De ce aveţi nevoie de un mediator bancar de la 1.10.2013?


Mediator Asofronie Constantin

De la 1 octombrie, potrivit modificărilor aduse noului Cod de procedură Civilă şi legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (art. 82), clienţii băncilor nemulţumiţi de eventuale clauze contractuale pe care le consideră abuzive se pot adresa unui mediator specializat în domeniu. Dacă banca refuză să dea curs solicitării de rezolvare a litigiului prin mediere sau refuză să anuleze clauza considerată de client ca fiind abuzivă, acesta se poate adresa asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Dacă asociaţiile sau ANPC consideră că plângerea este întemeiată, banca poate fi dată în judecată, iar dacă procesul este câştigat de client, toate contractele similare cu banca vor fi modificate.

După ce ani de zile s-a încercat crearea unei instituţii care să încerce soluţionarea conflictelor între bănci şi clienţii lor, iniţiativa din 2006 a Asociaţiei Române a Băncilor de înfiinţare a mediatorului bancar a eşuat în 2010, an în care s-a constituit Uniunea Mediatorilor Bancari (UMB). Fondatorii UMB, între care subsemnatul a avut funcţia de vicepreşedinte, sunt mediatori autorizaţi conform Legii nr. 192/2006, au identificat această necesitate şi au pus bazele unei asociaţii profesionale de profil, ai cărei membri sunt specializaţi în domeniu financiar-bancar, al leasing-ului şi asigurărilor.

 UMB Finnet Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiţi în diverse forme de exercitare a profesiei prevăzute de lege la nivelul judeţelor şi principalelor municipii şi oraşe, vor presta serviciile de mediere necesare, în condiţii deosebite de calitate, celeritate, neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate.

Principalele caracteristici ale medierii şi relaţionarea ei cu instituţiile bancare sunt:

– medierea este definită ca o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, prin apelarea la o terţă persoană autorizată ca mediator în condiţiile Legii nr. 192/2006;

– mediatorul îşi exercită atribuţiile cu consimţământul şi la alegerea părţilor, nu desemnaţi de conducerea unei instituţii ori de bănci şi cu respectarea principiilor medierii, respectiv independenţa faţă de părţi, imparţialitatea, neutralitatea şi confidenţialitatea;

– persoanele aflate în orice fel de raporturi cu băncile – serviciu, colaboratori dintre mediatorii autorizaţi, asociaţie patronată de bănci, nu se vor putea numi mediatori, pentru că nu ar respecta legislaţia şi practica internaţională şi naţională în domeniul medierii;

–  mediatorii UMB au fost specializaţi în domeniul bancar prin cursuri la Institutul Bancar Român,  furnizor de servicii de specializare şi perfecţionare profesională,  s-au declarat deschişi să colaboreze cu Asociaţia Română a Băncilor ca şi cu orice altă asociaţie de profil, dar în condiţii de autonomie, cu băncile ca şi clienţi, cu Banca Naţională a României şi ANPC ca autorităţi în domeniu, cu ultima colaborându-se la introducerea soluţionării pe calea medierii a litigiilor bancare prin OUG 50/2010.

Indiferent de existenţa autorităţilor jurisdicţionale sau instanţelor de judecată, părţile aflate în conflict au posibilitatea să soluţioneze conflictul dintre ele pe cale amiabilă, prin mediere, cu ajutorul mediatorilor specializaţi în domeniul bancar, găsindu-se o soluţie reciproc acceptată, cu avantaje pentru ambele părţi, mai rapidă, mai puţin costisitoare, confidenţială, ca alternativă la hotărârile respectivelor autorităţi şi instanţe deja existente în România.

Potrivit legii nr. 193/2000, sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

1) dau dreptul băncii de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;

2) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunostinţă la data semnării contractului;

3) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligatiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care banca nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;

4) dau dreptul băncii să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioada determinată prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limita la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

5) dau dreptul băncii să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

6) dau dreptul băncii să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

7) dau dreptul exclusiv băncii să interpreteze clauzele contractuale;

8) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

9) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de bancă; 

10) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care: – banca modificat unilateral clauzele prevăzute la clauza 5); – banca nu şi-a îndeplinit obligatiile contractuale; – banca a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

11) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a băncii privind utilizarea produselor şi serviciilor;

12) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor pe cale amiabilă;

13) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;

14) dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane, agent, mandatar etc., fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

15) interzic consumatorului să compenseze o datorie către bancă cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra băncii;

16) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrarii sau permit vânzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preturile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului;

17) permit băncii obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către bancă;

18) dau dreptul băncii să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

19) dau dreptul băncii să înceteze contractul încheiat pentru o durata nedeterminată, fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Există şi în judeţul Galaţi pentru cei interesaţi un mediator specializat în bancar la sediul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, din str. Nae Leonard nr. 3, bl. C3A, ap.2, tel. 0729 013141, email: mediatorul_galati@yahoo.com.    

Gala excelenţei în mediere, un eveniment necesar, dar nu şi suficient


 Mediator Constantin Asofronie, Galaţi

         Voi relata câteva lucruri despre cel mai recent eveniment din activitatea mediatorilor români, Gala Excelenţei în Mediere, organizat în data de 27.09.2013 la Cluj Napoca, de un grup de mediatori ardeleni, condus de colega noastră Anca Lucia Stancu din Mediaş. Pe care îi felicit pentru munca depusă şi prezentarea oferită participanţilor. Am aşteptat să scrie ceva mai întâi organizatorii, însă văd că întârzie, iar nerăbdarea colegilor şi bârfa concretizate în referinţe răutacioase ale unor persoane străine de activitatea respectivă şi de mediere în general, în contrapartidă cu aprecieri laudative exagerate, mă fac să dau curs solicitărilor colegilor să prezint o informare cât mai clară.

         Aşa cum v-am obişnuit, nu pot fi apologetul unor astfel de manifestări festiviste şi cu caracter privat interesat, aşa că, deşi am fost unul din cei care au primit o diplomă, voi încerca să fiu cât mai obiectiv, realist, echilibrat, onest şi critic deopotrivă, pentru a vă oferi o imagine reală şi să corectăm nişte aspecte negative pentru viitor. Pentru că s-au susţinut şi lucruri nu tocmai reale cu gala, din partea ambelor tabere în care s-au postat cei care au spus câte ceva.

         Evenimentul s-a dorit a fi o iniţiativă privată şi până în ultima zi nu s-a făcut vreo legătură şi colaborare cu Consiliul de mediere, organismul abilitat cu supravegherea şi reglementarea formării, autorizării, disciplinei mediatorilor şi asigurarea calităţii serviciului de mediere, de interes public.  În acest context, m-am exprimat de la anunţarea acţiunii că nu este bine ca să nu fie o colaborare cu Consiliul şi structurile asociative ale mediatorilor, pentru că altfel va rămâne o nouă festivitate fără recunoaştere, fără participarea largă la desemnarea unor laureaţi, de unde poate fi contestată şi se vor ivi şi alte încercări paralele de premieri şi desemnări subiective în funcţie de simpatii şi amtipatii, ceea ce nu ar face decât ca haosul din mediere să fie continuat şi sub aspectul aprecierii şi recunoaşterii performanţelor în profesie. Exact lucrul de care mi-a fost teamă deja s-a întâmplat. Comentariile şi întrebările critice de pe reţelelele de socializare şi forumuri confirmă temerile mele.

         De ce m-am dus la această gală? Am fost invitat de organizatoarea acesteia motivându-mi-se că îmi apreciază activitatea, ţinând cont de poziţia şi contribuţia mea de-a lungul timpului în profesie. Am exprimat temerile de mai sus şi altele, vis-a-vis de nişte conferinţe similare organizate de Consiliu în anii anteriori în care se premiau şefii din Consiliu şi unele asociaţii care-şi arogă naşterea medierii în România. Am fost asigurat că se va asigura o acţiune transparentă şi corectă, o radiografie fidelă a activităţii mediatorilor şi o garanţie a neamestecului Consiliului în desemnarea laureaţilor, chiar mai mult, că nu se face acţiunea din partea unei anumite asociaţii care să îşi facă promovare şi favorizarea unor mediatori pe considerente personale sau de grup, că nu se încasează taxe şi se suportă cheltuielile de organizatori. M-a convins şi afirmaţia că prin participarea mea şi a altor persoane care au mai avut critici la adresa membrilor Consiliului şi a unor neajunsuri din mediere se asigură chiar un acces larg a mediatorilor indiferent de opinii şi apartenenţă asociativă, lucru care totuşi a venit în discordanţă cu invitarea privată la gală, faţă de o participare liberă deschisă oricărui mediator.

         Fără a diminua meritele şi munca susţinută a organizatorilor în frunte cu colega Anca Lucia Stancu, aceştia trebuie să accepte nişte observaţii care sper să nu îmi atragă acuzaţii de nerecunoştinţă şi manifestări filozofale subiective, astfel încât galele viitoare să se îmbunătăţească.

         În primul rând, lipsa de pe diplome şi suporturile publicitare a siglei şi numelui instituţiei Consiliul de mediere, scade din importanţa evenimentului şi oficialitatea meritocraţiei promovate.  Amplasarea a zeci de sigle ale „asociaţiilor partenere” pe roll-up şi site, nu înseamnă consultarea democratică în desemnarea candidaţilor şi apoi a laureaţilor la titluri de excelenţă, iniţiativa privată neînsemnând la nici o profesie că, dacă cineva organizează un astfel de eveniment şi suportă nişte cheltuieli de protocol, trebuie să hotărască singur cui decernează titluri de excelenţă. Ce am face dacă ar exista mai multe astfel de iniţiative şi fiecare face după cum crede de cuviinţă?

         În al doilea rând, fără anunţarea anterioară a vreunui sondaj, a unor criterii de selecţie a candidaţilor, a unor domenii de premiere, a vreunei consultări a reprezentanţilor oficiali ai corpului profesional, Consiliul de mediere şi preşedinţii asociaţiilor profesionale, pentru recunoaştere profesională cât mai largă, lipsa unor informaţii semnificative despre activitatea celor selecţionaţi şi a unor criterii de performanţă avute în vedere la evaluare şi desemnare va naşte mereu acuzaţii de party-pris şi subiectivitate pe care nu şi le poate asuma cineva doar pentru că aşa vrea el, pentru că are iniţiativa organizării evenimentului. Tocmai asta am criticat la festivităţile Consiliului şi asociaţiilor.

         Mai departe, există o tradiţie ca la astfel de întâlniri organizate de câteva asociaţii şi de către Consiliu în anul 2019 şi 2010 să fie premiaţi mereu aceleaşi persoane din consiliu sau pe lângă, care revendică faptul că medierea există în România datorită lor, şi ca atare trebuie asistăm la o repetare la indigo a aceloraşi istorii tămâiate şi merite mai mult sau mai puţin impuse, nefiind loc de outsideri. Ei doar trebuie să plătească tributul de taxe, cotizaţii, sponsorizări, plecăciuni şi laude jenante, în loc să fie recunoscuţi oficial într-o istorie a medierii în ţara noastră (idee preluată de cineva şi folosită în interes personal şi de grup) şi apoi laureaţi pentru lucruri noi, semnificative pentru profesie. Nu de alta, dar, în aceeaşi măsură trebuie să-şi asume ori să li se spună în faţă şi eşecurile, lucrurile mai puţin corecte şi chiar abuzurile făcute ca să-şi menţină poziţiile şi să îşi scrie singuri propria istorie, fără note critice.

         În altă ordine de idei, şi la aspectul anterior şi la următorul, ar mai bine să ne mai inspirăm şi de la alţii, cum îşi recunosc valorile profesionale. Într-o înşiruire de nume, mai puţin surpriză decât m-am aşteptat, nu trebuie amestecate scurtele prezentări ale persoanei laureate cu lansări de carte, expuneri de doctorate, amiciţii, pentru că denaturează scopul şi solemnitatea acţiunii, ducând spre comentarii critice, părăsirea sălii, discuţii pe grupuri, punând şi pe cel vizat într-o poziţie stânjenitoare. La cealaltă extremă, întreruperea sau tăierea expunerii celor mai serioşi sau care îndrăznesc să prezinte şi aspecte critice, elimină orice urmă de egalitate de şanse, transparenţă, realism, obiectivitate, diplomaţie.

         O solemnitate de premiere trebuie să aibă şi o componentă de perspectivă, de determinare a competiţiei, de creionare a valorilor şi ţintelor profesionale care pot genera în rândul participanţilor a ambiţiei şi mobilizării pentru ca la o ediţie viitoare să fie şi ei băgaţi în seamă. Când evaluarea candidaţilor şi desemnarea laureaţilor este îndreptată mai mult spre trecut şi nu pentru generarea competiţiei viitoare, ne vom complace în aceleaşi situaţii deja consumate de câţiva ani, cu aceeaşi oameni, repetând aceleaşi platitudini şi autoaprecieri subiective, specifice cultului personalităţii.

            Nu în ultimul rând, rezultatul desemnării ar trebui să fie public, transparent, pe domenii, de către un juriu, lucru care se respectă la gale similare din teatru, film, premiile Nobel s.a.m.d., premiile anuale ale academiilor, presei, asociaţiilor oamenilor de afaceri, ale altor profesii.  După mine, aş fi ales cele mai semnificative domenii, cu desemnarea a 3 candidaţi de către comisia consultativă a corpului profesional, după care, înaintea galei, juriul format din persoane competente şi neutre ar fi hotărât laureaţii, dând numele doar organizatorului principal pentru pregătirea diplomelor. Şi cine prezintă laureaţii nu trebuie să fie aceeaşi persoană, ca să nu … ne plictisească, să obosească ori să-i sece inspiraţia, aşa încât momentul solemn să se banalizeze ori să deranjeze şi publicul şi persoana.

         Revenind la cele petrecute la Gala excelenţei în Mediere de la Cluj din 27.09.2013, cu toată consideraţia şi toleranţa, evenimentului i-au lipsit multe din aceste caracteristici şi le spun cu tot riscul de antipatie, dar şi cu toată responsabilitatea, că ar trebui corectate în viitor, dacă vrem ca profesia de mediator să nu fie un şir nesfârşit de lucruri reglementate de amatori, întâmplătoare, improvizate, aranjate, nemotivante, contestate, bârfite, cu efecte negative după aşteptări prea mari nesatisfăcute.

         Solicit membrilor Consiliului de mediere să nu mai organizeze o copie a evenimentului la Bucureşti, după alte pretenţii, interese şi valori, să organizeze acea Conferinţă anuală a mediatorilor prevăzută de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al consiliului, la care în final să nu se premieze reciproc sau pe grupuri de interese similare, pentru că a fost un an prost pentru mediere deşi erau aşteptări foarte mari la cei amăgiţi astfel pe la cursuri şi conferinţe, ci să marcheze cumva cele mai semnificative lucruri bune şi să stabilească nişte obiective clare pentru anul viitor. Cât priveşte recunoaşterea profesională, mă angajez ca în mandatul de coordonator al comisiei consultative din semestrul I 2014, să prezentăm un proiect finalizat cu un Regulament de organizare a unor astfel de gale de excelenţă, astfel încât să ne fie recunoscute adevăratele valori profesionale.

         Şi ca să clarific şi alte critici de pe forumuri şi grupuri de pe internet, nu am ceva împotriva celor premiaţi vineri pentru întreaga activitate sau aportul la dezvoltarea profesiei de mediator în România. Dar au fost prea mulţi şi aceeaşi, iar noutatea a însemnat prea puţin. În afara acestora, dacă Viorel Danciu din Satu Mare s-a remarcat cu asigurarea logistică a galei şi medierea într-un stil propriu şi nu prin metode întotdeauna acceptabile de marea masă a mediatorilor, cu o campanie comercială agresivă ce i-a adus, zice-se, cel mai mare număr de cazuri de mediere, cred că surpriza a fost mediatorul Constantin Asofronie, ca recunoaştere pentru un Ghid despre mediere pentru poliţia judiciară, proiectul de Statut al profesiei, participarea activă pe linie legislativă şi la organizarea corpului profesional. M-a surprins plăcut şi acordarea diplomei dnei mediator (fost judecător) EUGENIA ŞORTAN pentru susţinerea medierii şi apoi lucrările valoroase cu care ne ajută în pregătirea continua si desfasurarea activitatii. Dar nu este suficient ca doar acestora să le fi recunoscut nişte merite la un astfel de eveniment deosebit. Şi nu este suficientă doar o astfel de gala ca medierea să funcţioneze normal în România.

Ataşez o cronică filmată de organizatori a evenimentului:   http://youtu.be/xmDKUDycA0c

Reluarea activităţii Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor


ANUNŢ:  în data de 25.09.2013 Emisiune despre

                  mediere la VOX TV orele 19.00-20.00

În data de 20.09.2013, a avut loc la sediul Consiliului de Mediere o şedinţă a Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, la convocarea Consiliului, după mai multe solicitări neonorate de anul trecut din luna noiembrie. Scopul a fost anunţat ca fiind identificarea posibilităţilor asociaţiilor profesionale ale mediatorilor să susţină îmbunătăţirea calităţii serviciului public de mediere şi sancţionarea abaterilor de la lege şi codul etic. La solicitarea noastră, ordinea de zi a fost completată cu discuţii pe seama Organizării Corpului Profesional şi diverse. Din partea Consiliului de Mediere au participat: dl. Coste Ştefan, desemnat coordinator din partea acestuia şi Anca Ciucă, Gabriela Mihuţ şi Zeno Şuştak, reprezentanţi ai unor asociaţii sau interesaţi de lucrări.

Au trimis reprezentanţi următoarele asociaţii: 1. As.Med. Galaţi- Constantin Asofronie; 2. . Centrul Med.Prof. Bucureşti- Daniela Zaharia; 3. As.Med. Sighişoara- Florina Ştefan; 4. As. Centrul Reg. Med. Autorizati Moldova- Nicoleta Arhire; 5. As. Birourilor Med. Dâmboviţa- Rodica Vlaicu; 6. Cam.Med.Neg. Argeş- Geanin Şerban; 7. As.C.M. Sălaj- Banc Gheorghe; 8. Col.Med. Mehedinţi-Popescu Sorin; 9. As.Inst.Formare Perfecţionare Med. Corona Braşov- Maricela Stupar; 10. As.Promovare Mediere Vrancea- Nicolae Dediu; 11. As.Prof. Mediere Buc.-Ilfov- Camelia  Rusu; 12. As.Centrul ISDR- Lucian Stejaru; 13. As.Prof.Med. RO- Daniela Popoviciu; 14. As.Med. Bucureşti- Nicoleta Ionescu; 15. As.Med. Brăila -Daniela Vasile; 16. As.Cam.Med. Vrancea- Camelia Hristea; 17. A.M.P.S.A.C. Galaţi- Gabriela Dumbravă; 18. As.C.M. ALFA Galaţi- Laurenţiu Dumbravă; 19. As.MOLG Mediere Activă Sibiu- Nicolae Moldovanu; 20. As.CSDM Constanţa- Mircea Măstăcan; 21. U.N.M.R. –Zeno Şuştak; 22. Cam.Med. România- Ştefan Costea; 23. As.Med. Mureş- reprezentare Asofronie;  24. I.M.I. – Dana Mardare; 25. Col.Med.- Anca Ciucă;  26. A.C.M. Constanţa- reprezentare M. Alexandru; 27. Inst.American-Român- Gabriel Marmara;  28. A.C.Med. Baia-Mare- M. Alexandru; 29. As. S.T.A.R.S.- reprezentare M.Alexandru; 30. As.Med. Bucovina, Suceava- reprezentare M-Alexandru, precum şi alţi 8 mediatori şi 2 reprezentanţi ai Secretariatului  Tehnic.

 I. Etica profesională

S-a discutat şi s-au solicitat propuneri de la asociaţii pentru modificarea Codului de Etică al mediatorilor, R.O.F. al C.M. şi Procedurii disciplinare în vederea verificării unor sesizări şi plângeri împotriva unor mediatori certaţi cu legea, disciplina, etica, pregătirea, reclamei comerciale incorecte, nerespectării procedurilor de informare şi mediere, comportamentului incorect faţă de colegi, Consiliul de Mediere, alte profesii, etc. S-au conturat opinii că trebuie luată atitudine şi măsuri, în primul rând, de către asociaţiile profesionale conform Statutului  lor şi apoi de către Consiliu în baza legii, Codului Etic şi procedurii disciplinare, în special pentru abaterile care afecteaza calitatea actului de mediere fata de public. Asociaţiile trebuie să informeze Consiliul, care să numească comisiile de disciplină în cazurile grave cât mai repede pentru că situaţia de până acum nu mai poate fi tolerată, riscându-se compromiterea medierii, după ce sunt destul de semnale privind slăbirea calităţii şi incorectitudini. S-a stabilit ca, într-un termen anunţat de către Consiliu, asociaţiile să trimită puncte de vedere, preşedintele Comisiei de Etică, Bogdan Stănescu să le centralizeze, comisia consultativă să le definitiveze şi să le predea consiliului în vederea adoptării.

II. Organizarea profesiei

S-a solicitat de mai multe asociaţii continuarea dezbaterilor la statutul profesiei pe capitolul al IX-lea, propus de A.M.G.  într-o nouă formă înaintea şedinţei de către subsemnatul şi, după primirea punctelor de vedere, să aibă loc, până la sfârşitul anului, o nouă întrunire a comisiei pentru definitivarea statutului profesiei prevăzut de Legea Nr.115/2012.

Reprezentanţii mai multor asociaţii au subliniat că este nevoie de constituirea Corpului Profesional compus din toţi mediatorii autorizaţi, ca şi la celelalte profesii, cu organizere judeţeană şi naţională. Propunerea de înfiinţare a unor filiale ale Consiliului de Mediere nu se susţine întrucât în lege este prevăzut să existe doar consiliul ca organism central format din 9 membri şi 3 supleanţi, sprijinit de Secretariatul tehnic. Structura judeţeană este necesară pentru: relaţionarea cu Consiliul, autorităţile judeţene, pregătire continuă, disciplină, îndrumarea noilor mediatori, descentralizarea unor atribuţii ale Consiliului, nefiind dirijată către un organ administrativ fără reprezentativitate, ci unor mediatori care să apere drepturile şi interesele mediatorilor. Am subliniat încă o dată că obligarea la înscrierea în asociaţii a mediatorilor este neconstituţională, în schimb, impunerea apartenenţei la Corpul Profesional pentru practicarea medierii este legală şi constituţională, CA LA TOATE CELELALTE PROFESII, LA CARE NU POTI PRACTICA PROFESIA DACA NU APARTII CORPULUI PROFESIONAL PRIN ORGANISMELE SALE, aşa cum am arătat în mai multe decizii şi hotărâri pe site-ul nostru https://mediereagalati.wordpress.com/ şi la conferinţe, comisii şi grupurile de discuţii în reţeaua Facebook.

III. Diverse

Mediatorii C. Asofronie şi M. Alexandru au solicitat ca să existe un dialog şi o consultare democratică reală a asociaţiilor şi mediatorilor în domeniile de interes major pentru aceştia, criticându-se publicarea directă pe site sau în Monitorul Oficial a unor acte normative, ca şi înainte, ceea ce a dus la unele greşeli, reglementări eronate, ghiduri discutabile, aşa cum s-a întâmplat şi cu „surprinderea” Consiliului cu legiferări fără consultarea sa. În acest sens, s-a cerut reorganizarea Comisiei în scopul relansării activităţii şi consultării efective a Corpului Profesional, mai ales, când membrii Consiliului nu au fost aleşi pe criterii de competenţe şi experienţă legislativă, sunt foarte ocupaţi cu formarea şi autorizarea, consiliul fiind deficitar la acest capitol şi la comunicare internă şi publică. După pauza nedorită de un an, s-a hotărât, în unanimitate, ca de coordonarea Comisiei să se ocupe, până la sfârşitul anului 2013, mediatorul Marina Alexandru, ajutată de mediatorul C. Asofronie, care va exercita apoi mandatul în semestrul I, 2014.

S-a solicitat sprijin şi lobby în perioada imediat următoare la Camera Deputaţilor, privind eliminarea Amendamentului la O.U.G. 90/2012 (cu avocaţii şi notarii „mediatori de drept”) precum şi la iniţierea unui demers pentru eliminarea alin.(1 ind. 3) şi (1 ind. 4) la articolul 2 din Legea medierii, introduse prin Legea nr. 214/2013, participanţii votând în unanimitate aceste solicitări pentru Consiliu şi Parlament. Se va trimite un newsletter de către Consiliu pentru actualizarea datelor reprezentanţilor asociaţiilor în Comisia Consultativă în maximum 10 zile pentru a relua dezbaterea pe grup a proiectelor propunerilor şi informarea în timpul operativ a asociaţiilor si Consiliului şi îmbunătăţirea comunicării interne, a cadrului legislativ, a reacţiei, a schimbului de experienţă, etc.

Deşi unii participanţi nu şi-au lăsat vechile obiceiuri de a auzi vorbind fără măsură şi eficienţă, de a întrerupe şi acoperi alt vorbitor, de a finaliza activitatea comisiei fără vreun rezultat, plecând dupa ce si-au făcut numărul, iată că, prin insistenţele şi propunerile la obiect, cei care doresc o consultare reală şi consolidarea Corpului Profesional, au reuşit să transforme o întâlnire cu final de clacă aşteptat, într-o acţiune bine conturată căreia i-ar prinde bine o finalizare eficientă din partea Consiliului şi celorlalte asociaţii.

Dupa dictare telefonica. Vom reveni cu completări.

Mediator, C. Asofronie

Urmează Gala excelenţei în mediere la Cluj Napoca în 27.09.2013


Sigla-Gala-Excelenta  ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI SUSŢINE DESFĂŞURAREA LA CLUJ NAPOCA  ÎN DATA DE 27.09.2013 A GALEI EXCELENŢEI ÎN MEDIERE. ESTE NEVOIE DIN CÂND ÎN CÂND ŞI DE RECUNOŞTERE PROFESIONALĂ, DIN PARTEA REPREZENTANŢILOR PROFESIEI, PENTRU CEI CARE SE AFIRMĂ ŞI LUPTĂ PENTRU PROMOVAREA MEDIERII, ÎMBUNĂTĂŢIREA LEGISLAŢIEI, CONSOLIDAREA CORPULUI PROFESIONAL, DEZVOLTAREA PREGĂTIRII CONTINUE, IMPLEMENTAREA PROCEDURII MEDIERII CA ALTERNATIVĂ LA JUSTIŢIE, COLABORARE ŞI REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ. Dacă organizatorii acestei gale, în frunte cu colega noastră Anca Lucia Stancu şi-au propus să marcheze contribuţii evaluate obiectiv cel puţin pe aceste secţiuni, suntem convinşi că vor şi reuşi să facă din gală un eveniment marcant în evoluţia noastră şi un pas către următoarele ediţii care pot să se desfăşoare alternativ în fiecare regiune istorică a României. Aşteptările noastre se îndreaptă şi către un număr de invitaţi de calitate care sprijină neechivoc şi altruist medierea, astfel încât gala să nu fie numai o recunoaştere internă profesiei, ci una publică, depăşind alte încercări anterioare în domeniu ale Consiliului de mediere fără impactul aşteptat. În lipsa unor conferinţe naţionale ale mediatorilor, avem speranţa că Gala Excelenţei în Mediere Cluj 2013 va fi şi un dialog realist şi necesar asupra situaţiei actuale din profesie şi cum este văzută aceasta din perspectiva altor profesii şi instituţii de interes pentru mediere din România. Conducerea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi transmite organizatorilor succes în pregătirea şi desfăşurarea acţiunii şi s-a oferit ca partener în susţinerea evenimentului, cu gândul că va candida la organizarea unei ediţii viitoare.

Preşedintele A.M.G. Constantin Asofronie

24.09.2013 Vicepresedintele ICCJ, Rodica Aida Popa, a anuntat ca doamna judecator Lucia Paulina Brehar a fost desemnata ca reprezentant din partea Inaltei Curti de Justitie si Casatie la Gala Excelentei in Mediere, Cluj Napoca, 27 septembrie 2013.

La conferinta de presa despre Gala Excelentei in Mediere, Anca Lucia Stancu a declarat:

Anca Lucia Stancu

Gala Excelentei in Mediere este a mediatorilor si nu este afiliata nici unei institutii. Avem partenere peste 70 de asociatii profesionale ale mediatorilor. Ne bucuram ca am avut ocazia sa promovam atat in pagina evenimentului cat si in materialele printate activitatea asociatiilor profesionale ale mediatorilor care si-au exprimat dorinta si acordul de a fi parteneri ai evenimentului. Au confirmat participarea la eveniment peste 200 de colegi mediatori din toata tara. Mentionam ca participarea la Gala Excelentei in Mediere este gratuita si ca nu s-au perceput costuri pentru promovarea partenerilor.”