Protocolul de colaborare între asociaţiile profesionale ale mediatorilor


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE ALE MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA

 CAP. 1   PARTENERII, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  PROTOCOLULUI

 Art.1 Prezentul protocol se încheie între asociaţiile profesionale ale mediatorilor din România semnatare, care acceptă să colaboreze într-un parteneriat pe baza scopului, principiilor şi obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 2. Scopul

Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a asociaţiilor  pentru instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în vederea constituirii corpului profesional al mediatorilor, adoptării Statutului profesiei de mediator, îmbunătăţirii reglementărilor privind medierea, promovării, dezvoltării şi implementării medierii în România.

Art. 3. Principiile

Pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului între asociaţii pe termen lung, acestea sunt de acord să respecte următoarele principii:

1. Dorinţă şi capacitate de a participa în mod activ la elaborarea, planificarea şi implementarea acţiunilor.

2. Colaborarea între asociaţii pe baza încrederii în buna intenţia a fiecăreia.

3. Transparenţă, parteneriat şi orientare socială către beneficiarii medierii.

4. Comunicarea deschisă, constructivă şi regulată între asociaţii.

5. Respectul partenerilor, ideilor, angajamentelor şi a cuvântului dat.

6. Loialitate, onestitate, integritate, libertatea de opinie şi exprimare.

7. Egalitate în drepturi şi obligaţii, monitorizarea rezultatelor.

8. Profesionalism şi responsabilitate în implementarea medierii.

9.  Altruism şi disponibilitate în participarea sau susţinerea acţiunilor.

10. Consensul în luarea hotărârilor importante, acceptarea opiniilor majoritare.

 Art. 4. Obiectivele

În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre asociaţii pentru:

– constituirea corpului profesional al mediatorilor din România prin voinţa mediatorilor concomitent cu modificarea art. 24 din legea medierii;

– adoptarea Statutului profesiei de mediator conform art.V din legea nr. 215/2012 de modificare a legii medierii;

–  promovarea urgentă a unor propuneri de îmbunătăţire a legii medierii;

– realizarea unui Standard pentru formarea profesională continuă a mediatorilor;

– adaptarea procedurii sprijinului judiciar pentru informare şi mediere;

– încheierea unor protocoale de colaborare în implementarea medierii cu instituţii de interes pentru mediere în materie penală, administrativă, comercială, protecţia consumatorilor, educaţie, malpraxis, asigurări, bănci, raporturi de muncă;

– realizarea unor materiale de promovare scrise, audio, video, afişare publică;

– sprijin şi participare reciprocă la forme de pregătire şi promovare zonală;

– identificarea unor posibilităţi de pregătire şi prezentare a unor proiecte de implementare a medierii în comunitate, cu finanţare europeană şi locală;

–  relaţionarea cu alte asociaţii profesionale din România şi străinătate;

CAP II.  APLICAREA PROTOCOLULUI

 Art. 5 Modalităţi de aplicare:

–   participarea la şedinţele comisiei consultative pentru finalizarea Statutului profesiei în trimestrul I şi constituirea corpului profesional în trimestrul II/2014;

–   finalizarea grupajului de propuneri de modificare a legii medierii prin dezbateri în asociaţii, comisie, conferinţă publică la parlament cu reprezentanţi ai instituţiilor judiciare, guvernului şi cu lobby la parlamentarii din judeţe;

–   analizarea documentelor emise de Consiliul de mediere pe linie de pregătire continuă şi realizarea Standardului de formare continuă a mediatorilor;

– modificarea legii privind acordarea ajutorului public judiciar persoanelor cu venituri reduse pentru compensarea cheltuielilor de informare şi mediere;

–   propunerea, negocierea şi încheierea de către Consiliul de mediere a unor protocoale cu Poliţia Română, Ministerul Public, Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale, Camerele de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii;

–   realizare cu profesionişti şi mediatori a unor materiale audio şi video de informare şi publicitate pentru mediere cu difuzare gratuită/plătită în mass-media;

–   realizarea unor materiale de informare publică despre mediere comune tipărite  la nivel naţional şi afişarea stradală, la instanţe, parchete, poliţie, şcoli, gări, etc.;

–   continuarea întâlnirilor de lucru itinerante ale membrilor consiliului cu instituţiile de insteres pentru mediere şi mediatorii din judeţe;

–   organizarea de stagii de pregătire continuă a mediatorilor, simpozioane, seminarii, conferinţe, ateliere, la nivel zonal, gratuite sau cu tarife rezonabile;

–   colectarea, schimbul de modele de acorduri de mediere validate şi postarea pe o secţiune a site-ului Consiliului de mediere, alături de teme de pregătire continuă;

–   punerea la punct a unei reţele de pregătire la distanţă tip e-learning;

–   colectarea/furnizarea de date statistice pentru informarea şi influenţarea unor schimbări legislative sau luarea unor măsuri corective, practici comune;

–   cooptarea unor specialişti în pregătirea unor proiecte privind medierea comunitară cu finanţare europeană şi locală, la nivel judeţean, zonal şi naţional;

–   realizarea unor parteneriate cu alte asociaţii şi corpuri profesionale pentru colaborarea în promovarea medierii şi proceduri complementare de rezolvare a litigiilor în cabinete sau în centre comune;

–   susţinerea participării la evenimente internaţionale pentru schimb de experienţă, sprijin, armonizare legislativă, traduceri, publicare studii, informări;

–   mediatizarea în mod regulat a acţiunilor ce fac obiectul prezentului protocol;

–   promovarea instituţiei medierii şi dispoziţiilor prezentului protocol prin intermediul paginii web şi facebook a fiecărei asociaţii ori alte mijloace legale;

 ART. 6. Obligaţii asumate de asociaţii:

– să nu prejudicieze în nici fel imaginea parteneriatului sau a membrilor săi;

–  asociaţiile care aderă la acest parteneriat să nu desfăşoare activităţi politice;

– să organizeze activităţilor de informare la sediul instanţelor, parchetelor, poliţiei, altor instituţii fără personalizarea asociaţiilor şi mediatorilor prestatori;

–   să actualizeze periodic datelor cuprinse în Tabloul Mediatorilor şi să prezinte listele cu mediatorii autorizaţi la instanţe, parchet, poliţie, administraţia locală;

–   să comunice modificările în datele de contact sau conducerea asociaţiilor în termen de maximun 15 zile de la modificare;

–   să asigure protecţia datelor cu caracter personal a mediatorilor şi clienţilor acestora în toate actele şi manifestările dedicate sau accesibile publicului;

–   să colaboreze în susţinerea unor candidaţi comuni la alegeri;

–   să nu întreprindă acţiuni/activităţi care să afecteze celelalte asociaţii, mediatorii şi profesia de mediator, să combată campaniile anti-mediere;

 CAP. III.   RESURSE UMANE ŞI FINANCIARE

 Art. 7. Asociaţiile stabilesc activităţile şi poziţiile de susţinut prin organele de conducere, iar implementarea se face prin mediatorii desemnaţi sau voluntari.

Art. 8. Asociaţiile convin să susţină cu resursele financiare disponibile şi în limitele comun agreate activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor protocolului, inclusiv cu subvenţii de la bugetul consiliului, donaţii şi sponsorizări.

 CAP IV.   DURATA ŞI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 Art. 9. Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării acestuia şi poate fi prelungit după cum stabilesc de comun acord organele de conducere ale asociaţiilor.

Art. 10. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale semnate de toate asociaţiile interesate.

Art. 11. O asociaţie poate întrerupe temporar participarea la activităţi din motive obiective, prin notificare prealabilă şi fără a prejudicia celelalte asociaţii.

Art. 12 Prezentul protocol va înceta în următoarele situaţii: prin acordul tuturor asociaţiilor semnatare ori prin denunţare unilaterală succesivă până rămân mai puţin de trei asociaţii în parteneriat.

 CAP. V.   DISPOZIŢII FINALE

 Art. 13. Partenerii sunt de acord să colaboreze cu alte instituţii ale statului şi ONG în vederea realizării obiectivului prezentului protocol şi sunt de acord ca la acesta să poată adera ulterior şi alte asociaţii ale mediatorilor, fiindu-le opozabile aceleaşi principii, obiective şi obligaţii.

Art. 14. Unele asociaţii sau toate asociaţiile semnatare pot să iniţieze şi să dezvolte şi alte forme de colaborare, în afara celor înscrise în prezentul protocol, pe baza unor solicitări întemeiate, posibile şi acceptate de respectivele asociaţii.

Art. 15. Asociaţiile vor depune diligenţe în vederea rezolvării numai pe cale amiabilă a neînţelegerilor ivite între ele cu privire la aplicarea protocolului.

Art. 16. Pentru realizarea prevederilor protocolului, părţile desemnează datele şi persoanele de contact, precum şi mediatorii care participă la desfăşurarea activităţilor comune.

Art. 17. Prezentul protocol va intra în vigoare în termenul convenit la finalizarea sa, după ce va fi semnat şi înregistrat în evidenţele părţilor semnatare.

Art. 18. Toate înştiinţările adresate între asociaţii în conformitate cu prezentul protocol sau în legătură cu el, se efectuează în formă scrisă, trimise prin fax, scrisoare, poşta electronică sau aduse personal pe adresa celeilalte asociaţii.

 Art. 19. Prezentul protocol s-a încheiat într-un număr egal de exemplare cu numărul asociaţiilor semnatare, plus unul la asociaţia iniţiatoare, Asociaţia Mediatorilor Galaţi ca depozitară a protocolului.

  Art. 20. Asociaţiile partenere semnatare ale prezentului protocol, cu data semnării de către fiecare, sunt:

Asociaţia Mediatorilor Galaţi

                         Preşedinte

Constantin Asofronie

….03.2014

                          Asociaţia

 

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: