Puncte de vedere față de propunerile Ministerului Justiției de modificare a legii nr. 192/2006


Dezbaterile și propunerile din Grupul de lucru și Comisia consultativă din 10 și 11.10.2014

Mediator C. Asofronie

După pronunțarea Deciziei nr. 266/07.05.2014 de către Curtea Constituțională a României (CCR), cu mult înainte ca aceasta să fie publicată, numai pe baza Comunicatului CCR de admitere a excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 2 din legea medierii, AMG a depus  în luna iunie 2014 o propunere legislativă la Camera Deputaților – Comisia juridică, de disciplină și imunități, după consultarea colegilor mediatori și asociațiilor profesionale ale acestora, în care am propus înlocuirea informării prealabile obligatorii despre avantajele medierii la care neexecutarea era sancționată cu inadmisibilitatea acțiunii, cu o procedură specială, prealabilă primului termen de judecată, respectiv ÎNCERCAREA DE SOLUȚIONARE A LITIGIULUI PRIN MEDIERE. În plus, au fost adăugate propunerile de modificare a legii discutate și acceptate de 32 de asociații la ședința comisiei consultative din 15.03.2014 de la Brașov. Consiliul de mediere a rămas în așteptare, nu a răspuns cererii noastre de consultare și prezență la Comisia juridică, alături de reprezentanții altor asociații care ne-au sprijinit, apoi a transmis spre sfârșitul lunii august la Guvern – Min. Justiției un proiect de modificare a legii, cam subțire, grăbit, inconsistent, fără consultarea corpului profesional.

Menționăm că încă o asociație – uniune UCMR a transmis și ea la C.Dep. un proiect cu alte propuneri, fără să fi consultat colegii. Apoi, încă 2 asociații, APMR și Colegiul Med. au publicat niște proiecte de modificare a legii, referindu-se ca și consiliul numai la articolele vizate de Decizia CCR pentru corelarea legii cu această decizie. AMG a propus colegilor și CM și a făcut eforturi deosebite să unificăm aceste proiecte și să depunem la comisia juridică și Min. Justiției unul singur, eventualele aspecte divergente urmând să se propună de către cine vrea ca amendamente. În acest scop s-a întrunit comisia consultativă la 13.09.2014, dar nu s-a ajuns la dezbateri seriose și concluzii, transmițându-se consiliului numai niște puncte de vedere cu pretenția de principii și acceptarea propunerii AMG de constituire a unui grup de lucru pentru lege. La dezbaterile din grup au facut propuneri și s-au prezentat la lucru pe internet și la sediul CM reprezentanți din numai 4 asociații: AMG, APMR, Colegiul M. și APM ProPact! care au luat în discuție Propunerile CM și Min. Justiției ca urgență, profitându-se de legea de modificare a C.Pr.Civ. și legii medierii înaintată de Min. Justiței, urmând ca restul propunerilor de modificare a legii medierii să se discute separat, ulterior în comisie și grupul de lucru.

 Prin adresa nr. 75576/ 26.09.2014 Ministerul Justitiei a transmis Consiliului de mediere unele Propuneri de modificare a legii medierii și Codului de procedura civilă în vederea corelării cu Decizia Curții Constituționale nr. 266 / 07.05.2014. La această adresă, Consiliul de mediere a răspuns printr-o adresă (nu are număr și dată) făcând 3 observații referitoare la procedura propusă de Min. Justiției, respectiv art. 61 (1) și (2) și alin.(3) din art. 227 CPrCiv propus de minister.

Menționăm că toate propunerile Min. Justiției se circumscriu propunerilor AMG și unora propuse de celelalte 3 asociații, dar nu toate au fost preluate / consemnate într-o formă convenabilă pentru încurajarea medierii și eficientizarea cadrului legislativ comun mediere – justiție. De aceea, la ședința grupului de lucru din 10.10.2014 am încercat maximizarea eficienței prevederilor Min. Justiției, neoprindu-ne numai la cele 3 observații ale consiliului, similare de-altfel cu ale noastre, ci dezvoltând cu adevărat o procedură specială de încercare de soluționare a litigiului prin mediere, în faza premergătoare procesului, înaintea primului termen de jucedată, mărind rolul judecătorului în recomandarea și trimiterea părților să încerce medierea, dar și oferindu-i suportul juridic procedural care să-i permită luarea unor măsuri în caz de neexecutare. 

Iată care au fost propunerile comisiei consultative după dezbaterile de ieri pe baza materialului din grupul de lucru de vineri, la care au participat din partea AMG – C. Asofronie, președinte, APMR- D. Popoviciu și I. Marin (membru CM), Colegiul M. – M. Avram președinte și F. Lișman, CIM – N. Munteanu, AM București – N. Ionescu, APM Buc. – Ilfov I. Bănică, APM ProPact – M. Pădeanu.

    ”ART. 2 (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot merge oricând la mediere, inclusiv daca este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.”

Abrogare alin. 1^1,2,3,4.   Alin. (2) – (5) rămân la fel.  AMG a propus adăugarea unui alineat nou, (6) cu conținutul:

 (6) Daca părțile unui contract sau convenții au prevazut în acestea o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor înainte de a se adresa unei instanțe sau altei instituții cu atribuții jurisdicționale, ele nu se pot depune o cerere de chemare în judecată fără dovada încercării de soluționare a litigiului prin mediere.”  

  ART. 6 Organele judiciare şi arbitrale, alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale precum și orice alte autorități și instituții publice care, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, constată existența unor dispute care pot fi soluționate pe cale amiabilă, informează persoana sau, după caz, persoanele implicate în conflict asupra posibilitatii de a recurge la procedura medierii și a avantajelor folosirii procedurii medierii și le îndrumă să recurgă la această cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele, în materiile prevăzute la art. 60*1.  Toate asociațiile au votat să se elimine prevederea referitoare la art. 60^1.

De asemenea, cu o obiecție de formulare a AMG, toate asociațiile au votat eliminarea alin. (2) la art. 6 propus de Min. Justiției.

    ART. 26 (3) Abrogarea. 

    ART. 60^1

    (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, pot sunt  ţinute să facă / vor face  dovada că au încercat soluționarea conflictului  prin mediere în următoarele materii:

a) – d) la fel

”e) în litigiile de muncă precum și cele izvorâte din raporturile de serviciu”, precum și cele din conflictele colective de muncă, cu aplicarea prevederilor legii speciale în domeniu. – finalul propunerii AMG nu a fost acceptat de colegi, deși făcea legătura cu legea dialogului social, unde Min. Muncii ar putea dezvolta pe baza prevederii actuale altă formă de mediere cu mediatori special înscriși în tabloul lor!

f) – la fel

g) ”în litigiile decurgând din raporturile de asigurare de răspundere civilă și de bunuri pentru pagubele cauzate de acidentele de circulație.”

h) ”în litigiile din contenciosul administrativ asupra drepturilor și obligatiilor de care părțile pot să dispună;” Propunerea AMG mai avea și conținutul: ”în aceste cazuri reclamantul este scutit de parcurgerea procedurii prealabile prevazute de art. 7 din Legea nr. 554\/2004 privind contenciosul administrativ;” dar colegii au acceptat până la urmă prevederea acestui avantaj pentru reclamant cu un alineat separat la acest articol. 

  ”(2) Participarea părților la încercarea de soluționare a conflictului prin mediere nu constituie o recunoaștere a dreptului care face obiectul litigiului și nu întrerupe cursul prescripției extinctive. Prevederile art.  2.532 pct. 7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător, termenul de 3 luni de suspendare fiind calculat de la data la care cel împotriva căruia curge termenul de prescripție extinctivă s-a prezentat mediatorului și a formulat cerere în vederea invitării de către mediator a celeilalte părți în mediere, în conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din prezenta lege.” (alineat nou MJ, era propus și de noi și altă asociație)

     ART. 60^2  – se abrogă

   ”ART. 61 (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc oricând pe durata procesului din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. ”

    ”(2) În cazurile prevazute la art. 60^1, dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a incercat soluționarea conflictului prin mediere, instanța, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita în scris atât reclamantului cât și paratului să depuna dovada că s-a încercat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc, iar în caz contrar va recomanda trimite părțile să încerce soluționarea amiabila a litigiului, prin mediere” (propunere AMG, greu acceptată cu expresia ”va trimite”. Oare de ce? Cât să mai stăm cu poate, pot, recomandări” nerespectate?).

  (3) Dacă până la data la care judecătorul fixează prin rezoluție, potrivit art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă  primul termen de judecată, niciuna din părți nu comunică instanței dovada prevăzută la alin. (2), instanța va solicita prezența personală a părților la primul termen de judecată, chiar dacă părțile sunt reprezentate, dispozițiile art. 227 C.Pr.Civ. fiind aplicabile în mod corespunzator.  Citarea părților se face cu mențiunea prezentării personale în vederea încercării de soluționare pe cale amiabilă prin mediere a litigiului.”  (Se elimină prevederile cu roșu, scris înclinat, ale MJ, rămân cele cu albastru, propuse de noi și alte asociații).

 (4) Dacă la primul termen de judecată părțile nu depun dovada cerută la alin.(2), instanța solicită părților lămuriri privind motivele neprezentării la mediator. Dacă judecătorul constată că părțile în mod nejustificat nu au încercat soluționarea litigiului prin mediere va acorda părților un termen de 30 de zile pentru prezentarea la mediator.” Alineat nou, propus de Colegiul M. și AMG, acceptat în grupul de lucru și comisie de către ceilalți, dar, nu s-a acceptat continuarea propunerii cu precizarea AMG ”cu aplicarea art. 227 C.Pr.Civ. coroborat cu art. 187 (1) pct. 1, lit. f) modificate).  Aceasta ar asigura o masură mai clară, sancționatorie, deja existentă pe vremea informării, numai că trebuia modificat art.187, UITAT de Min. Justiției, CM și colegi!

(5) – s-a propus după lungi discuții nejustificate, ca aici să se introducă sancționarea cu amendă a părților dacă nu se prezintă la mediator și să se abroge prevederea de la art. 187 din CPrCiv.! unde era întregul sistem sancționator judiciar, cunoscut, acceptat și executat de toată lumea justiției, lucru cu care AMG nu a fost de acord. Ulterior, s-a propus ca aici să se prevadă amenda și în CPrCiv să rămână doar valoarea acesteia, ceea ce era chiar ilar!

 După art. 62 alin. (2) Min. Justiței a propus un nou alineat (2^1)

(2^1) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente, prin intermediul părților, acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic, dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).” 

Aici dezbaterile au fost îndelungi, majoritatea fiind pentru eliminare completă. AMG și alte câteva asociații, înțelegând motivația instanțelor și MJ, legal și procedural, introdusă și în materie penală prin legea nr. 265/2013, au propus modificarea astfel:

să fie eliminată obligația mediatorului și să se reformuleze că ”la cererea instanței, mediatorul va emite un exemplar suplimentar din acordul de mediere, dacă a fost întocmit de acesta și din PV de închidere a medierii pe care le va înmâna părților, punându-le în vedere să le depună la instanță”.  A rămas ca CM să facă formularea finală.

Privind modificarea art. 227 C. Pr.Civ.:

alin. (1) rămâne nemodificat;

– alin. (2) ”În litigiile care, potrivit legii pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul, când consideră necesar, ținând seama de circumstanțele cauzei, va recomanda părților să recurgă la mediere, în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecății. Medierea nu este obligatorie pentru părți.”         

– alin. (3) ” Dacă părțile nu se prezintă personal la termenul stabilit de instanță în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), judecătorul poate trece la judecarea cauzei.”   AMG a făcut propunerea de completare la final cu referința la procedura specială din legea medierii, modificată, respectiv cu textul ”după parcurgerea procedurii speciale din legea medierii”.

 Urmează ca CM să stabilească forma finală după primirea materialului și altor pct. vedere în 24 ore, astfel încât în forma propusă de M.J. la alin. (3) să nu lipsească de eficiență demersul judecătorului de a încerca împăcarea părților și de a le încuraja să încerce medierea de la alin. 1 și 2 al art. 227 actual. (CM propunea eliminarea acestei prevederi). 

AMG a solicitat grupului, comisiei consultative și CM să atragă atenția Min. Justiției să modifice și

– art. 187 (1) pct.1 lit.f) din C.Pr.Civ., uitat, astfel încât să se coreleze cu decizia nr. 266/2014 a CCR, înlocuind neprezentarea la informarea despre mediere cu neprezentarea la încercarea de soluționare a litigiului prin mediere la recomandarea sau trimiterea judecătorului potrivit art. 227 C.Pr.Civ.

Deocamdată atât. Despre modul de desfășurare al dezbaterilor și votului, controversate și criticabile, menționez numai că, nu înțeleg de ce unii colegi vin fără propuneri sau puncte de vedere, ci numai cu contre, tergiversări, povești, aluzii, plecări din sală și reluări contradictorii, pentru că se dovedește astfel că unii reprezintă (?) asociațiile și CM de parcă ar avea alte interese și scopuri la aceste ședințe, pentru care noi depunem mari eforturi, care nu merită o astfel de comportare nejustificată. 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: