Asociația Mediatorilor Galați solicită ministrului justiției corectarea și eficientizarea legii medierii


Nr. 78 /10.11.2014

Către   MINISTERUL JUSTIȚIEI,

Domnului ministru Robert CAZANCIUC

În referire la: Proiectul de lege de modificare a Codului de procedură civilă și Legii medierii nr. 192/2006

    Am luat la cunoștință de declarațiile dvs. la Conferința națională a mediatorilor de la Timișoara și apreciem deschiderea dvs. pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu, ca una din soluțiile de reformă a sistemului judiciar prin reducerea numărului de dosare pe rolul instanțelor și implicit, reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea calității actului de justiție, obiective subsumate măsurilor convenite cu Comisia Europeană  și subordonate directivelor și recomandărilor privind promovarea medierii.

   Vă transmitem o completare la Propunerile de modificare a legii medierii înaintate de coordonatorul comisiei consultative, care pot da eficiență procedurii de încercare de soluționare a litigiilor prin mediere, dar nu au fost acceptate de cele 3-4 asociații mai mari care conduc consiliul și comisia consultativă, din motive subiective.

   Asociația Mediatorilor Galați a elaborat, a pus în dezbatere publică un proiect de Statut al profesiei de mediator, care trebuia adoptat de Consiliul de mediere de aproape 2 ani potrivit art. V din legea nr. 115/2012 și un proiect de lege de modificare a legii medierii ținând cont de problemele apărute în aplicarea acesteia, mai ales după Decizia nr. 266/2014 a Curții Constituționale a României. Față de aceste proiecte, în calitate de coordonator al comisiei consultative în semestrul I/2014, am primit susținerea a peste 30 din cele mai active asociații profesionale ale mediatorilor la ședința din 15.03.2014 de la Brașov și, întrucât Consiliul de mediere nu a avut nici o reacție, am înaintat proiectul de lege la Comisia juridică a Camerei Deputaților în luna iunie, unde pe data de 18.06.2014 a avut loc și o dezbatere pe articole cu membrii și conducerea comisiei. Întrucât consiliul a reacționat foarte târziu, în luna august, cu niște propuneri către Ministerul Justiției care nu au fost discutate cu reprezentanții corpului profesional al mediatorilor, cum a procedat și atunci când a primit din partea ministerului acele Propuneri de modificare a C.Pr.Civ. și legii medierii, am solicitat colegilor să pregătim în comisie alte propuneri și apoi acestea au fost înaintate de actualul coordonator la minister direct, după ce iarași consiliul nu a reacționat la solicitarea noastră.

   Am participat cu proiectul nostru și alte propuneri la dezbaterile din ședințele comisiei consultative din zilele de 13.09.2014 și 11.10.2014, precum și în grupul de lucru în data de 10.10.2014, fiind satisfăcuți după multe eforturi că majoritatea propunerilor noastre au fost susținute și de alte asociații și au fost adoptate în vederea prezentării către Consiliu de mediere și Ministerul Justiției.

    Totuși, am constatat că din materialul respectiv lipsesc două propuneri foarte importante pentru eficientizarea procedurii de încercare de soluționare de către părți a litigiului prin mediere, din proprie inițiativă sau la recomandarea judecătorului.

    1. Completarea art. 2 cu un nou alineat, alin. (6) cu următorul conținut:

(6) Dacă părțile unui contract sau convenții au prevăzut în acestea o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor înainte de a se adresa unei instanțe sau altei instituții cu atribuții jurisdicționale, ele nu se pot depune o cerere de chemare în judecată fără dovada că au încercat soluționarea litigiului prin mediere.”  

        Motivație: anterior deschiderii unui proces părțile să fie obligate să încerce soluționarea litigiului prin mediere, dacă au fost de acord cu aceasta ele însele la semnarea contractului sau convenției care conține clauza de mediere. Medierea nu este obligatorie, dar încercarea mai întâi a acesteia poate fi o condiție de primire a acțiunii, ca procedură prealabilă, corespunzând voinței părților, fără ca prin aceasta să se îngrădească dreptul de acces la justiție al părților,  dacă nu s-au înțeles prin mediere.

       Această propunere este în spiritul pct. 24 din Decizia nr. 266/2014 a C.C.R. și Directivei 52(88) și coroborează legea medierii cu o astfel de clauză din contracte.

    Neprezentarea dovezii nu este motiv de inadmisibilitate ca în cazul fostei proceduri de informare despre mediere, ci de recomandare sau trimitere de către judecător a părților să încerce medierea, în cazurile pretabile, ca să ia o decizie de acceptare sau nu a medierii în cunoștință de cauză. Față de această măsură, există prevederi cu măsura drastică a inadmisibilității acțiunii dacă nu o parcurge o procedură prealabilă obligatorie (art. 7 din legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, art. 553 C.Pr.Civ. în cazul existenței în convențiile arbitrale a clauzei compromisorii, concilierea din art. 168 sau medierea și arbitajul din art. 180 din legea nr. 62/2011 a dialogului social, premergător declanșării conflictelor colective de muncă, etc.).

 Modificarea art. 187 (1) pct.1 lit.f) din Codul de procedură civilă, astfel:

    ”Art. 187   Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni

    (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:

  1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

  f) refuzul nejustificat al părților de a se prezenta la mediator pentru încercarea de soluționare a litigiului prin mediere, în situaţiile în care au acceptat, potrivit procedurii speciale din legea medierii și art. 227 din prezentul Cod;”

    Motivație:

  • Ministerul Justiției a prevăzut în cazurile de la art. 60^1 o procedură prealabilă primului termen de judecată pentru a degreva instanțele de procese și a reduce cheltuielile judiciare, mai întâi de informare despre avantajele medierii, iar în noul proiect corelat cu Decizia CCR, de încercare a soluționării litigiului prin mediere; dacă, după ce au acceptat încercarea, nu se prezintă la mediator, există o justificare ca statul să-și compenseze cheltuielile cu procesul prin aplicarea unei sancțiuni părților care nu se prezintă motivat obiectiv la mediator să încerce medierea;
  • proiectul Ministerului Justiției nu conține, din greșeală, această modificare necesară, după Decizia CCR, prin înlocuirea neprezentării la informarea despre avantajele medierii cu neprezentarea la încercarea de soluționare a litigiului prin mediere.  CSM, poate și după publicarea propunerii AMG pe internet,  a considerat în ședința din 16.10.2014 că este într-adevăr necesară modificarea aceasta la art. 187;
  • forma propusă de către coordonatorul comisiei consultative și alți colegi în materialul înaintat Ministerului Justiției referitor la subiect este o greșeală de tehnică legislativă: nu se poate prevedea sancțiunea amenzii pentru neprezentare într-un articol dintr-o lege (192/2006) și a cuantumului amenzii în altă lege (CprCiv). Pe de altă parte, a renunța la această singură măsură sancționatorie posibilă, care deja era prevăzută în forma anterioară Deciziei CCR pentru neprezentarea la informare, înseamnă să fie lipsită total de eficiență procedura specială prevăzută în proiectul nostru și a altor asociații profesionale la art. 60^1 și art. 61, coroborat cu art. 227(1) și (2) din C.Pr.Civ. modificat, procedură deja acceptată de către MJ și CSM. Ar urma ca părțile care refuză încercarea în cazurile de la art. 60^1 să nu suporte nici o măsură și judecătorul să continue procesul, conform alin.(3) din art. 227 CPr.Civ. propus de Ministerul Justiției, ceea ce face inutilă recomandarea sau trimiterea părților să încerce medierea de către judecător, constituind în același timp o tergiversare a procesului.

       Alte probleme:

  1. Referitor la modificarea art. 227 C.Pr.Civ. asociația a participat la formularea propunerii din comisia consultativă, o susține, însă consideră insuficientă forma trimisă ministerului. Solicităm completarea alin. (3) din proiectul ministerului astfel:

”(3) Dacă părţile nu se prezintă personal la termenul stabilit de instanţă în cazurile prevăzute la  alin. (1) şi (2) judecătorul poate trece la judecarea cauzei după parcurgerea procedurii special prevăzute de legea medierii.

       Și este necesară completarea cu un nou alineat, așa cum a observat și CSM în ședința din 16.09.2014, pentru corelarea cu Decizia CCR și art. 187(1) pct.1 lit.f), dar fără referința greșită la ”informarea despre avantajele medierii” – eliminată după Decizia CCR, ci cu următorul conținut:

       ”(3^1) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea încercării de soluționare a litigiului prin mediere. După informare și încercarea medierii, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul încercării medierii.”

 Considerăm necesară completarea art. 227 cu un nou alineat (3^2) astfel:

”(3^2) Dacă reclamantul face dovada prezentării la mediator pentru încercarea de soluționare a litigiului prin mediere, cererea de chemare în judecată va fi primită fără plata taxei de timbru, aceasta putând fi amânată până la primul termen de judecată (începerea cercetării procesului), dacă litigiul nu s-a soluționat prin mediere, cu aplicarea legii privind taxele de timbru judiciar.”

           Motivație:

      Această măsură va stimula reclamantul, mai ales, să se prezinte la mediator să solicite chemarea celeilalte părți pentru a se încerca soluționarea litigiului prin mediere, indiferent dacă judecătorul îi va recomanda sau nu acest lucru în cadrul procedurii de regularizare și comunicare a documentelor către părți, înainte de fixarea primului termen de judecată. Prin aceasta se dă o șansă părților să își rezolve litigiul fără a se mai ajunge la un proces, iar dacă vor parcurge medierea cu succes, se vor prezenta judecătorului, care va lua act de acordul de mediere printr-o hotărâre și va scuti instanța, respectiv statul, să mai cheltuie fonduri pentru administrarea procesului. În acest caz, odată cu depunerea acordului și procesului verbal de închidere a medierii se va depune  dovada plății a jumătate din taxa de timbru, mai puțin în cazurile translative de drepturi de proprietate imobiliară. Plătind jumătate, reclamantul este încurajat și de faptul că nu va mai suporta ”birocrația” de a cere abia la sfârșitul procesului returnarea a jumătate din taxa de timbru, dacă s-a ajuns la un acord de mediere, conform OUG 80/2013.

      Dacă după încercarea medierii părțile nu acceptă medierea sau au acceptat-o și nu s-a ajuns la mediere și soluționarea litigiului, reclamantul va plati taxa de timbru întreagă și va prezenta dovada la primul termen fixat de instanță pentru începerea cercetării procesului.

 Domnule ministru,

     Asociația Mediatorilor Galați vă roagă să dispuneți analizarea acestor 4 propuneri de către colectivul de redactare a proiectului de lege de modificare a C.Pr.Civ. și legii medierii, acceptate de majoritatea colegilor, dar neincluse în materialul transmis de actualul coordonator al comisiei consultative, din motive nejustificate.

    Neincluderea lor va duce la menținerea situației incerte actuale, de după modificările legislative din ultimul an și Decizia CCR nr. 266/2014 și, poate mai rău, la compromiterea medierii în țara noastră ca metodă ADR, după 8 ani de speranțe.

   Aceste propuneri, fără a afecta dreptul statului și instanțelor de a administra justiția, creează niște avantaje clare pentru părți să încerce soluționarea litigiului prin mediere înaintea procesului, fiind singurele menite să eficientizeze aplicarea medierii, în concordanță și cu obiectivele de reformă a justiției urmărite de Guvernul României și instituțiile Uniunii Europene prin directivele și recomandările emise.

 Cu deosebită stimă,

Preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

Constantin ASOFRONIE

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: