Proiectul de Statut al profesiei de mediator pus în dezbatere de Consiliul de mediere


       Acest proiect a fost redactat în baza art. V din Legea nr. 115/2012, pe baza propunerilor făcute de: Asociaţia Mediatorilor Galaţi, Asociaţia Centrul de Mediere Neamţ,  Asociaţia Centrul de Mediere Ploieşti şi Camera Mediatorilor Iaşi, de către grupul de lucru constituit din mediatorii C. Asofronie, V. Trifescu şi R. Chelariu.  Cuprinsul şi principalele prevederi au fost dezbătute de participanţii la şedinţele comisiei consultative a corpului profesional din 21.09.2012 de la Piatra Neamţ şi din 17.11.2012 de la Braşov.

      Proiectul se înaintează Consiliului de mediere în data de 23.11.2012 pentru analiză în şedinţa consilului din 24.11.2012 şi pentru publicarea pe site-ul http://www.cmediere.ro pentru o perioadă de 30 de zile pentru consultarea mediatorilor.  Pentru Capitolul al IX-lea Organizarea profesiei se aşteaptă propuneri de la asociaţii pana la data de 15.12.2012 pentru integrarea în forma finală.

PROIECT

 STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR

  Capitolul  I

  Principiile şi scopul profesiei de mediator

          Art. 1 (1) Profesia de mediator este libera si independenta, care se exercită in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea şi  organizarea profesiei de mediator, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.

         (2) Exercitarea profesiei de mediator  este supusa urmatoarelor principii fundamentale:

a) principiul legalitatii;

b) principiul libertatii;

c) principiul independentei;

d) principiul neutralitatii;

e)principiul impartialitatii;

f) principiul confidentialitatii;

g) principiul pastrarii secretului profesional.

Art. 2 (1) Scopul exercitării profesiei de mediator îl constituie sprijinirea părţilor aflate în conflict de către o terţă persoană specializată în calitate de mediator, să accepte rezolvarea conflictului pe cale amiabilă, intr-un termen rezonabil, in vederea obtinerii unei solutii convenabile, eficiente si durabile.

(2) Medierea face parte din modalităţile alternative de soluţionare a litigiilor (ADR în engleză) folosite pentru restabilirea echilibrului şi ordinii sociale perturbate de un conflict între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, inclusiv statul, asigurând în acelaşi timp păstrarea şi relansarea  relaţiilor de colaborare între părţile între care a intervenit conflictul.

Art. 3 (1) In exercitarea profesiei mediatorul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei si codului de etica si deontologie profesionala, iar contractul şi acordul de mediere nu poate să conţină clauze care contravin legii şi ordinii publice.

(2) Părţile sunt libere să îşi aleagă mediatorul, nu pot fi constrânse să urmeze procedura medierii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, pot oricând să renunţe la mediere, iar mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii, acestea având şi dreptul să aleagă locul, timpul, asistenţa de care au nevoie sau reprezentarea la semnarea acordului de mediere.

(3) Exercitarea profesiei de către mediator se face în condiţii de neutralitate, adică mediatorul nu poate să aibă vreun interes faţă de obiectul medierii, şi de imparţialitate, păstrând permanent un echilibru între părţi.

(4) Medierea se desfăşoară într-un cadru nepublic, confidenţial, iar mediatorul şi părţile sau asistenţii acestora sunt obligaţi să nu divulge faţă de terţi informaţiile de care iau cunoştinţă în cursul activităţii de mediere.

 Capitolul  al II-lea

  Activitatea profesionala a mediatorului

 SECŢIUNEA 1-a Dobândirea calităţii de mediator

Art. 4 Statutul profesional

(1) Mediatorul este persoana specializată şi apta sa faciliteze negocierile dintre părtile aflate într-un conflict şi sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin metode şi tehnici care trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.

(2) Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizaţi întocmit şi publicat pe site-ul Consiliului de mediere.

(3) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile legii, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.

Art. 5 Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;

e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel maşter în domeniu,

acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

Citește în continuare