunerile A.M.G. pentru un nou Regulament de alegere a membrilor Consiliului de mediere


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI        

Nr. 80/25.11.2014

       Către

CONSILIUL DE MEDIERE,

     Asociaţia Mediatorilor Galaţi a dat curs convocării Consiliului de mediere prin hotărârea nr. 38/O/26.10.2014 și a coordonatorului comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor   prezentându-se prin reprezentantul său, președintele Constantin Asofronie, la ședința din data de 15.11.2014 la sediul consiliului în București. Din păcate, nu s-a prezentat un proiect de Regulament pentru organizarea alegerilor la punctul 1 al ordinii de zi, exprimându-se de căte unii participanți numai poziții generale, personale sau ale asociațiilor, urmând a se relua discuțiile la o viitoare ședință.

      Reprezentantul A.M.G. a prezentat o serie aspecte care să fie analizate de consiliu și comisie, prezentate într-un articol anterior și consemnate în PV al ședinței comisiei consultative.

       Plecând de la Regulamentul privind alegerea membrilor Consiliul de mediere adoptat prin Hotărârea CM nr. 2669/16.09.2011, repetăm solicitările de modificare neonorate din adresa noastră nr. 26/29.09.2011, susținute atunci de încă 7 asociații, pentru a putea lucra la noul regulament:

 1. Elininarea definiției ilegale a Consiliului de mediere din Art. 1 ”(1) Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.”

      Solicităm folosirea definiției din art. 17 (1) din legea 192/2006: “Art. 17. – (1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.” şi din art. 1 din ROF modificat prin H CM 2247/29.07.2011, cu definiţie similară.

 Soluția mai simplă este eliminarea întregului alin. (1), păstrându/se formularea legală din alin.(2).

 1. Eliminarea condiției ilegale impuse candidaților la art. 2 (2), care se repetă o referinţă la o prevedere inclusă abuziv în art. 5 alin.(2) lit.b) din ROF adoptată prin Hotărârea CM nr. 2.247 din 29.07.2011, prin care se îngrădeşte dreptul mediatorilor autorizaţi să candideze şi să fie aleşi:  “să dețină minimum 80 de ore pregătire suplimentară în domeniul medierii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţialã a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;”

       Solicităm eliminarea întrucât: condiția impusă excede prevederilor legale,  consiliul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a elabora, adopta şi difuza în 6 ani de funcţionare Standardul de formare continuă a mediatorilor, iar referinţa la disciplinele din Standardul  de formare iniţialã a mediatorului este greşită, după formarea iniţială, la formarea continuă putând fi (şi) alte discipline, parcurse sub forma perfecţionării, specializării, etc. conform prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu aplicare şi în domeniul profesiei de mediator, în baza însăși prevederilor legii medierii. Mai mult, se încalcă obligaţia din aceeaşi H CM 2247/29.07.2011, care prevede: “art. 52^13. – Mediatorul are obligaţia sã îşi îmbunãtãţeascã permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.”  Rezultă că în cei 2 ani de activitate ceruţi ca experienţă, un mediator care este candidat ar trebui să aibe acumulate min. 40 de ore de pregătire, nu dublu (80), altfel ar însemna că un mediator nu poate candida decât după 4 ani de activitate, dublu decât cere art. 5 (2) lit.c) din ROF. Solicităm modificarea art. 5(2) lit. b) în sensul reducerii pregătirii continue la  40 ore sau să se renunțe total la această condiție și să se ceară o vechime de 1 an, nu de 2.

 1. La art. 3 sunt incluse principiile desfăşurării activităţii CM (şi aşa nerespectate) ca principii pentru alegeri, motiv pentru care cerem anularea din text a principiilor: “principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul dialogului social”.
 2. Solicităm anularea şi modificarea prevederii ilegale de la art. 5 (3) “Secretariatul Tehnic prin Departamentul Juridic va soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile calendaristice de la depunerea acestora…”. Contestaţiile la înscrierea în Tabloul mediatorilor pot fi soluţionate de o comisie formată din directorul executiv, un jurist și un alt membru al Secretariatului tehnic neimplicați în alte etape electorale sau reprezentarea ulterioară a consiliului în instanță pe această temă. Altfel, juriştii din Secretariatul Tehnic sunt incompatibili cu această calitate, ei trebuie să avizeze Hotărârea de publicare a tabloului, actele comisiilor, apoi în caz de contestare trebuie să formuleze întâmpinări şi să reprezinte consiliul în instanţă, deci nu pot ei să soluţioneze contestaţiile.
 3. Solicităm completarea prevederii de la art. 10 (2) “Calitatea de membru al comisiei de validare a candidaturilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere”. Trebuie să fie incompatibilă şi cu cea de membru şi de membru supleant al consiliului în funcție, nu numai cu cea de candidat, în condiţiile în care consiliul organizează alegerile și cu cea de membru în alte comisii. Solicităm includerea acestor incompatibilități la toate comisiile.
 4. La art. 11 (1), art. 15(1), art. 20(a) “Comisia de validare a candidaturilor (…) este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere din rândul mediatorilor propuşi conform art. 10,…”Nu se precizează cum se constituie toate aceste comisii electorale? Cum vor să-i desemneze membrii actualului consiliu, dintre care unii candidează? Membrii comisiilor trebuie traşi la sorţi, dintre mediatorii propuşi de asociaţii, nu desemnaţi.
 5. Renumerotarea alineatelor de la art. 19-22, 26-27 cu cifre arabe, în locul literelor.
 6. La art. 19 (e) se îngrădeşte dreptul de a fi ales al unor candidaţi, în organul colectiv de conducere format din 9 membri plus 3 supleanţialeşi prin votul direct și secret de către mediatorii autorizaţi…” conform art. 17 (3) din lege. În aceste condiţii este ilegală prevederea “(e) Votul se consideră valabil exprimat dacă a fost exprimată o singură opţiune, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului înregistrat oficial prin tipărire în Buletinul de vot.” și ” (f) Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai multe opţiuni pe Buletinul de vot sau altele decât cele tipărite iniţial în forma oficială a acestuia.”. Este una din cele mai grave încălcări ale legii şi drepturilor mediatorilor în hotărârile CM privind aceste alegeri, faţă de care solicităm ca mediatorii să poată vota pe unul sau maximum 9 candidaţi din cei înscriși pe buletinul de vot. Doar preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei permanente se aleg nominal, indirect, ulterior validării, dintre cei 9 membri titulari aleşi în consiliu. Nu vrem să se mai repete situația în care primul plasat în clasamentul turului I din 2011 să aibe doar 82 de voturi!
 7. La art. 20 trebuie denumită corect “comisia de numărare şi validare a voturilor”, pentru că altfel înseamnă că altcineva numără voturile.
 8. La art. 20(h) solicităm înlocuirea termenului “participă” cu termenul “asistă”, altfel se substituie sau dublează activitatea comisiei de numărare şi validare a voturilor şi chiar se triplează, pentru că mai există şi comisia de monitorizare!
 9. La art. 22(c) se stabileşte peste lege şi ROF al CM, o atribuţie ilegală pentru membrii CM: validarea noului consiliu! Şi dacă unii dintre membrii CM sunt realeşi, rezultă că ei organizează alegerile, candidează şi apoi se autovalidează! Similar este prevăzută validarea în calendarul alegerilor, pasul 17.
 10. La art. 22 (d) se prevede că:”Mandatul noului Consiliu de mediere începe conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării rezultatului final al alegerilor”. Dar H CM nr. 2450 /06.08.2011 de modificare a ROF CM prevede: “La articolul 5, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins: „(4) Consiliul îşi exercitã mandatul pânã la preluarea mandatului de cãtre noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţã care are loc în maximum 30 de zile de la data validãrii rezultatelor alegerilor.
 11. În aceeaşi H CM nr. 2450 /06.08.2011 la pct.12. este prevăzut: “La articolul 13, dupã alineatul (6) se introduc 3 noi alineate, alineatele (7)-(9), cu urmãtorul cuprins: „(7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnãrii procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predã mandatul, dupã caz. (8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bazã de proces-verbal la care se anexeazã documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiarã a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune. (9) Perioada de predare a mandatului poate dura cel mult 3 luni calendaristice.” Solicităm reglarea predării mandatului la 30 de zile, nemaîntâlnindu-se la nici o funcţie sau responsabilitate termeni aşa de lungi de predare, cu atât mai mult cu cât secretariatul tehnic care nu se alege şi are peste 15 persoane, care răspund nemijlocit de acte, fonduri şi materiale, fiind necesară doar confirmarea deţinerii acestora.
 12. Este necesară precizarea la art. 23 ce se întâmplă dacă pe locul 9 și 12 sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi.
 13. La art. 26.se prevede: “(c) Procedura de revocare se declanşează la cererea în scris a minim 10% din numărul mediatorilor autorizaţi care au drept de vot în condiţiile prezentului Regulament.” Dar potrivit H CM 2450/06.08.2011 pct. 10. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: „Art. 11. – (1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condiţiile prevãzute la art. 17 alin. (4^1) din lege.” Iar legea prevede:

        ”Legea 192/2006 art.17 (4^1) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numarul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.”

 1. Este necesară completarea Regulamentului cu prevederi legate de procedura de revocare a membrilor CM, cu atât mai mult cu cât mai există o altă prevedere ilegală conţinând o incompatibilitate în H CM 2450/06.08.2011 pct. 10: “Art. 11 (2) Consiliul de mediere asigurã organizarea şi desfãşurarea procedurii de revocare a membrilor sãi.” Nu este posibil!
 2. Solicităm eliminarea prevederilor art. 8 (10) privind compunerea Senatului în H CM 2450/06.08.2011 de modificare a ROF CM, prin care unii mediatori pot fi membri ai CM, pot fi şi membri ai Senatului, şi formatori, şi experţi, aceastea constituind incompatibilităţi şi conflicte de interese.
 3. Solicităm includerea incompatibilității membrilor CM cu calitatea de formator sau membru în conducerea unei școli de formare, putând fi doar examinatori sau experți neutri.
 4. Pentru fiecare comisie și pentru revocare trebuie elaborate și aprobate proceduri cf. legii.
 5. Anterior aprobării Regulamentului electoral trebuie modificat ROF al CM în spiritul și litera legii, eliminându-se condițiile de candidatură și atribuțiile CM abuziv introduse în ROF.

La condiții, a se vedea prevederile Deciziei CCR nr. 447/07.07.2011 referitoare la excepția de neonstituționalitate a art. III din legea nr. 370/2009, ridicată imoral de CM pentru a nu organiza alegeri.

Vom transmite Consiliului de mediere și comisiei un proiect de regulament electoral în 10 zile.

 ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI

 Preşedinte Constantin Asofronie  

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: