Sistemul simplificat de contabilitate


ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  PUBLICAT: M.Of. R. nr. 522 din 25 iulie 2011

    În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:
    ART. 1 
    (1) Se aprobã Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    (2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementãrile contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (3) Reglementãrile contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    ART. 2 
    (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    (2) Pentru verificarea încadrãrii în criteriile prevãzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dacã în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane înceteazã sã îndeplineascã criteriile prevãzute la alin. (1), ele sunt obligate sã aplice Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3    (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:


    a) persoanele juridice ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã;
    b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societãţi şi intrã în perimetrul de consolidare a unei societãţi-mamã cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) societãţile/companiile naţionale, societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societãţile cooperatiste;
    d) persoanele juridice a cãror activitate este reglementatã şi supravegheatã de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a cãror activitate este reglementatã de Banca Naţionalã a României;
    e) subunitãţile fãrã personalitate juridicã din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în strãinãtate, precum şi subunitãţile din strãinãtate ale persoanelor juridice din România a cãror activitate este reglementatã şi supravegheatã de instituţiile prevãzute la lit. d).
    (2) Persoanele care îndeplinesc cele douã criterii prevãzute la art. 2 alin. (1), dar nu opteazã pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplicã Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4    (1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeazã pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevãzute de reglementãrile contabile simplificate.
    (2) În funcţie de necesitãţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, completeazã situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzãtoare elementelor prezentate în aceste situaţii.
    ART. 5     Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate în condiţiile prevãzute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementãri, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevãzute de legea contabilitãţii.
    ART. 6   Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    ART. 7    Persoanele prevãzute la art. 2 pot organiza şi conduce contabilitatea de gestiune, indiferent dacã au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.
    ART. 8
    Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depãşesc limitele unuia sau ambelor criterii prevãzute la art. 2 alin. (1) aplicã Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începând cu prima raportare contabilã efectuatã în exerciţiul financiar urmãtor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depãşite.
    ART. 9     (1) Ulterior constatãrii depãşirii limitelor oricãruia dintre cele douã criterii prevãzute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat opţiunea prevãzutã la acel articol şi la care contabilitatea a fost organizatã şi condusã pe bazã de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (3^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilã efectuatã în exerciţiul financiar urmãtor celui pentru care s-a constatat depãşirea criteriilor, sã ia mãsurile necesare în vederea respectãrii prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilitãţii, astfel încât aceste raportãri contabile sã fie întocmite cu respectarea reglementãrilor contabile aplicabile şi sã fie semnate de persoanele prevãzute de lege.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.
    ART. 10
    Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, în tot cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sintagma „situaţii financiare anuale simplificate” se înlocuieşte cu sintagma „situaţii financiare anuale prescurtate”.

    ART. 11     Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.
    ART. 12     Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                         Ministrul finanţelor publice,  Gheorghe Ialomiţianu
                                     Bucureşti, 30 iunie 2011.  Nr. 2.239.

Prezentare: Mediator Asofronie Elena-Eugenia

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: