A.M.R. 7,6,5… ZILE! Consiliul de mediere întârzie nepermis organizarea alegerilor


01.08.2011. A.M.R. 6 ZILE!  Până Consiliul de mediere se hotărăşte să organizeze alegerile până la termenul limită de 8.08.2011, vă reamintim celor mai vechi în profesie şi vă informăm pe cei mai noi despre neregulile şi abuzurile de la alegerile din 23 mai 2009 încoace pe blogul www.alegerimediere.wordpress.com.  

31.07.2011. A.M.R. 7 ZILE! După cum s-a anunţat de către unii mediatori (DE CE NU ŞI DE CĂTRE CONSILIUL DE MEDIERE?), în  M. Of. României P I nr. 485 din 8 iulie 2011  a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale  nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III teza întâi din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Soluţia instanţei: excepţia de neconstituţionalitate a art. III, teza I din Legea nr. 370/2009 a fost respinsă,  Curtea statuând că prevederile din textul atacat nu contravin Constituţiei României. Consecinţa: respingerea excepţiei de neconstituţionalitate şi publicarea acesteia în M.Of.R. are ca efect obligarea membrilor Consiliului de mediere să pună în aplicare prevederile acestui articol prin  organizarea de alegeri la Consiliul de Mediere în termen de 30 de zile, adică până la 8 august 2011, după ce, prin rea-credinţă, diverse mijloace dolosive şi frauduloase au sfidat legea în complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj, ca să nu organizeze alegeri conform art. III din legea nr. 370/2009!     

Ca să nu se spună doar că ne ocupăm cu critica şi demolarea grupului statuar încremenit de câţiva ani în Piaţa Sfântul Ştefan nr. 7, am solicitat asociaţiilor profesionale ale mediatorilor să fie de acord cu convocarea în luna iulie 2011 a unei şedinţe extraordinare a Comisiei consultative a asociaţiilor, întrucât, în mod nejustificat, nu s-a convocat o şedinţă ordinară a comisiei la sfârşitul trimestrului al II-lea, în luna iunie, aşa cum prevede R.O.F al comisiei. Până al urmă au fost de acord şi coordonatoarea în exerciţiu D. Dreţcanu – APMR şi reprezentanta C.M., C. Fiscuci – APMR!, aşa că în data de 20 iulie 2011 a avut loc respectiva şedinţă,  care a stabilit la propunerea subsemnatului o serie de măsuri relatate în materialul publicat la:   https://mediereagalati.wordpress.com/2011/07/20/organizarea-alegerilor-pentru-consiliul-de-mediere-dezbateri-in-comisia-consultativa/. Aceste măsuri imperative erau adresate şi veneau în sprijinul membrilor Consiliului de mediere, care nu a prezentat nici un document spre consultare comisiei şi mediatorilor, deşi chiar prevederile legii şi propriului R.O.F. îi obliga să organizeze alegerile cu 6 luni înaintea expirării mandatului actual la 13 octombrie 2011!    Ne-am grabit să muncim, să ne adunăm, să dezbatem şi să cerem membrilor consiliului să ia nişte hotărâri în aplicarea art. III al legii 370/2009 şi Deciziei Curţii Constituţionale a României la şedinţa ordinară a consiliului din 22 iulie, dar iată că după 10 zile de la şedinţă NU SE COMUNICĂ MEDIATORILOR, ASOCIAŢIILOR, COMISIEI CONSULTATIVE NICI MĂCAR CĂ AU FOST LUATE ÎN DISCUŢIE MĂSURILE RESPECTIVE ŞI CĂ S-A HOTĂRÂT CEVA, deşi timpul de gândire şi acţiune se apropie de expirare şi nu vor mai putea spune apoi că au organizat alegerile, ÎNTRUCÂT ORICE MĂSURĂ DATĂ CU ÎNCĂLCAREA LEGII ŞI DECIZIEI C.C.R. va fi nulă, iar membrii CM culpabili de abuz şi neglijenţă în serviciu!

Consiliul de mediere ar mai fi avut exact o săptămână să publice modificările la R.O.F. al C.M., la Reg. org. desfăşurare al alegerilor şi Calendarul alegerilor, dar până atunci, ar trebui să rămână necontestate aceste acte administrative, ca să se poată parcurge acest calendar! Oricum, zilnic vom aduce aminte acest lucru mediatorilor şi membrilor CM, poate se trezesc şi îşi îndeplinesc atribuţiile din lege şi R.O.F. şi se conformează Deciziei C.C.R., cu o numărătoare de tip militar, A.M.R. 7 ZILE!    

Între timp, la rubrica Z: Alegeri 2009, de pe blogul www.alegerimediere.wordpress.com vă vom informa cum au decurs alegerile în 2009, ca neregulile şi abuzurile să nu se mai repete, mai ales că atunci nu existau peste 2000 de mediatori autorizaţi care ar trebui să voteze noul consiliu în această toamnă.

Răspunsul U.N.B.R. către Consiliul de mediere, amestec de impunere, îmbrobodire, banalităţi


 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 Palatul de Justiţie, Bucureşti, Sector 5, Splaiul Independenţei nr. 5, Cod poştal 050091, Tel: 021/313-4875; 316-0739; 316-0740; Fax: (+4) 021/313-4880; E-mail: unbr@unbr.ro, Website: www.unbr.ro

Nr. 368/2011 Data: 14/07/2011

 Stimată doamnă preşedinte Anca Elisabeta Ciucă,  Stimată doamnă vicepreşedinte Katalin Barbara Kibedi,

 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit la 08 iulie 2011, a analizat propunerile înaintate de Consiliul de Mediere pentru conlucrarea dintre profesia de avocat şi profesia de mediator şi a constatat ca în cadrul organismului de conducere colectiva a Uniunii Naţionale a Barourilor din România – între Congresele anuale ale avocaţilor – există o deplină disponibilitate în privinţa unei conlucrări constructive cu Consiliul de Mediere, pentru a identifica împreună modalităţile care să permită exercitarea, în condiţii de respect reciproc, a profesiilor de avocat şi de mediator, pentru preîntâmpinarea şi eliminarea unor conduite ce ar putea aduce prejudicii de imagine celor două profesii.

 Vă comunicam acordul pentru accesarea atât a Tabloului Mediatorilor, cât şi a Tabloului Avocaţilor, actualizate periodic, prin infochioşcurile amplasate în incinta instanţelor de judecată, ceea ce conduce la un acces mai facil la datele de contact ale celor ce exercită cele două profesii.

 Odată cu amplasarea în incinta instanţelor de judecată a unor birouri de informare asupra folosirii procedurii medierii şi a îndrumării date publicului de către magistraţi de a se recurge la această cale alternativă de soluţionare a litigiilor, este necesară şi deschiderea unor astfel de birouri de informare asupra folosirii serviciilor profesionale avocaţiale care să asigure cunoaşterea de către justiţiabili a principalelor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei de avocat, inclusiv în ceea ce priveşte prevenirea soluţionării conflictelor pe cale judiciara şi recurgerea la mijloace alternative de soluţionare a litigiilor care implică activitatea avocaţilor (concilierea, tranzacţia, arbitrajul) pentru a asigura astfel o informare echilibrată a publicului asupra profesiilor noastre.

Citește în continuare

Sistemul simplificat de contabilitate


ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  PUBLICAT: M.Of. R. nr. 522 din 25 iulie 2011

    În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:
    ART. 1 
    (1) Se aprobã Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    (2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementãrile contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (3) Reglementãrile contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    ART. 2 
    (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    (2) Pentru verificarea încadrãrii în criteriile prevãzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dacã în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane înceteazã sã îndeplineascã criteriile prevãzute la alin. (1), ele sunt obligate sã aplice Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3    (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

Citește în continuare

Comunicat amar cu gust electoral


N.n. Ca să nu stric imaginea publică a medierii, deşi corpul profesional al mediatorilor simte altceva, confirm că s-au făcut demersuri de implementare în România a medierii şi Directivei 2008/52/CE din punct de vedere legislativ şi instituţional, dar rezultatele acestei implementări sunt greu detectabile  pentru peste 2000 de mediatori români, iar tonul din nou triumfalist şi … sec nu face decât să ne pună sare pe rană. Şi să ne amărască şi mai mult când cei responsabili şi de multe eşecuri, abuzuri, inacţiuni simt că trebuie să exploateze electoral o constatare negativă la adresa altor ţări europene, unde medierea este un moft, pe când la noi am dorit să fie o profesie. Ca şi prin comunicatul din toamna trecută la aprobarea Legii 202/2010, după ce unii exageraseră implicaţiile şi alţii o contestaseră pe parcurs, dar după un an bilanţul este destul de slab şi multe speranţe destrămate…

Comunicatul Consiliului de mediere – 26.07.2011  

“MEDIEREA ROMÂNEASCĂ LA STANDARDE EUROPENE

 Comisia Europeană a anunţat în data de 25.07.2011 că va declanşa proceduri judiciare prin trimiterea de „scrisori de notificare oficială” statelor UE care nu au implementat în dreptul intern Directiva 2008/52/CE privind medierea în cazul litigiilor transfrontaliere în materie civilă şi comercială.

 În acest context, s-a apreciat că România a asigurat standardele de calitate a actului medierii şi a cadrului instituţional necesar desfăşurării medierilor transfrontaliere în condiţiile în care state precum Franţa, Marea Britanie, Spania, Finlanda, Olanda, Luxemburg Republica Cehă, Cipru şi Slovacia au primit un termen de două luni pentru a arăta măsurile adoptate pentru transpunerea în dreptul intern a principiilor trasate de Directivă.

 Un studiu finanţat de UE a aratat că timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat, în medie, între 331 şi 446 de zile suplimentare în Uniunea Europeană, iar costurile juridice suplimentare variază de la 12471 euro la 13738 euro pe caz. Plecând de la această realitate Directiva privind medierea pune accentul pe importanţa asigurării calităţii medierii, a formării iniţiale şi continue a mediatorilor, elaborarea unor coduri deontologice pentru mediatori şi asociaţiile din care fac parte, informarea constantă a publicului larg despre mediere, în general, precum şi a modalităţii în care mediatorii şi organizaţiile de mediere pot fi contactate, dar şi pe implicarea instanţelor de judecată în promovarea medierii prin recomandarea acesteia ca şi modalitate alternativă la procedura judiciară. Toate aceste domenii au reprezentat si reprezinta o preocupare constantă a Consiliului de Mediere, preocupare ce s-a reflectat în măsurile adoptate din anul 2006 şi pană în prezent, România având, spre deosebire de alte state din Uniune, un standard de formare initiala a mediatorilor care pune accent pe calitatea formării, cerinţa esenţială a Directivei Europene 2008/52/CE.

 De asemenea, Consiliul de Mediere salută efortul colectiv al comunităţii mediatorilor, forului legislativ şi al organelor judiciare din Romania ce a dus la obţinerea unui cadru normativ la standarde europene pentru desfăşurarea medierii în România, numarându-ne la acest moment, printre puţinele state ale Uniunii Europene capabile să pună la dispoziţia publicului o lista a tuturor mediatorilor care îşi desfăşoară activitatea pe plan intern.”

JUSTIŢIA A MAI DAT O PALMĂ PESTE FAŢĂ ILEGALILOR DIN CONSILIUL DE MEDIERE


 

 Urmăriţi: http://alegerimediere.wordpress.com/

Ce era de demonstrat … deciziile şi abuzurilor unor membri ai Consiliului de mediere. Trecând peste unii termeni cu care nu sunt de acord, mă bucur că un coleg a scăpat de un abuz flagrant din partea conducerii CM.  Unul din multele care-şi aşteaptă sentinţa. Aş fi preferat ca juraţii să fie mediatorii…

  Tudor Tatu – Jurnalul Medierea: „De doi ani si trei luni medierea este controlata de un grup mafiot instalat ilegal in Consiliul de mediere care sfideaza morala, legile Romaniei, Deciziile Curtii Constitutionale, drepturile si libertatile mediatorilor. Acest grup mafiot, constituit din Anca Elisabeta Ciuca, Popoviciu Daniela, Marin(fosta Stoica) Ioana, Kibedi Katalin Barbara, Fiscuci Irina, Mugur Mitroi, Sustac Zeno Daniel si Belbita Mariana, pentru a-si pastra puterea dobandida in mod ilegal, prin mimarea unor alegeri in 23 mai 2009 si un trafic de influienta pe langa un fost ministru secretar de stat in Ministerul Justitiei de la care au obtinut o validare ilegala in ziua de 11, nov.2009, cand Guvernul Boc a fost demis, de la acea data si pana in prezent nu au facut decat sa lucreze pentru scolile lor de formare autorizate tot ilegal.
Cine a incercat sa le atraga atentia si sa ii scuture, aratandu-le ca tot ceia ce au facut, fac si vor face sunt fapte ilegale, au incercat prin tot felul de mijloace dolosiv-frauduloase sa ii inlature.
Numai ca justitia nu este oarba, dandu-le inca o palma peste fata murdara. Astfel, Curtea de Apel Bucuresti in motivarea sentintei data in Dosarul nr 4471/2/2010 spune: ,,toate actele incheiate de paratul Consiliu de mediere sunt nelegale” Fara alte comentarii, mai jos va prezentam Sentinta CAB data in Dosarul nr. 4471/2/2010 si concluziile depuse care au condus la anularea deciiziilor ilegale emise de catre paratul Consiliul de Mediere”… 

Protocol între şapte instituţii privind noile coduri…fără Consiliul de Mediere!


Mediator Nicole Dediu –  

Cum ma uitam asa pe net sa vad ce se mai discuta sau ce se mai intampla prin tara cu medierea, vad un articol semnalat de un coleg mediator, intitulat Protocol între şapte instituţii privind noile coduri.

Joi, 14 iulie  2011, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc ceremonia semnării Protocolului  de Colaborare Pentru Implementarea Noilor Coduri, convenit între :
1) Ministerul Public
2) Ministerul Justitiei
3) Inalta Curte de Casatie si Justitie
4) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
5) Uniunea Nationala a Notarilor din Romania
6) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania
7) Consiliul Superior al Magistraturii
Avand in vedere ca e vorba de noile coduri ma apuc sa citesc din nou semnatarii. Unde-i Consiliul de Mediere fratilor? Continuarea pe:

Organizarea alegerilor pentru Consiliul de mediere – dezbateri în Comisia consultativă


Mediator Asofronie Constantin

La şedinţa Comisiei consultative a asociaţiilor profesionale a mediatorilor din data de 20 iulie 2011 la punctul al doilea al ordinii de zi au fost discutate probleme despre organizarea alegerilor pentru Consiliul de mediere, activitate imperativă dispusă şi neexecutată de către CM în anul 2010 potrivit art. III din Legea nr. 370/2009, dar pentru care membrii consiliului (cu o excepţie, acum 2 zile, Mugur Mitroi) NU AU SCHIŢAT NICI UN PROIECT DE MODIFICARE A R.O.F., A REGULAMENTULUI PENTRU ALEGERI ŞI CALENDARULUI ACESTORA, NICI DUPĂ ANUNŢAREA SAU MĂCAR PUBLICAREA DECIZIEI NR. 447/2011 A CURŢII CONSTITUŢIONALE. Aceste lucruri au fost cerute de un an şi jumătate de UMB, mediatorii Tatu T. şi Asofronie C., apoi în ultimul an şi de alte asociaţii, la început mai timid, dar după decizia C.C.R. tot mai vocal. Sfidând aceste solicitări legale, ale asociaţiilor, mediatorilor şi … bunului simţ electoral, NICI MĂCAR ASTĂZI, NU S-A PREZENTAT COMISIEI CONSULTATIVE NIMIC CONCRET, NICI MĂCAR DATA ALEGERILOR SAU INTENŢIILE C.M. DUPĂ DECIZIA C.C.R.!!!

Asociaţiile care au trimis observaţii şi propuneri la pregătirea profesională (pct. 1, la articolul anterior), au trimis şi la acest subiect unele puncte de vedere scrise şi au avut şi susţineri verbale în şedinţă. Având în vedere lipsa unui proiect şi unor măsuri concrete asupra cărora comisia să-şi exprime opiniile, am procedat de aseară la transmiterea pe e-mail la membrii comisiei a proiectului de modificare a Regulamentului de organizare a alegerilor publicat de UCMR prin preşedintele acesteia, dl. Mugur Mitroi. Menţionez că şi subsemnatul a anunţat de o săptămână colegilor că va prezenta un asemenea proiect comisiei, a discutat pe email şi telefonic cu alţi preşedinţi de asociaţii,  dar pentru că ieri nu era finalizat, am acceptat personal proiectul UCMR în proporţie de 90% şi în rest am susţinut alte amendamente proprii, ca să nu ne pierdem timpul, dar şi ca formă de apreciere a muncii altora, dacă poziţiile nostre sunt aproape identice, scopul fiind acceptarea şi de către celelalte asociaţii cărora le-am propus acest lucru, ca să putem da noi consiliului un proiect pentru şedinţa din 22 iulie 2011, dacă acesta tergiversează pentru a doua oară organizarea alegerilor şi timpul rămas până la expirarea mandatului este foarte redus pentru a pregăti alte proiecte.   Acest proiect nu a fost modificat, ci au fost subliniate şi cerute consiliului să facă niste precizări suplimentare şi categorice, care să nu mai permită manevre oculte, fraude sau contestaţii.

Voi expune deocamdată aici numai unele aspecte esenţiale care schimbă actualul regulament mult contestat ca şi alegerile precedente, plecând de la propunerile UCMR şi ale celor 8 asociaţii cu reprezentanţi prezenţi în mod constant, şi astăzi, la comisie, fără amănunte, datorită orei înaintate şi realizării şi articolul cu pregătirea şi altor lucrări. Să sperăm că membrii CM, dintre care vreo 4 ar fi de acord aproape integral cu acest proiect, îl vor adopta până la 15 august, astfel încât să înceapă campania electorală şi să se desfăşoare alegerile până la 1 octombrie.

Citește în continuare