Răspunsul U.N.B.R. către Consiliul de mediere, amestec de impunere, îmbrobodire, banalităţi


 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 Palatul de Justiţie, Bucureşti, Sector 5, Splaiul Independenţei nr. 5, Cod poştal 050091, Tel: 021/313-4875; 316-0739; 316-0740; Fax: (+4) 021/313-4880; E-mail: unbr@unbr.ro, Website: www.unbr.ro

Nr. 368/2011 Data: 14/07/2011

 Stimată doamnă preşedinte Anca Elisabeta Ciucă,  Stimată doamnă vicepreşedinte Katalin Barbara Kibedi,

 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit la 08 iulie 2011, a analizat propunerile înaintate de Consiliul de Mediere pentru conlucrarea dintre profesia de avocat şi profesia de mediator şi a constatat ca în cadrul organismului de conducere colectiva a Uniunii Naţionale a Barourilor din România – între Congresele anuale ale avocaţilor – există o deplină disponibilitate în privinţa unei conlucrări constructive cu Consiliul de Mediere, pentru a identifica împreună modalităţile care să permită exercitarea, în condiţii de respect reciproc, a profesiilor de avocat şi de mediator, pentru preîntâmpinarea şi eliminarea unor conduite ce ar putea aduce prejudicii de imagine celor două profesii.

 Vă comunicam acordul pentru accesarea atât a Tabloului Mediatorilor, cât şi a Tabloului Avocaţilor, actualizate periodic, prin infochioşcurile amplasate în incinta instanţelor de judecată, ceea ce conduce la un acces mai facil la datele de contact ale celor ce exercită cele două profesii.

 Odată cu amplasarea în incinta instanţelor de judecată a unor birouri de informare asupra folosirii procedurii medierii şi a îndrumării date publicului de către magistraţi de a se recurge la această cale alternativă de soluţionare a litigiilor, este necesară şi deschiderea unor astfel de birouri de informare asupra folosirii serviciilor profesionale avocaţiale care să asigure cunoaşterea de către justiţiabili a principalelor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei de avocat, inclusiv în ceea ce priveşte prevenirea soluţionării conflictelor pe cale judiciara şi recurgerea la mijloace alternative de soluţionare a litigiilor care implică activitatea avocaţilor (concilierea, tranzacţia, arbitrajul) pentru a asigura astfel o informare echilibrată a publicului asupra profesiilor noastre.

Citește în continuare

Sistemul simplificat de contabilitate


ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  PUBLICAT: M.Of. R. nr. 522 din 25 iulie 2011

    În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:
    ART. 1 
    (1) Se aprobã Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    (2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementãrile contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (3) Reglementãrile contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    ART. 2 
    (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    (2) Pentru verificarea încadrãrii în criteriile prevãzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dacã în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane înceteazã sã îndeplineascã criteriile prevãzute la alin. (1), ele sunt obligate sã aplice Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3    (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

Citește în continuare