Obligaţia de înscriere a mediatorilor în corpul profesional nu este ilegală şi neconstituţională


Mediator Asofronie Constantin – Galaţi

Deşi organizarea alegerilor nu are nici o legătură cu art. 24 şi modificările propuse, votul fiind neîngrădit şi individual pentru toţi mediatorii autorizaţi, o să argumentăm în continuare de ce nu este ilegală obligarea mediatorilor la înscrierea în corpul profesional, ca şi la alte profesii foarte liberale!

În primul rând, din art. 24 al legii nr. 192/2006 modificată şi completată de legea nr. 370/2009 se prevede: „Art. 24. — Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.” Este foarte clară dispoziţia imperativă „se constituie”, faţă de cea facultativă „pot adera”. Dar nu aici trebuie insistat acum, şi mai ales să se stabilească sancţiuni, pot fi mai multe asociaţii, DAR CORPUL PROFESIONAL TREBUIE SĂ AIBE O ORGANIZARE UNICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN.

În al doilea rând, mediatorului îi rămâne dreptul de liberă alegere a asocierii în asociaţii profesionale locale şi naţionale, sau nu, însă constituirea corpului profesional şi exercitarea unei profesii de interes public poate fi impusă de legiuitor şi stat, fără afectarea drepturilor la liberă asociere a respectivelor persoane. În acest sens vă prezint un material edificator, respectiv Decizia nr. 233/2004 a Curţii Constituţionale, precum şi prevederi ale unor convenţii internaţionale şi Declaraţia universală a drepturilor omului.

Această Decizie şi actele normative respective arată că în alte profesii, liberale este constituţională condiţionarea practicării profesiei de apartenenţa la o organizaţie (Corp, Ordin) profesională unică şi asocierea obligatorie la acestea a persoanelor care doresc să practice respectivele profesii, de interes public, deci nu se încalcă nici Constituţia şi nici Convenţia O.I.M.

Decizia nr. 233/2004 a C.Cst. şi deciziile Curţii Europene invocate demonstrează că libertatea de asociere în unele asociaţii sau corpuri / ordine profesionale poate fi condiţionată de pregatirea şi atestarea persoanei respective într-un domeniu de activitate şi de asemenea, practicarea unei anumite profesii este condiţionata legal de apartenenţa la asociaţia / corpul/ ordinul profesional de interes public respectiv. Decizia se refera la 2 profesii liberale (avocaţii şi notarii), dar devine referinţă pentru  toate celelalte ordine/corpuri profesionale de interes public din România: poliţişti, consilieri juridici, executori judecatoreşti, lichidatori, experţi, practicieni în insolvenţă, arhitecţi, contabili autorizaţi, experţi contabili, medici, farmacişti, asistenti medicali, moase, medici si asistenti veterinari, etc. Cu exceptia mediatorilor unde s-a instituit deocamdată ca autoritate Consiliul de mediere, la toate celelalte profesii este obligatorie înscrierea în corpul/ ordinul profesional pentru a putea exercita profesia, iar acesta acreditează, pregăteşte, atestează, sancţionează practicanţii respectivelor profesii.

Decizia Curţii Constitutionale nr. 233 din 25 mai 2004 publicată în Monitorul Oficial 603 din 5 iulie 2004 respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) teza intai si ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 27 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin excepţia ridicată, Pompiliu Bota  apreciază că dispoziţiile legale criticate, care prevăd obligaţia tuturor avocaţilor de a se înscrie în Uniunea Avocaţilor din România, unica forma de asociere a acestei categorii profesionale, contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 40 alin. (1) referitoare la dreptul de asociere si celor ale art. 41 alin. (1) privind dreptul la munca. De asemenea, susţine că textele legale criticate aduc atingere şi reglementarilor internationale cuprinse in art. 20 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 22 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, precum si celor ale art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Pentru aceleasi motive, apreciaza ca si dispozitiile similare din Legea nr. 36/1995, prin care se prevede obligatia tuturor notarilor de a se inscrie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, aceasta fiind unica forma de asociere a acestora, este neconstitutionala.

 Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca activitatea desfasurata de avocati si de notari este una de interes public si, ca atare, nu se incalca prevederile constitutionale si nici cele ale actelor internationale mentionate in sustinerea exceptiei. De asemenea, cu privire la dispozitiile criticate din Legea nr. 51/1995, invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 136/2002.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civila apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu ingradesc dreptul la munca si dreptul la asociere, ci, dimpotriva, „prin reglementarea exercitarii profesiilor de avocat si notar public, aceste dispozitii sunt de natura a asigura apararea, exercitarea si dezvoltarea in interes general si particular, subsumat ordinii publice, a drepturilor fundamentale ale cetatenilor”. In acest sens arata ca dispozitiile art. 48 alin. (1) teza intai si cele ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995, republicata, asigura apararea, exercitarea si dezvoltarea in interes general si particular a acestor drepturi fundamentale. In sustinerea acestor argumente, instanta invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.

Guvernul considera ca exceptia ridicata este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale si reglementarilor internationale invocate de autorul exceptiei. Astfel, in ceea ce priveste contrarietatea dispozitiilor art. 48 alin. (1) teza intai si ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995, in raport cu art. 40 alin. (1) din Constitutie, republicata, apreciaza ca nici un considerent privind libertatea individuala, implicit cea de asociere, nu poate fi retinut pentru inlaturarea dispozitiilor din Legea nr. 51/1995, care stabilesc modalitatile organizatorice in cadrul carora se poate exercita profesia de avocat. Totodata, apreciaza ca sustinerea autorului exceptiei privind incalcarea art. 41 alin. (1) din Constitutie, republicata, este neintemeiata, intrucat avocatura se realizeaza de un corp profesional cu o indelungata traditie, a carei organizare si functionare este reglementata prin lege proprie. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata, profesia de avocat este o profesie liberala si independenta, cu organizare si functionare autonome, in conditiile legii si ale statutului profesiei. Referitor la incalcarea prevederilor din actele internationale invocate de autorul exceptiei, care garanteaza libertatea de intrunire si de asociere, Guvernul apreciaza ca reglementarea de catre legiuitor a modalitatilor organizatorice in cadrul carora se poate exercita profesia de avocat nu reprezinta o incalcare a libertatii de asociere.

 Cu privire la dispozitiile criticate din Legea nr. 36/1995, considera ca notarii publici, precum si avocatii exercita un serviciu public si este necesar ca elementele si conditiile de organizare a acestui serviciu public sa fie stabilite „nu discretionar, ci printr-un act normativ care sa contina reglementari de natura sa reflecte necesitatile reale cu privire la organizarea activitatii notariale”.

   Avocatul Poporului considera ca nici una dintre criticile formulate prin exceptia de neconstitutionalitate nu este fondata. In temeiul art. 40 din Constitutie, republicata, avocatii si notarii se pot asocia liber, dar tipurile, modurile si conditiile de realizare a acestor asocieri, inclusiv a celor profesionale, trebuie prevazute de lege. Atat avocatii, cat si notarii realizeaza un serviciu public care este organizat pe baza unor legi speciale, iar „datorita specificului profesiei de avocat si al celei de notar, este necesara stabilirea prin lege a unor conditii de exercitare a acestora, in considerarea interesului public”. Astfel, „reglementarea unor conditionari legale pentru exercitarea profesiei de avocat si a celei de notar nu reprezinta o ingradire a dreptului la munca si nici a libertatii de alegere a profesiei sau a locului de munca„. Avocatii se pot constitui atat in asociatii cu scop lucrativ (cabinete individuale, grupari de cabinete individuale, societati civile profesionale), ale caror organizare, functionare si constituire sunt reglementate de legislatia civila si Legea nr. 51/1995, cat si in asociatii fara scop lucrativ, ale caror organizare si functionare sunt reglementate prin art. 9 si 40 din Constitutie, republicata, precum si prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Prevederile art. 40 din Constitutie, republicata, care permit cetatenilor constituirea in alte forme de asociere, au caracter mijlocit. Pe cale de consecinta, asociatiile profesionale fara scop lucrativ ale avocatilor si notarilor se pot constitui, organiza si functiona doar in conditiile prevazute de lege.

Curtea Constituţională, examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele: (…)

   – Art. 48 alin. (1) teza intai: „Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti. […]”

   – Art. 57 alin. (1) si (3): „(1) Uniunea Avocatilor din Romania este formata din toti avocatii inscrisi in barouri si are sediul in municipiul Bucuresti. […]”

   3. Nici un barou nu poate functiona in afara uniunii.

   De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il mai constituie si prevederile art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 27 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare:

   – Art. 26 alin. 1 si 2: „In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cate o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel”;

   – Art. 27: „Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.”

   In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arata ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 37 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1), care, in urma revizuirii si republicarii Constitutiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 40 alin. (1) si art. 41 alin. (1), avand urmatorul continut:

   -Art. 40 alin. (1): „Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere”;

   -Art. 41 alin. (1): „Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.”

   Autorul exceptiei considera ca textele legale criticate contravin si reglementarilor internationale prevazute de art. 20 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 22 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, precum si celor ale art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al caror continut este urmatorul:

   – Art. 20 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului: „Nimeni nu poate fi obligat sa faca parte dintr-o asociatie.”

   – Art. 22 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: „Orice persoana are dreptul de a se asocia in mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate si de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale.”

   – Art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: „1. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.

   2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care, prevazute de lege, constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, pentru securitatea nationala, siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protejarea sanatatii sau a moralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse exercitarii acestor drepturi de catre membrii fortelor armate, ai politiei sau ai administratiei de stat.”

   Analizand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:

   Libertatea de asociere, consacrata de art. 40 din Legea fundamentala, nu inseamna ca orice persoana, indiferent de statutul sau civil si profesional, poate face parte din orice tip de asociatie. Legiuitorul are libertatea de a reglementa conditiile in care pot fi constituite, organizate si in care functioneaza diferite tipuri si forme de asociatie, inclusiv sa dispuna constituirea obligatorie a unor asociatii pentru exercitarea unor profesii ori indeplinirea unor atributii de interes public. Aceasta libertate se intemeiaza pe prevederile art. 9 teza intai din Constitutie, republicata, potrivit carora: „Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii.”

Barourile si Uniunea Avocatilor, precum si camerele notarilor publici sunt asociatii profesionale cu un specific deosebit. Intreaga activitate desfasurata de aceste asociatii si de membrii lor este una de interes public, ceea ce impune o reglementare legala mai cuprinzatoare, chiar si in ceea ce priveste calitatile membrilor, conditiile de organizare si functionare, nedemnitatile, incompatibilitatile, raspunderea disciplinara si altele. In acest sens, Legea nr. 51/1995, republicata, prevede la art. 2 alin. (2) ca avocatul „promoveaza si apara drepturile si libertatile omului”, iar conform art. 3 si art. 4 din Legea nr. 36/1995 „Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome”, respectiv „Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege”. Importanta acestor activitati necesita o organizare si functionare unitara a asociatiilor respective, cu respectarea unor reguli de disciplina si deontologie stricte.

   Curtea constata ca textele de lege examinate nu obliga nici o persoana sa faca parte, contrar vointei sale, dintr-o asociatie. Inscrierea in barourile avocatilor sau in camerele notarilor publici constituie o conditie legala pentru a putea exercita profesia de avocat ori pe cea de notar public. Asadar, nu avocatul sau notarul public practicant este obligat sa adere la asociatie, ci calitatea de membru al asociatiei conditioneaza practicarea profesiei.

 In ceea ce priveste pretinsa incalcare a prevederilor constitutionale ale art. 41, Curtea constata ca interdictia ingradirii dreptului la munca este o garantie constitutionala in sensul ca orice persoana are dreptul sa desfasoare o activitate. Libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de munca nu inseamna ca orice persoana, oricand si in orice conditii, poate exercita profesia sau meseria pe care o doreste. Alegerea profesiei si a meseriei presupune, inainte de toate, pregatirea si calificarea corespunzatoare in vederea exercitarii acestora. Aceasta libertate este conditionata sau limitata si de alte criterii legale, justificate constitutional, cum ar fi, de exemplu: starea sanatatii, aptitudinea si altele, determinate de specificul profesiei, meseriei ori al locului de munca.

   Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 136 din 23 aprilie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2002, respingand exceptia de neconstitutionalitate ce viza acest text de lege. Solutia si considerentele acelei decizii sunt valabile si in prezenta cauza.

 C U R T E A  In numele legii D E C I D E:   Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) teza intai si ale art. 57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 27 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Asociatia „Figaro Potra” din Alba Iulia in Dosarul nr. 5.325/2002 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia civila.

   Definitiva si obligatorie.  Pronuntata in sedinta publica din data de 25 mai 2004.

   PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,  prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Plângerea individuală formulată de reclamantul Pompiliu Bota la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru pretinsa violare a art. 11 din Convenţia europeană a drepturilor omului, este respinsă ca inadmisibilă prin Decizia din 12 octombrie 2004, împotriva căreia nu există cale de atac.

 II.  Condiţiile de organizare şi exercitare a profesiei de avocat sunt prevăzute într-o lege specială şi “nu se supun normei generale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare” statuează Curtea Constituţională în cuprinsul Deciziei nr. 44 din 4 februarie 2003.

Totodată, în cuprinsul aceleaşi decizii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 13 martie 2003, Curtea Constituţională a statuat că, „în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege. […] scopul ei este asigurarea unei asistenţe juridice calificate (…)”.

In acest sens CONSTITUTIA din 21 noiembrie 1991 republicata, prevede: “ ART. 24 Dreptul la apărare. (1) Dreptul la apărare este garantat.   2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Astfel, deşi avocatura este o profesie liberală şi independentă, exercitarea sa trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat, în conformitate cu reguli prestabilite, modurile şi condiţiile de realizare a acestor asocieri, inclusiv a celor profesionale, trebuie prevăzute în lege, motiv pentru care a fost necesară adoptarea Legii nr. 51/1995, avocaţii realizand un serviciu public, care este organizat pe baza unei legi speciale.

Analize şi concluzii similare privind faptul că nu este încălcat dreptul la asociere nici prin obligarea înscrierii în barouri judeţene pentru exercitarea profesiei de avocat rezultă şi din Deciziile nr. 321/2004 – MOf.R 1144/3.12.2004, nr. 260/2005 MOfR 548/28.06.2005, 688/2005 – MOfR 114/7.02.2006, 200/2006 – MOfR 299/3.04.2006, hotărârea CEDO în cauza nr. 24057/03 Bota contra României şi Buzescu contra României din 24.05.2005.

Detalii, inclusiv la referinţele la legislaţia internaţională, pe:   http://www.legestart.ro/Decizia-233-2004-referitoare-exceptia-neconstitutionalitate-dispozitiilor-art-48-alin-1-teza-intai-ale-art-57-alin-1-3-Legea-51-1995-organizarea-exercitarea-profesiei–(Njc2ODk-).htm

Anunțuri

3 răspunsuri

  1. […] Continuarea pe: https://mediereagalati.wordpress.com/2011/02/27/obligatia-de-inscriere-a-mediatorilor-in-asociatii-nu… […]

  2. […] Continuarea pe: https://mediereagalati.wordpress.com/2011/02/27/obligatia-de-inscriere-a-mediatorilor-in-asociatii-nu… […]

    • Buna seara. Am o rugaminte la dva in legatura cu preluarea articolului Constituirea corpului profesional. Intre timp el a mai fost corectat pentru ca mai contine cateva greseli, majoritatea de litere lipsa (am probleme cu tastatura) asa ca ar fi bine sa se reposteze. Iar la repostare, va rog sa nu-l mai publicati integral pe acel site ptr ca asa nu mai are rost citarea sau link-ul. Regula cu toti la retransmitere este ca se citeaza pana la o treime din material si apoi se face trimiterea cu link-ul la postul de baza. In acest fel, o astfel de actualizare ar fi trimis orice cititor la articolul nostru corectat si nu l-am fi citit la dvs. cu greseli. Prezentam scuzele de rigoare si multumiri ptr intelegere.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: