Sărbători fericite mediatorilor din partea A.M.G.!


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI

Vă urează sărbători fericite, sănătate, împliniri, bucurii alături de cei dragi, linişte şi împăcare,

       LA MULŢI ANI!

               Cu drag şi stimă,

         Preşedinte Constantin ASOFRONIE

Săptămana ridicolilor şi un cadou amar pentru membrii fostului Consiliu de mediere


Când lucrurile ar fi trebuit să fie liniştite după alegeri şi să ne gândim că după sărbători intrăm în noul an 2012 cu mari speranţe în noul consiliu de mediere, ales în condiţii ilegale şi contestabile, iată că asistăm la noi numere de circ în mediere furnizate de aceleaşi personaje depăşite şi epuizate ca imagine şi aşteptări din partea mediatorilor, justiţiei, publicului. În ultima săptămâna  am avut parte de noi manifestări ridicole prin care vechii membri ai expiratului Consiliu de mediere şi-au demonstrat în continuare lipsa de capacitate managerială, de cunoaştere şi respectare a legalităţii, de responsabilitate faţă de corpul profesional decimat de perpetua preşedintă Ciucă şi acoliţii săi, lipsa de bun simţ faţă de puţinii bani ai mediatorilor din care ei cheltuiesc fără măsură pentru spectacole groteşti precum „Mania grandorii” de la conferinţa-unor-mediatori-ajunşi-ilegal-in-consiliul-de-mediere, pentru angajări pe funcţii nejustificate deşi nu au fost încă auditate şi cenzurate cele actuale, pentru propaganda inactivităţii şi lipsei de promovare a medierii timp de 5 ani, în care aproape toate eforturile şi cheltuielile pentru aceasta au aparţinut mediatorilor şi câtora asociaţii profesionale mai serioase. Au urmat apoi comunicatele directorului executiv cu care fosta preşedintă împarte sadic încă măsuri draconice împotriva mediatorilor pe care nu a avut curajul să le debiteze înaintea alegerilor, publicarea schimbărilor în standardul de formare a mediatorului cu restricţii pentru accesul pe viitor la calităţile de formator, examinator şi alţi experţi, după ce mulţi dintre iniţiaţi şi-au acordat aceste calităţi reciproc în 2008 şi 2009 fără respectarea standardului, dar acum cu toate insistenţele nu se publică numele altor formatori acreditaţi înainte şi în timpul alegerilor ca troc pentru  voturi şi alte favoruri.  

Citește în continuare

Mediatorilor care nu îndeplinesc art. 23 şi 24 din lege le încetează valabilitatea autorizaţiilor şi legitimaţiilor


ÎNCĂ UN ABUZ AL EXPIRATULUI CONSILIU DE MEDIERE, DUPĂ CE A LUAT BANII MEDIATORILOR NAIVI:

HOTARARE nr. 2.892 din 25 noiembrie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE,  PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011

     În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,   Consiliul de mediere adoptã prezenta hotãrâre.

     ART. I    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Dupã articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmãtorul cuprins:

    „Art. 40^1. – (1) Hotãrârea de aprobare a formei de exercitare a profesiei adoptatã de Consiliu este valabilã 45 de zile de la data comunicãrii.

    (2) Termenul de valabilitate al hotãrârii prevãzute la alin. (1) se prelungeşte de drept pe toatã durata înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei, dacã în interiorul termenului de 45 de zile solicitantul depune la Consiliu şi îi este aprobatã cererea-tip de înscriere în Tabloul mediatorilor şi emitere a autorizaţiei de mediator, însoţitã de toate documentele solicitate.

    (3) În maximum 30 de zile de la înregistrarea fiscalã a formei de exercitare a profesiei, solicitantul este obligat sã depunã la Consiliu declaraţia privind datele care se înscriu în Tabloul mediatorilor şi actele solicitate prin aceasta.

    (4) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege, dar care nu fac dovada înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, se înscriu pe o listã distinctã, care se publicã pe portalul consiliului, conform art. 40 alin. (11).

    (5) Persoanele înscrise în lista prevãzutã la alin. (4) pot relua ulterior procedura de autorizare, fãrã a mai fi obligate sã plãteascã taxa de autorizare prevãzutã la art. 8 alin. (1) din Lege şi fãrã a mai depune documentele care atestã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 7 lit. b), c) şi f) din Lege.”

     2. În anexa nr. 9, la articolul 10, alineatul (11) se abrogã.

    ART. II  (1) Persoanelor înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea II, dar care nu îndeplinesc prevederile art. 24 din Lege, li se aplicã dispoziţiile prevãzute la art. I pct. 1 alin. (1)-(3) începând cu data de 17 aprilie 2012.

    (2) Persoanelor care la momentul publicãrii prezentei hotãrâri nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 23 şi 24 li se aplicã dispoziţiile prevãzute la art. I pct. 1 alin. (1)-(3) începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri.

    (3) Autorizaţiile şi legitimaţiile emise de Consiliu pe numele persoanelor înscrise în lista prevãzutã la art. 40 alin. (11) din Regulament îşi înceteazã valabilitatea în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Preşedintele Consiliului de mediere,   Anca Elisabeta Ciucã

SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR SI SOLUTIONAREA ONLINE A LITIGIILOR PENTRU CONSUMATORII U.E.


 Preluare din Jurnalul Medierea

I. INFORMAŢII DE BAZĂ

 Ce înseamnă soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL) pentru consumatori? Soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL) se referă la sprijinirea consumatorilor în soluţionarea litigiilor cu comercianţii atunci când se confruntă cu o problemă legată de un produs sau serviciu pe care l-au achiziţionat.

Un exemplu tipic este atunci când consumatorul face o reclamaţie în legătură cu calitatea achiziţiei sale dar comerciantul contestă cererea consumatorului şi, de exemplu, refuză să ofere o reparare sau o rambursare.

Entităţile de SAL sunt entităţi extrajudiciare. Acestea implică o parte neutră (de exemplu, un conciliator, mediator, avocatul poporului, cameră de recurs etc.) care propune o soluţie sau convoacă cele două părţi pentru a contribui la găsirea unei soluţii.

SAL se ocupă mai ales de cazuri individuale, dar poate examina şi mai multe cazuri individuale împreună în cazul în care acestea sunt similare.

Soluţionarea alternativă a litigiilor nu acoperă rezolvarea reclamaţiilor clienţilor direct de către comerciant (de exemplu, prin departamentul său intern de reclamaţii din partea consumatorilor) sau înţelegerile amiabile directe între consumator şi comerciant.

 Ce este soluţionarea online a litigiilor?

Soluţionarea online a litigiilor (SOL) înseamnă un proces de soluţionare alternativă a litigiilor sprijinit de tehnologia online. Entităţile de SOL permit soluţionarea online a litigiilor dintre consumatori şi întreprinderi. Aceasta poate ajuta la soluţionarea litigiilor în special pentru cumpărăturile online, atunci când consumatorul şi a comerciantul sunt adesea foarte îndepărtaţi unul de altul.

Citește în continuare

Gong final la alegerile pentru funcţiile de membru în Consiliul de mediere


Comisia de validare a rezultatului votului la alegerile  pentru funcţiile de membru în Consiliul de Mediere din luna octombrie – noiembrie 2011 constituita conform Hotararii C.M. 2724/10.10.2011, a comunicat pe site-ul oficial al CM  prin  anunţul nr. 6344 /06.12.2011  urmatoarele rezultate ale turului doi: 1. Mocan Angelica Elisabeta -216 voturi, devine al 9-lea membru titular al CM, iar 2. Ghervase Mihai Iulian 146 voturi, 3. Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ -134 voturi şi 4. Fiscuci Irina Carmen vor fi cei 3 membri supleanţi. Nu au fost aleşi: 5. Zainia Mariana 73 voturi, Vieru Daniel 70 voturi şi Buştea Elena -43 voturi.

Din coroborarea rezultatelor după cele 2 tururi de scrutin rezultă următoarea configuraţie a viitorului Consiliu de mediere:

– membri: Bădulescu Dorin-Valeriu (A.M. Buzău – UCMR), Ciucă Anca-Elisabeta (Colegiul Med.),  Coste Ştefan (CM Iaşi), Dedu Ion (UNMR), Marin Ioana-Adina (APMR),   Mihuţ Gabriela-Gyongy (neasociat),  Mitroi Mugur-Bogdan (UCMR),  Mocan Angelica Elisabeta (ACM Alba-UCMR), Suştac Zeno-Daniel (UNMR) ; 

membri supleanţi: Ghervase Mihai Iulian (UNMR), Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ (Fin-Ban), Fiscuci Irina Carmen (APMR).   (*şi în CM anterior);

Mă bucur că din cei 9 candidaţi susţinuţi şi de mediatorii gălăţeni, 5 au fost aleşi ca membrii CM  şi 1 ca supleant, însemnând că orientarea noastră a fost foarte bună în proporţie de 66,6%! Îi felicităm şi îi aşteptăm să producă o schimbare în starea actuală, împreună cu ceilalţi care au intrat pentru prima dată în acest consiliu!

Alte comentarii sunt de prisos, o spun din nou, atâtat timp cât s-a îngrădit dreptul de a alege şi a fi ales al unui număr de peste jumătate din numărul de mediatori autorizaţi, s-au dat hotărâri ale CM care au încălcat legea, alte hotărâri interne, transpareanţa decizională, consultarea asociaţiilor şi mediatorilor, egalitatea de şanse, făcându-se discriminări grave, impunându-se criterii de alegere şi reguli de vot abuzive şi aranjate pentru realegerea sigură a unor ocupanţi ai fostelor consilii şi s-au înregistrat peste jumătate de voturi anulate în primul tur pentru motive suspecte.  Nu văd ce s-ar mai putea contesta de candidaţi să schimbe această configuraţie aşteptată a CM, că alţii în afara de cine nu trebuia dar s-a impus în mod incompatibil nu pot avea acces la date ca să conteste ceva la acest proces electoral unicat în istoria profesiilor liberale, dar obişnuit regimurilor dictatoriale.  Ca să nu mai spunem că în această perioadă, o parte a membrilor CM cu mandatul expirat au continuat să reglementeze domenii pentru care nu mai era abilitat, dar cel mai bine este să regleze conturile până la finalizarea alegerilor, nu?  Nici una din hotărâri nu justifică urgenţa sau afectarea procesului electoral pe care mai trebuia să-l coordoneze actualul CM. În schimb ceea ce trebuia să facă în legătură cu acesta, a făcut după reguli proprii şi interese oculte. DE EX. CE GRABĂ ERA SĂ FIE ANULATE HOTĂRÂRILE CM PRIVIND ALEGEREA COMISIILOR, CARE NU AVEAU MANDATUL LEGAT DE MANDATUL CONSILIULUI, SĂ FIE ABROGATE, DECÂT CA SĂ SE RĂZBUNE SAU SĂ NU MAI LASE COMPONENŢA ACTUALĂ  MAI ALES ÎN CAZUL ÎN CARE CINEVA NU VA FI ALES ÎN FRUNTEA CM, AŞA CĂ MAI BINE A FĂCUT-O ACUM!?!  De ce nu se grăbesc să publice formatorii atestaţi în acest an electoral şi în schimb reglementează drastic atestarea în viitor, după ce ei şi-au văzut sacii în căruţă, atestându-se reciproc, fără respectarea vechimii, incompatibilităţii  şi altor condiţii!?! Ghici mediatorule, fraier?

Aşteptăm încă un moment de interes, autovalidarea celor aleşi şi a ocupanţilor celor două funcţii importante: preşedintele şi vicepreşedintele CM,  persoane care dau tonul activităţii acestui organism autonom faţă de lege, instituţiile şi autorităţile statului, dar chiar şi faţă de cei cărora le-au cerut voturile, mediatorii care îi plătesc şi le oferă multiple posibilităţi să facă ce vor, profitându-se de naivitatea, buimăceala, frica, docilitatea, servilismului unor colegi.  Sper că schimbarea parţială a componenţei acestui organism va schimba şi modul de lucru, atitudinea faţă de mediatori, asociaţii, promovarea şi implementarea medierii, responsabilitatea faţă de respectarea legii şi obligaţiilor mandatului. Alfel, o spun dinaintea predării-preluării mandatului: DEGEABA ALEGERI ŞI CHELTUIELI!

Regulamentul privind soluţionarea on-line a litigiilor


In 2010, unul din cinci consumatori europeni a intampinat probleme la achizitionarea de bunuri si servicii pe piata unica. In cazul in care un vanzator refuza sa va repare laptopul care s-a defectat in perioada de garantie sau daca nu puteti ajunge la un acord cu un agent de turism in legatura cu o restituire in cazul unei vacante ratate, exista modalitati de a solutiona aceasta fara prezentarea in instanta. Dar, din pacate, in stadiul actual, solutionarea extrajudiciara a litigiilor in UE este posibila numai pentru anumite sectoare comerciale sau in anumite domenii. Pentru a rezolva aceasta problema, Comisia Europeana a prezentat astazi un pachet de propuneri legislative care sa garanteze ca toti consumatorii din UE isi pot rezolva problemele fara a se prezenta in instanta, indiferent de tipul de produs sau serviciu care face obiectul litigiului contractual si indiferent de locul in care l-a achizitionat pe piata unica europeana [adica pe teritoriul national sau in strainatate). Pentru consumatorii care cumpara online dintr-o alta tara UE, Comisia doreste sa creeze o platforma online unica la nivelul UE, care va permite solutionarea litigiilor contractuale, in intregime online, in termen de 30 de zile.

Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) (ADR – Alternative Dispute Resolution) in materie de consum este o modalitate de solutionare mai rapida, mai ieftina si mai usor de utilizat decat procedurile judiciare. Se estimeaza ca accesul universal la SAL de calitate in UE va determina economisirea de catre consumatori a circa 22,5 miliarde EUR/an. Aceasta va ajuta, de asemenea, intreprinderile sa isi gestioneze relatiile cu clientii si sa iti imbunatateasca imaginea corporatista. Comisia doreste ca noul pachet legislativ sa contribuie la stimularea increderii consumatorilor in piata unica la nivelul UE, ceea ce inseamna pentru ei o oferta mai variata si preturi mai bune, contribuind, astfel, la cresterea economiei UE.

Citește în continuare