PREȘEDINTELE ROMÂNIEI- MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL


      PREŞEDINTELE ROMÂNIEI – MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL

    Medierea este o modalitate alternativă viabilă de soluţionare a conflictelor în afara justiţiei, pe cale amiabilă, reglementată în România de Legea nr. 192/2006, părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată în mediere, mediatorul.
Între prerogativele prezidenţiale stabilite prin Constituţia României la art. 80 alin.(2) sunt cele care prevăd că Preşedintele „veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”
Aceasta este şi o formă specială de aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat, condiţionată de necesitatea existenţei unui arbitru sau mediator, care să îndeplinească atribuţia de apărare a interesului public al statului, reprezentat prin puterile şi instituţiile sale, precum şi a intereselor private colective ale celor care compun aceste puteri şi instituţii, precum şi ale cetăţenilor şi altor persoane juridice.
Medierea exercitată de preşedinte păstrează caracteristicile specifice obligatorii ale acestei forme alternative de soluţionare a disputelor pe cale nejudiciară, cu unele particularităţi pe care le vom explicita în continuare, pentru evitarea confuziilor.
Obiectul medierii pe care o poate exercita preşedintele poate fi constituit de:
– divergenţe între puterile statului – legislativă, executivă şi judecătorească;
– dispute între autorităţi, instituţii autonome sau subordonate acestor puteri;
– conflicte între puterile, autorităţile sau instituţiile statului şi societatea reprezentată de cetăţeni, categorii sociale, profesii, entităţi etnice, religioase, alte persoane juridice.
– conflicte între partide politice, profesii, categorii/grupuri sociale, etnice, religioase.

Citește în continuare

Tabloul mediatorilor autorizaţi ediţia 2012 a fost publicat în Monitorul Oficial


 Hotararea Consiliului de Mediere nr. 259/2012 pentru publicarea Tabloului mediatorilor autorizaţi actualizat a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562, din 8 august 2012. Potrivit actului normativ, tabloul cuprinde, în anul 2012, 2 secţiuni, după cum urmează:

Sectiunea I-a cuprinde mediatorii autorizaţi care se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale şi care au arhiva şi registre proprii, precum şi evidenţă financiar-contabilă.

Sectiunea a II-a – cuprinde subsecţiunile:

–     Mediatori suspendaţi;

–     Mediatori fără formă de exercitare a profesiei;

–   Mediatori care nu se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale şi care au arhiva şi registre proprii, precum şi evidenţă financiar-contabilă;

 Conform Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, în tablou se menţionează următoarele date:

– numele şi prenumele mediatorului;

– sediul profesional;

– pregatirea de baza a mediatorului, instituţiile la care s-a format şi titlurile cu care le-a absolvit;

– domeniul medierii în care acesta este specializat;

– durata experienţei practice în activitatea de mediere;

– limba straină în care este capabil să desfăşoare medierea;

– calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, dupa caz, al altor organizaţii;

– existenţa unei cauze de suspendare.

 Important! Profesia de mediator se exercită numai de catre persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat. Exercitarea acestei profesii fără autorizaţie constituie infracţiune şi va fi sancţionata potrivit legii.

 Tabloul mediatorilor autorizati va fi pus la dispoziţia oricarei persoane care solicită, în scris, acest lucru Consiliului de Mediere. În plus, tabloul va fi transmis tuturor instituţiilor stabilite de lege, şi anume: instanţe judecatoresti, autorităţi ale administraţiei publice locale, Ministerul Justiţiei. De asemenea, tabloul va fi disponibil şi pe pagina de internet a Consiliului de mediere, http://www.cmediere.ro.

Mediator Asofronie Elena – Eugenia

Dezbatere publică privind descentralizarea atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere


Mediator Asofronie Constantin
CONDUCEREA ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI pune în dezbatere publică propunerea UCMR de descentralizare a atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere (CM), care va fi discutată de membrii CM în şedinţa din data de 11.08.2012. Cu  această ocazie, facem din nou publice opiniile noastre  acceptate de majoritatea membrilor asociaţiei, de la care aşteptăm o actualizare a poziţiei până la data de 10.08.2012.  asupra propunerii UCMR:

1. În legea 192/2006, cu modificările ulterioare, este prevăzută expres compunerea şi organizarea CM: consiliu format din 9 membri şi 3 supleanţi, CARE ARE ÎN SUBORDINE UN SECRETARIAT TEHNIC, a cărui organigramă şi număr de angajaţi este hotărât de consiliu. Punct. O hotărâre a CM care ar modifica ROF al CM NU SE POATE EMITE DECÂT ÎN APLOCAREA LEGII, DECI NU POATE ADĂUGA LA LEGE, CÂND ACEASTA ARE PREVEDERI EXPRESE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI COMPUNEREA, ÎN MOD LIMITATIV.  Deci, ca reglementare, o modificare a organizării CM se poate face doar prin lege.

2. Atribuţiile stabilite nominal pentru CM, preşedinte şi comisia permanentă în lege NU POT FI DELEGATE ALTOR ORGANE INEXISTENTE POTRIVIT ACELEEAŞI LEGI.

3.  Nu se pot face referinţe de genul „potrivit legii” când legea nu prevede nimic în legătură cu problema respectivă.

4. Repetăm aceeaşi solicitare de 5 ani ca orice modificare a legii şi a altor acte normative subsecvente să se facă cu respectarea legilslaţiei privind transparenţa decizională şi consultarea obligatorie a asociaţiilor profesionale şi a mediatorilor neafiliaţi încă, prin comisia organizată în acest sens la nivelul Consiliului de mediere, după punerea în dezbatere publică a proiectelor timp de minimum 30 de zile.

5. Reiterăm propunerile noastre şi ale altor asociaţii, inclusiv în şedinţa comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor din 19.04.2012, de organizare a CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR LA NIVEL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN, NU A CONSILIULUI DE MEDIERE, în entităţi care ar putea îndeplini atribuţiile propuse de UCMR în proiectul transmis Consiliului de mediere, SIMILAR TUTUROR CELORLALTE CORPURI PROFESIONALE DIN PROFESIILE LIBERALE.  Opinia contrară promovată de unii lideri din mediere că la nivelul Uniunii Europene nu se susţine o asemenea orientare şi se încurajează existenţa numai a asociaţiilor profesionale ESTE FALSĂ. De fapt, în lipsa unei organizări unitare, fără corp profesional unic sau asociaţii, specialiştii europeni au ajuns la concluzia că TREBUIE ÎNCURAJATĂ CONSTITUIREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE, pentru că majoritatea profesiilor liberale au o organizare istorică individuală, lucru care nu mai corespunde cerinţelor de extindere a aplicării metodelor alternative de soluţionare a conflictelor (ADR)  pe cale amiabilă, nejudiciară.  Organizarea profesioniştilor în structuri asociative ar aduce importante avantaje: o mai bună consultare, modificare şi aplicare uniformă a legislaţiei, o mai bine pregătire profesională pentru creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi altor clienţi, o mai bună relaţionare cu instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, o eficienţă mai bună în promovarea ADR.  Aceasta se urmăreşte de fapt prin directivele şi recomandările europene, nu o punere în discuţie a organizărilor unitare a corpurilor profesionale liberale existente, însă în România, a devenit o modă să se invoce incorect pretinse situaţii, motive, legislaţii nenumite, de la guvernanţi la … fondatorii primelor asociaţii ale mediatorilor, ale căror interese de grup şi de membri perpetui ai consiliului de mediere ar fi clar afectate de o eventuală organizare  naţională şi judeţeană a corpului profesional al mediatorilor.

Simultan cu dezbaterea şi elaborarea unor puncte de vedere ale asociaţiilor existente asupra propunerii UCMR de descentralizare a atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere, rog asociaţiile şi mediatorii neafiliaţi să se exprime asupra propunerii noastre şi neconstituţionalităţii actualelor prevederi ale art. 24 din legea nr. 192/2006, care obligă mediatorii să se înscrie în prea-multele asociaţii profesionale existente sau altele care s-ar mai înfiinţa. Propunerea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi de organizare unitară a corpului profesional al mediatorilor, promovată de peste 3 ani de zile, poate fi consultată pe site-ul asociaţiei la următoarele legături:   https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5305&action=edit,     https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5171&action=edit

X     X     X
 
Propunerea de descentralizare Consiliului de mediere a fost prezentată de U.C.M.R., a fost inregistrata la Consiliul de Mediere si  a fost supusa dezbaterilor in sedinta CdM din data de 27 iulie 2012.
Membrii Consiliului de Mediere au amanat discutarea propunerii pentru data de 11 august 2012 la sedinta CdM din luna august.