DESPRE PREZENŢĂ, MANDAT, VOTARE ŞI HOTĂRÂRI


CONFERINŢA EXTRAORDINARĂ A MEDIATORILOR, BRAŞOV 05.09.2009

Aşa cum a fost prezentat în materialele anterioare, la Conferinţa extraordinară a mediatorilor organizată pe 5 septembrie 2009 la Braşov sunt invitaţi să participe toţi mediatorii autorizaţi până la data conferinţei, personal sau prin mandat de reprezentare. Un mediator poate să reprezinte maximum încă 5 mediatori autorizaţi, modelul de mandat fiind prezentat pe site şi în anexa la articol.

Conform proiectului de program al conferinţei propus prezentarea mediatorilor se poate face la Braşov individual sau în grup, din seara zilei de 4 septembrie sau în dimineaţa conferinţei, cazarea putându-se face pe cont propriu la hotelul indicat de echipa noastră sau oricare altă locaţie.

Prezentarea la sala de conferinţe a Centrului de afaceri International Trade Center Braşov din bulevardul Alexandru Vlahuţă nr. 10, parter, se face între orele 08.00 şi 09.45, astfel încât la orele 10.00 să poată începe conferinţa. Prezenţa se face după tabelele preluate de la Consiliul de mediere cu mediatorii cu drept de vot la alegerile de la 23 mai, vor fi verificate, ştampilate de noi, şi, dacă va accepta preşedintele Consiliului de Mediere, de reprezentantul acestuia, anterior conferinţei la sediul CM sau direct la sala de conferinţă. Pe tabele vor fi înscrise nr. crt., numele şi prenumele mediatorului, nr. C.I./B.I. şi CNP, menţiunea “personal”/”mandatar” şi semnătura personală sau a mandatarului. Pentru votare, mediatorii cu mandate vor primi o plachetă ştampilată pe care se va înscrie cu marker pe loc nr. voturi pe care le poate arăta mediatorul la votarea deschisă pe timpul conferinţei. Pentru efectuarea prezenţei, verificarea şi înscrierea voturilor pe plachetă, distribuirea mapelor, solicităm sprijinul unor mediatori care pot confirma prezenţa la organizatori în seara dinainte sau în dimineaţa conferinţei. Semnarea delegaţiilor se va face de către organizatori şi ştampilate de aceştia sau reprezentantul CM  prezent.

Mandatele vor fi completate şi semnate personal de mediatorii care doresc să fie reprezentaţi în săptămâna premergătoare conferinţei, vor avea aplicată după caz, ştampila formei de exercitare a profesiei în care activează, a avocatului care aplică data certă ori încheierea notarului public. Pe verso sau ataşat va fi prezentată copia după hotărârea de autorizare ca mediator de către C.M. În lipsa acestor condiţii de formă şi conţinut mandatul nu este valabil şi nu dă dreptul la vot.

Adoptarea unor măsuri sau hotărâri se va face prin vot deschis, prin ridicarea mainii şi după caz a plachetei cu numărul de voturi deţinut de fiecare mediator prezent, numărarea voturilor fiind făcută de cel care conduce lucrările împreună cu reprezentanţii asociaţiilor şi mediatorilor neasociaţi, care se oferă să facă acest lucru. În acelaşi mod vor fi desemnaţi 3 membri ai secretariatului conferinţei care vor consemna desfăşurarea lucrărilor pe registrul de procese verbale şi laptop, înscrisurile respective fiind semnate la sfârşit de cei care le-au întocmit şi membrii prezidiului.

Lucrările conferinţei vor fi conduse la început de organizatori, apoi de un prezidiu format din nouă persoane, desemnate conform proiectului de program, în funcţie de participanţi şi asociaţiile care vor fi reprezentate, din partea C.M. find aşteptată participarea unui reprezentant oficial.

Hotărârile şi măsurile importante vor fi supuse dezbaterilor şi votării în scris, pe formulare distribuite în mape, care vor avea înscrise după fiecare 3 casete cu iniţialele: P– pentru, Î- împotrivă şi A-abţinere. Pentru cele cu vot deschis, după stabilirea acestui lucru de către participanţi, vor fi înscrise la finalul formularelor, după acelaşi sistem. De la data publicării acestui articol şi în cursul săptămânii premergătoare conferinţei, până miercuri 02.09.2009 orele 12.00 se primesc de la mediatori şi CM propuneri pentru aceste măsuri şi hotărâri, care vor fi înscrise în formulare, alături de cele propuse de organizatori şi mediatori până acum. După închiderea votului în plen, se va alege o comisie de numărare şi validare a voturilor care vor completa centralizatorul voturilor, care se va anexa la Procesul verbal al conferinţei.        Aceste documente vor fi publicate luni 07.09.2009 pe site-urile interesate, vor fi prezentate, deocamdată, în copie la CM şi Ministerul Justiţiei, care va avea probabil un reprezentant la conferinţă.

Mediatorii sunt invitaţi să participe în număr cât mai mare la conferinţa extraordinară, fiind singurul for decizional oficial care mai poate lua hotărâri cât timp nu este validat un nou consiliu în locul celui rămas nefuncţional de la 15 mai. S-a stabilit un cvorum de minim jumătate plus unu dintre mediatorii autorizaţi cu drept de vot, prezenţi sau reprezentaţi, adică 389 mediatori. Voinţa mediatorilor va fi oglindită de măsurile şi hotărârile propuse şi votate, în litera şi spiritul reglementărilor legale.

Organizatori, mediatorii Tatu Tudor şi Asofronie Constantin

Nr. …………………..

MANDAT DE REPREZENTANT pentru lucrările

Conferinţei Extraordinare a Mediatorilor din data de 05.09.2009

Subsemnatul …..………………………………….……, mediator autorizat din data de ………………, posesor / posesoare al/a BI/CI seria ..…, numărul .……………, CNP ……………………………………, având domiciliul în…………………………, str. ………………………, nr. ….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, jud. ………………………, telefon/fax: ………………………., e-mail: ………………………………… , în conformitate cu prevederile art. 1532- 1559 Cod civil îl (o) DESEMNEZ CA REPREZENTANT pentru lucrările Conferinţei Extraordinare a Mediatorilor din data de 05.09.2009 pe domnul / doamna …………………………………………………, mediator autorizat, posesor /posesoare al/a BI/CI seria …., numărul ………………, CNP ……………………………………, având domiciliul în …….…………………………, str. ………………………………….., nr. ….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, jud. …………………….. .

Întinderea mandatului: reprezentare generală la dezbaterile şi hotărârile care se vor lua în cadrul conferinţei, pe baza desfăşurătorului aprobat de participanţi, numai în scopul stabilirii unor măsuri pentru soluţionarea crizei actuale a medierii.

Declar pe propria răspundere ca nu am mai desemnat un alt reprezentant care să mă reprezinte la Conferinţa Extraordinară a Mediatorilor din data de 05.09.2009 care se va desfăşura la Braşov.

Data                                                                      Mediator

Cerere adresată Consiliului de Mediere la 27.08.2009


Către

Consiliul de Mediere,  În atenţia D-nei Preşedinte, Anca Ciucă şi a reprezentanţilor asociaţiilor de mediatori convocaţi pentru data de 27.08.09

Am parcurs analiza efectuată de membrii primului Consiliul de Mediere şi cei (re)aleşi la 23 mai 2009 la întâlnirea desfăşurată în data de 12 august la sediul CM şi din evaluarea aprecierilor şi propunerilor consemnate, publicate pe site-ul CM şi la care au fost invitate asociaţiile să-şi comunice punctul de vedere, în termen de 7 zile, am ajuns la următoarele concluzii:

1. Analiza conţine în mare parte elemente şi date deja cunoscute, publicate pe site-ul CM, însă interpretate acum ca justificare şi cosmetizare a unor greşeli comise din necunoaşterea şi neaplicarea corectă a legislaţiei şi propriilor hotărâri, din culpă sau cu intenţie.

2.     Însăşi hotărârile de adoptare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CM şi a Regulamentului privind alegerea membrilor CM, au fost date în aplicarea legii cu erori, lipsuri de reglementare, interpretări personale, nu atât din lipsa de experienţă, cât de lipsă profesionalism şi intenţii oculte.

3. La elaborarea acestor hotărâri nu s-au respectat prevederile legale privind procedura de elaborare a actelor normative şi nici principiile care stau la baza funcţionării şi alegerii CM, constând în: consultarea limitată şi formală a asociaţiilor de mediatori şi mediatorilor neînscrişi în asociaţii, lipsa de transparenţa decizională care obligă la anunţarea proiectelor ce urmează a fi elaborate şi la care se aşteaptă propuneri, neafişarea proiectelor pe site timp de 30 de zile, cu precizarea că sunt aşteptate observaţii şi propuneri asupra proiectului, neprecizarea condiţiilor de intrare în vigoare a acestor acte normative, posibilităţile şi termenul de contestare, etc.

4.     S-au încălcat prevederile legii şi art. 5 (1) R.O.F., privind termenul de adoptare a regulamentului privind alegerea membrilor CM şi declanşarea alegerilor, respectiv cu 6 luni înainte de data expirării mandatului membrilor CM., prevăzut şi de art. 2(4) al acestui regulament.

5.     Prin comunicatul CM (de ce nu hotărâre a CM?) din 13.05.2009, după terminarea perioadei de depunere a candidaturilor şi la o saptamână după decizia comisiei de analiză a contestaţiilor (!) de respingere a 9 candidaturi în mod ilegal şi incorect, este interpretat şi completat ilegal Regulamentul privind alegerea membrilor CM aprobat prin Hotărârea nr. 1285/02.11.2008, cu aprecierea că “pregătirea teoretică de minim 80 de ore este o condiţie de acceptare a candidaturii, în completarea celei de a fi deja mediator autorizat, înscris într-o formă de exercitare a profesiei”, justificându-se minciunos şi eronat că astfel prevede art. 8, alin.(1), pct. a-d!

De fapt acesta prevede în mod explicit şi neechivoc:

“d. să dispună de cunoştinţe teoretice în domeniul medierii constând în minim 80 de ore de formare realizate în cadrul cursurilor de formare în domeniul medierii organizate în România sau în străinătate;”

Aceleaşi cursuri de formare sunt prevăzute de art. 7 din Legea nr. 192/2006, la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care poate fi mediator: “f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii”. Nici în lege, nici în regulamente nu se prevede necesitatea unor cursuri în plus, care nu pot fi după autorizare decât de perfecţionare, conform standardului de pregătire al mediatorilor elaborat de acelaşi consiliu.

6. Prin art. 8 (1) lit.e) din regulamentul privind alegerea membrilor CM este restricţionat ilegal şi discriminatoriu dreptul de a fi ales, de obligaţia de a participa personal la Conferinţă, iar această participare este condiţionată iarăşi ilegal, de achitarea taxei de participare, cum prevede art. 4 (1) lit.c.

7. În schimb, nu sunt prevăzute nicăieri două condiţii absolut obligatorii la orice fel de alegeri, respectiv: un cvorum minim la conferinţă pentru a fi statutară – legală, nici un număr minim de voturi din numărul de participanţi la vot, pe care trebuie să le întrunească candidaţii pentru a fi declaraţi aleşi, din propriul interes de a nu se prezenta la conferinţă decât susţinătorii membrilor CM motivaţi corespunzător prin facilităţi la cursuri, examene şi autorizare, precum şi de a fi aleşi şi cu un număr derizoriu de voturi, în asemenea funcţii de importanţă deosebită.

8.     Modul de alegere a membrilor din comisiile de validare a candidaturilor şi de analiză a contestaţiilor dintre voluntari sau dintre mediatorii desemnaţi de asociaţii, nu este precizat intenţionat în regulament, aşa că membrii CM şi-au ales după bunul plac şi potrivit intereselor pe membrii acestor comisii, dintre subalternii devotaţi de la asociaţiile unde tot ei i-au desemnat sau le-au indicat să se ofere la aceste comisii.

9. CM a uitat de solicitarea de propuneri pentru comisia de validare a voturilor, fiind transmisă un anunţ la asociaţii abia după solicitarea unui mediator, respectiv în data de 13.05.2009 până la 15.05.2009, urmând a se hotărî de CM în 17.05.09. Abia “în perioada următoare CM va face demersurile necesare pentru ca şi Ministerul Justiţiei să desemneze reprezentanţi care să observe modul în care se va derula votarea (de fapt 2 membri ai comisiei de validare a votului!)  în ziua de 23.05.2009“! Aşa se explică de ce ministerul nu a mai avut timp să desemneze aceşti reprezentanţi, potrivit art. 20(a). Şi votarea s-a făcut fără aceştia şi fără ca membrii acestei comisii să fie desemnaţi printr-o hotărâre a CM, pentru că din 15.05.09 care a rămas în 6 membri care nu mai puteau lua hotărâri. Chiar dacă în ziua alegerilor s-a acceptat verbal de unii mediatori sau membri ai CM care candidau ca această comisie să fie compusă din 9 persoane desemnate de asociaţii, pentru interesul mediatorilor (?) nu există nici un act semnat de cei în drept care să consemneze acest lucru.

10. Din neglijenţă, lipsă de pregătire juridică a membrilor CM şi din cauza neconsultării mediatorilor înainte de elaborare, aceştia nu au prevăzut în regulamente atribuţii efective în organizarea şi coordonarea alegerilor, în afara organizării conferinţei anuale a mediatorilor. Având în vedere că o parte şi-au depus candidaturile pentru un nou mandat, este foarte clar şi legal că trebuie delegate aceste atribuţii unei comisii electorale neutre de CM.

11. În analiză se consideră eronat de membrii CM si apoi de Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, direct interesată de apărarea propriilor membri din vechiul şi noul consiliu nevalidat, că hotărârile privind aprobarea regulamentrului privind alegerea membrilor CM, a membrilor comisiilor şi altele sunt corecte şi legale pentru că natura lor juridică ar fi de acte administrative şi nefiind atacate în contencios administrativ în termen de 6 luni de la adoptare, ele îşi produc efectele în mod legal şi obligatoriu. Suntem nevoiţi să contestăm această interpretare a distinşilor avocaţi care au efectuat analiza, cu precizări din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ:

–  “art. 2 (1) c) act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; Aceste hotărâri sunt acte normative, dar nu pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. În plus, procedura prealabilă prevede:

– “art. 7 (1^1) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.

(7) Plângerea prealabila în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul prevazut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.”, alineat neaplicabil în acest caz.

12. Din punct de vedere moral şi al respectării adevărului, cei care au redactat şi aprobat analiza dezinformează şi mint din nou că au respectat legea şi regulamentele, deşi din cele arătate mai sus şi în contestaţiile adresate intanţelor şi ministerului rezultă contrariul.

Cât priveşte interesul public – legitim general al mediatorilor, cum spune demagogic CM, ocrotit de lege prin principiile şi regulile nerespectate de CM, tocmai că a fost afectat prin reglementarea defectuoasă, prin încălcarea legalităţii, imparţialităţii, transparenţei decizionale, consultării, parteneriatului şi dialogului social, prin împiedicarea unui număr de 9 persoane să candideze, prin desemnarea subiectivă a membrilor comisiei, prin susţinerea imposibilităţii de a fi contestate aceste acte normative, deşi legea spune că aceasta se poate oricând.

13. Susţinerea opiniei operării aprobării tacite a cererii de validare prin lipsa unui răspuns în termen de 30 de zile din partea ministerului, este iarăşi eronată, pentru că O.U.G. nr. 27/18.04.2003, privind procedura aprobării tacite reglementează „procedura aprobării tacite ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice (autorizaţie – actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente, prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii)”.

Autorizaţiile sunt menţionate în anexă şi între ele nu se află tipul de act prevăzut de lege pentru CM – validarea unor organe alese, şi în plus trebuie să aibă specificată aplicabilitatea procedurii respective în lege, ceea ce nu este cazul.

14. După ce s-a cerut de către CM ca în 7 zile „asociaţiile de mediatori sau oricare dintre mediatorii interesaţi să comunice punctul de vedere în raport cu cele expuse, ar urma ca la întâlnirea din data de 27.08.2009 să aibă loc:

„1. Identificarea căilor legale de acţiune pentru deblocarea situaţiei create prin întârzierea unui răspuns al Ministrului Justiţiei privind validarea membrilor aleşi în 23 mai 2009”.     Era necesară de mult timp şi de multe ori până acum o consultare mult mai largă a mediatorilor înainte de a aproba acte normative de importanţă deosebită, iar cererile pentru aceste consultări au fost ignorate sau refuzate ridicol până să provoace CM acest blocaj al propriei activităţi, al medierii şi mediatorilor, al încercării de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi a promovării medierii în societatea românească.

„2. Implicarea asociaţiilor profesionale ale mediatorilor în construirea unui sistem de organizare teritoriala a activităţii Consiliului de mediere!!!

Dacă se avea în vedere o împărţire a responsabilităţilor membrilor CM în teritoriu pentru promovarea medierii şi informare reciprocă, nu am zice nimic negativ şi am saluta acest lucru, cu condiţia desprinderii membrilor CM de propriiile asociaţii şi firme pe care le conduc, pentru aplicarea principiilor imparţialităţii, cooperării, transparenţei şi dialogului social. Dar când respectivii sunt incompatibili prin acele funcţii cu calitatea de membri ai unei autorităţi cu atribuţii de reglementare, organizare şi control, nu este cazul să extindem nişte atribuţii şi mai mult peste lege, la nivel zonal.

Însă, prin sistem de organizare teritorială a activităţii CM se înţelege de fapt ceva mai grav: crearea unui sistem de funcţii şi atribuţii ale CM, cu încălcarea legii, prin care să se conducă, coordoneze şi controleze asociaţiile, transformându-se CM într-o structură de conducere ca uniune naţională a acestor asociaţii, încălcându-se autonomia acestora şi neutralitatea CM!

Prin mimarea consultării după 3 ani de neglijare a acesteia şi abia după nereuşita validării după 3 luni de către minister a noului CM, cu nişte reprezentanţi întâmplători ai asociaţiilor şi fără împuternicirea oficială a membrilor, prin neparticiparea la conferinţa extraordinară a mediatorilor anunţată pentru 5 septembrie 2009 la Braşov, de fapt, membrii CM încearcă să tragă de timp, să se opună unor alegeri noi, să îşi găsească susţinători în asociaţii cu promisiuni deşarte, să  boicoteze desfăşurarea conferinţei menite să identifice soluţiile de ieşire din blocajul actual, deşi ei nu mai pot hotărî şi organiza nimic.

Nu ni s-a răspuns cererii de a participa la întâlnire, care nu este secretă.

15. Faţă de cele prezentate, apreciem în concluzie că analiza prezentată este incorectă, imorală, inutilă şi justificativă a unor abuzuri cu consecinţe grave asupra medierii, interesului public şi intereselor personale ale mediatorilor.

Solicităm Consiliului de mediere să renunţe la această analiză, celelalte asociaţii să nu o aprobe girând astfel încălcarea legii şi propriilor hotărâri ale CM, să se colaboreze pentru organizarea conferinţei extraordinare a mediatorilor.

Ca procedură prealabilă, solicităm modificarea prevederilor actelor normative criticate şi organizarea de noi alegeri, sub controlul Ministerului Justiţiei.

Cerem ca acest document să fie prezentat la întâlnirea din data de 27.08.2009 a membrilor CM cu reprezentanţii unor asociaţii profesionale.

Mediatorii Asofronie Constantin şi Tatu Tudor

CE VOR MEDIATORII ROMÂNI ?


editie speciala Aşa cum am arătat la prezentarea rezultatelor acestui sondaj, numărul respondenţilor a fost redus, de aproape 10% din mediatorii autorizaţi, din motive obiective (lipsa legăturii pe internet a mediatorilor aflaţi în număr mare în concedii şi popularizarea redusă, numai pe 3 bloguri a acestuia) sau subiective (frica nejustificată a unora că rezultatele făcute publice le-ar putea afecta viitorul, indicaţiile date de unii membri ai Consiliului de Mediere (C.M.) membrilor asociaţiilor profesionale pe care le reprezintă şi în teritoriu, poziţia servilă faţă de C.M. şi obstrucţionistă a unor lideri judeţeni ai mediatorilor).

Cu toate acestea, faptul că este prima consultare publică a mediatorilor în legătură cu problemele cele mai importante ale crizei actuale traversate de mediere şi identificarea soluţiilor de ieşire din această criză generată de membrii C.M., precum şi poziţia neutră şi imparţială adoptată de iniţiator, reieşită şi din consemnarea unor voturi împotrivă necenzurate, se impune ca aceste rezultate să fie băgate în seamă pentru orientarea dezbaterilor la conferinţa naţională extraordinară a mediatorilor convocată la 5 septembrie 2009 la Braşov.

Legitimitatea şi legalitatea acestui for decizional a fost demonstrată într-un articol anterior şi în baza reglementărilor actuale, opiniilor exprimate pe site-uri şi rezultatelor acestui sondaj, putem desprinde câteva concluzii despre subiectul „Ce vor mediatorii români” şi putem orienta dezbaterile şi hotărârile la conferinţă, spre câteva repere fundamentale, care pot ajuta la ieşirea din actuala criză a medierii şi Consiliului de mediere.

Iată câteva concluzii semnificative:

1. La întrebarea privind solicitarea demisiei (retragerii) membrilor CM după ce acesta nu a fost validat de minister?”, 94% din respondenţi consideră întemeiată această cerere după încălcarea normelor legale şi hotărârilor C.M. şi doar 6% că nu este întemeiată  contestarea. Ultimii nu pot fi decât înşişi membrii primului consiliu al căror mandat a expirat de mult sau a celor aleşi la 23 mai şi care nu au fost validaţi de minister.

2. Referitor la soluţia optimă de ieşire din actuala criză a C.M. doar 14% mai aşteaptă validarea de către minister, în timp ce marea majoritate – 60% consideră necesară demisia foştilor membri ai CM realeşi şi retragerea noilor aleşi la 23 mai, la care se adaugă cei care susţin desemnarea de către minister a unui C.M. provizoriu.

3. Principalele motive ale contestaţiilor privind alegerile de la 23 mai sunt apreciate ca fiind introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare şi folosirea reprezentării în mod incorect (45%), precum şi încălcarea unor norme legale şi hotărâri interne (40%). Aşa cum rezultă şi din Motivarea solicitării nevalidării de către minister a membrilor C.M. ales la 23 mai, aceste încălcări nu pot avea decât consecinţa nevalidării acestuia şi organizarea de noi alegeri.

4. În acest context şi al lipsei capacităţii de exerciţiu a C.M. care nu mai poate lua nici o hotărâre după rămânerea în 6 membri, 87% din mediatorii respondenţi declară că necesar un Congres – Conferinţă a mediatorilor pentru organizarea alegerilor, la care 66% vor participa iar 13%  vor da mandat de reprezentare.

5.  În legătură cu motivele contestării alegerilor de la 23 mai şi organizarea unor noi alegeri, nici un respondent nu este de acord cu păstrarea condiţiilor suplimentare de acceptare a candidaturilor de la 23 mai, stabilite printr-un comunicat împotriva propriei hotărâri a C.M., în timp ce 60% susţin ca acestea să rămână cele din R.O.F. C.M. şi regulamentul privind alegerile, fără criterii suplimentare, iar  40% susţin ca astfel de criterii să fie votate de congres/conferinţă.

6. Având în vedere măsurile abuzive şi contestate ale C.M. de la alegerile precedente, lipsa atribuţiilor C.M. după lege şi R.O.F. pentru organizarea noilor alegeri, 87% din mediatorii respondenţi susţin că acestea ar trebui organizate /supravegheate de un consiliu interimar / comisie electorală, din care ar trebui să facă parte mediatori voluntari sau desemnaţi de asociaţiile profesionale aleşi la congresul / conferinţa extraordinară de la 5 septembrie.

7. În privinţa folosirii reprezentării mediatorilor absenţi la alegerea C.M. doar 6% nu sunt de acord, probabil pe fondul suspiciunilor de abuz, în timp ce 94% sunt de acord cu mandatul de reprezentare, transmis la C.M. înaintea alegerilor, prin fax sau e-mail (74%) sau autentificat la notar (20%). Procedura fiind valabilă potrivit R.O.F. şi Regulamentului privind alegerile, poate fi folosită şi la conferinţa extraordinară, pentru a se asigura un cvorum reprezentativ de mediatori.

8. Spre deosebire de la alegerile din 23 mai, la care, cu o singură excepţie-comisia de supraveghere şi validare a votului, toate hotărârile erau valabil luate de fostul C.M., la conferinţa extraordinară şi viitoarele alegeri trebuie stabilit un cvorum minim cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizaţi, direct sau prin reprezentare (74%), pentru a legitima hotărârile şi a asigura reprezentativitatea mediatorilor cu drept de vot.

9. Este de luat aminte de cei care se mai agaţă de iluzii sau pescuiesc în ape tulburi, faptul că 93% consideră că numai o astfel de conferinţă poate alege membrii viitorului C.M, 7% numai prin alegeri directe şi nici unul că membrii C.M. pot fi aleşi de asociaţii sau de minister (0%).

La alte întrebări care vizează esenţa problemelor legate de Consiliul de Mediere, au fost date următoarele răspunsuri, concludente şi ele pentru orientarea opţiunilor viitoare:

10.  Cele mai mari nerealizări ale fostului C.M. au fost apreciate după cum urmează: lipsa de promovare a medierii şi exagerarea interesului ptr. formarea mediatorilor- 50%, neiniţierea şi neparticiparea la iniţiativa legislativă de schimbare a legii- 25%, lipsa de transparenţă decizională şi hotărârile abuzive-15%.

11. Principalele domenii în care membrii C.M. trebuie să-şi dovedească competenţele ar fi: management- 30%, promovarea medierii- 27%, experienţă în reglementare, autorizare, coordonare, control- 20%, sprijinul mediatorilor-16%.

12. Cele mai eficiente forme de promovare a medierii în primii 3 ani de la emiterea Legii nr. 192/2006 au fost: promovarea prin mijloace audiovizuale individual sau în grup- 33%, prin conferinţe, seminarii, dezbateri publice ale asociaţiilor- 29%, promovarea individuală/ în grup pe net –27%, promovarea în presa scrisă, individual sau în grup- 11%.

13. Este semnificativă ponderea de 82% din respondenţi care susţinimplicarea membrilor C.M. în formare, autorizare, control este incompatibilă cu funcţia de conducere şi reglementare, fiind necesară stabilirea unor incompatibilităţi pentru consiliu în lege şi ROF.

14. Actualele taxe stabilite de C.M. au fost apreciate prea mari de 32% din respondenţi, 40% susţin că sunt necesare reduceri la cei care nu obţin venituri din mediere şi formare, corespunzătoare cheltuielilor necesare- 28%.

15. Referitor la organizarea viitoare a mediatorilor din România, 67% din respondenţi consideră necesară reunirea în cadrul unei singure uniuni naţionale, cu filiale judeţene cu personalitate juridică, (conform art. 13 din O.G. 26/2000), 20% cu filiale judeţene fără personalitate juridică, iar 13% în mai multe asociaţii/centre, niciunul în mai multe uniuni.

Au mai fost exprimate opinii de susţinere a înfiinţării unei comisii de cenzori ca organ de control al activităţii şi gestiunii C.M., a unei comisii de apel sau arbitraj, pentru analiza contestaţiilor la sancţiunile aplicate de C.M. şi hotărârile acestuia, ca procedură prealabilă înainte de a fi contestate în contencios administrativ, a unui post de director, ca organ executiv, care să conducă din punct de vedere administrativ C.M., membrii acestuia constituindu-se numai ca for deliberativ, de impunere a consultării mediatorilor asupra proiectelor de hotărâri, potrivit principiului transparenţei decizionale,  înainte de intrarea în vigoare efectivă a acestora, modificarea Legii 192/2006, R.O.F. şi unor hotărâri ale C.M.

Recapitulând opiniile exprimate pe site-uri şi la sondaj, majoritatea covârşitoare a mediatorilor văd ca singură soluţie viabilă pentru ieşirea din criza actuală organizarea de noi alegeri, sub coordonarea unui consiliu interimar sau unei comisii electorale, care vor fi alese de Conferinţa extraordinară a mediatorilor din România, convocată pentru data de 5 septembrie.

Cu această ocazie, ca singur for decizional, în lipsa capacităţii de exerciţiu a atribuţiilor de către C.M. incomplet şi a inexistenţei vreunor atribuţii pentru C.M. de organizare a alegerilor, mediatorii reuniţi în conferinţă sunt chemaţi să ia câteva hotărâri importante pentru viitoarele alegeri şi să participe la formarea comisiilor necesare acestei activităţi.

Aşa că, indiferent de rezultatele noii tentative de consultare limitată a C.M. cu unii reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, în data de 27.08.2009, conferinţa mediatorilor va avea loc, cu mediatorii care continuă să-şi anunţe participarea şi cei care vor da mandat de reprezentare.

Mediator Asofronie Constantin

REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE PENTRU MEDIATORI


A venit vremea să cunoaştem şi părerea mediatorilor români despre actuala criză a medierii în România şi opţiunile posibile pentru oluţionarea acesteia. Deşi numărul celor care au răpuns este de numai aproape 10% din totalul mediatorilor autorizaţi, considerăm că răspunsurile la acet sondaj trebuie luate în seamă, pentru că este primul după 3 ani de la apariţia Legii nr. 192/2006, au răspuns mediatori din majoritatea asociaţiilor profesionale,  este efectuat independent de vreuna din acestea, este totuşi singura consultare publică privind medierea, în condiţiile în care Consiliul de mediere nu a avut niciodată o astfel de consultare a mediatorilor.

Rezultatele acestui sondaj vor fi păstrate şi puse la dispoziţia oricărui participant, vor fi completate cu opiniile exprimate până acum pe blogurile Jurnalul medierea, Medierea.ro şi Medierea în Galaţi, vor fi prezentate mediatorilor pe aceste bloguri şi la Conferinţa extraordinară din 5.09.2009 de la Braşov, Consiliului de Mediere, Asociatiilor profesionale care au răspuns sondajului.

Ne pare rău că de la unele asociaţii şi de la Consiliul de mediere expirat sau cel nevalidat, s-au dat indicaţii să nu se răspundă la acest sondaj, deşi el urmărea în mod expres identificarea unor soluţii de ieşire din criză în timp ce respectivii consideră că singura soluţie este să cerşească în continuare de la ministrul jutiţiei sau alte foruri validarea, fără a ţine cont de părerea celor care sunt îndrituiţi în acest moment să ia decizii privind alegerea consiliului.

Publicăm astăzi rezultatele sondajului cu procentele corespunzătoare pe variantele de răspunsuri, urmând ca în zilele următoare să concluzionăm opiniile în articolul “Ce vor mediatorii români?”

1. Consideraţi întemeiată solicitarea demisiei (retragerii) membrilor CM după ce acesta nu a fost validat de minister?

a. Nu este întemeiată nici o contestare.                              6%

b. Este întemeiată după încălcarea normelor legale şi hotărârilor CM. 94%

c. Este întemeiată după acuzaţiile aduse de mediatorul Tatu    0%

2. Care consideraţi că este soluţia optimă de ieşire din actuala criză a CM?

a. Validarea de către minister a membrilor C.M. aleşi la 23 mai.     14%

b. Demisia foştilor membri ai CM realeşi şi retragerea noilor aleşi la 23 mai. 60%

c. Desemnarea de către minister a unui C.M. provizoriu. 26%

3. Care consideraţi că a fost principalul motiv al contestaţiilor privind alegerile de la 23 mai?

a. Eliminarea unor candidaţi şi unele conflicte personale cu foştii membri ai CM 14%

b. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare      20%

c. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplim.  şi folosirea reprezentării. 25%

d. Încălcarea de norme legale şi hotărâri interne care justifică repetarea alegerilor 40%

4. Este necesar un Congres al mediatorilor în august şi veti participa?

a. Nu. 13%

b. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi participa 66%

c. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi da mandat de reprezentare 13%

d. Da, numai pentru organizarea alegerilor, dar nu particip       6%

5.  Condiţiile de acceptare a candidaturilor trebuie schimbate?

a. Nu, rămân cele de la 23 mai.       0%

b. Da, răman cele din R.O.F. al CM, fără criterii suplimentare. 60%

c. Da, rămân cele de la 23 mai, cu criterii suplim. votate la congresul din august.    40%

6. Cine ar trebui să facă parte din consiliul provizoriu de organizare a alegerilor?

a. Primii 9 mediatori-candidati înscrişi pentru alegerile de la 23 mai, în termenul legal. 13%

b. Actualii membri ai CM nevalidat. 0%

c. Un consiliu provizoriu votat pe baza de voluntariat la congresul din august 54%

d. Un consiliu provizoriu format din reprezentanţii org. prof. înscrise în registrul CM 33%

7. Poate fi folosită reprezentarea mediatorilor absenţi la alegerea CM?

a. da, în baza unui mandat tip, transmis la CM inaintea alegerilor, prin fax sau e-mail 74%

b. Da, în baza unui mandat autentificat la notar.         20%

c. nu      6%

8. Trebuie stabilit un cvorum (prezenţă minimă) la alegerea CM?

a. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizaţi, direct sau prin reprezentare. 60%

b. Nu.                 26%

c. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizati, direct      14%

9. Cum este mai bine sa fie organizaţi mediatorii români?

a. În mai multe asociaţii, centre, uniuni    0%

b. În mai multe asociaţii, centre si individual, în cadrul unei singure uniuni      13%

c. În cadrul unei singure uniuni nationale, cu filiale judetene (fără personalitate j.)    20%

d. În cadrul unei singure uniuni naţionale, cu sucursale judeţene (cu pers. j.) 67%

10. Cine va alege în viitor membrii Consiliului de Mediere?

a. Congresul unei uniuni nationale a mediatorilor 93%

b. Se desemneaza de filiale/asociatii/uniuni şi se trag la sorţi       0%

c. Se numesc de minister, dintre reprezentanţii filialelor/asociatiilor/uniunilor   0%

altul: prin vot direct (?)    7%

11. Care este cea mai mare nerealizare a fostului CM?

a. Neiniţierea şi neparticiparea la iniţiativa legislativă de schimbare a legii     25%

b. Lipsa de transparenţă decizională şi hotărârile abuzive              15%

c. Lipsa de promovare a medierii şi exagerarea interesului ptr. formarea mediatorilor 50%

d. Neimpunerea şi nerespectarea unor incompatibilităţi ca membru al CM         10%

12. Care au fost cele mai eficiente forme de promovare a medierii?

a. Promovarea individuală/ în grup pe net      27%

b. Promovarea prin conferinţe, seminarii, dezbateri publice ale asociaţiilor    29%

c. Promovarea în presa scrisă, individual sau în grup   11%

d. Promovarea prin mijloace audiovizuale individual sau în grup 33%

13. Ce competenţe ar trebui să aibe membrii consiliului în special?

a. Management 30%

b. Experienţă în reglementare, autorizare, coordonare, control     20%

c. Promovarea medierii             27%

d. Formarea mediatorilor       7%

e. Simtul afacerilor               0%

f.  Sprijinul mediatorilor 16%

14. Consideraţi că implicarea membrilor CM în formare, autorizare, control este incompatibilă cu funcţia de conducere şi reglementare?

a. Da 40%

b. Nu 18%

c. Trebuie stabilită prin lege şi norme interne, nefiind indicată astfel de implicare   42%

15. Cum consideraţi că sunt actualele taxe stabilite de fostul CM?

a. Corespunzătoare cheltuielilor necesare.      28%

b. Prea mari.             32%

c. Sunt necesare reduceri la cei care nu obţin venituri din mediere şi formare. 40%

Mediator Asofronie Constantin

CONCLUZII DUPĂ O ÎNTÂLNIRE RATATĂ


240520091891ÎNTRE ILEGALITATE ŞI DEMAGOGIE

Pentru întâlnirea din 12 august a membrilor Consiliului de Mediere cu mandatul expirat şi a celor aleşi la 23 mai, contestaţi şi nevalidaţi de dl. ministru al justiţiei, s-a anunţat o ordine de zi de la care ne aşteptam să se soluţioneze problema şi dilema “Cine (mai) conduce medierea în România”.
Ordinea de zi a intalnirii respective a fost: stabilirea căilor de acţiune pentru deblocarea activităţii CM şi (atenţie!) validarea membrilor alesi in 23 mai 2009, pregatirea predarii de mandat a actualului presedinte si a vicepresedintelui precum si diverse alte activitati.
Dacă din anunţ ne aşteptam la nişte căi de acţiune realiste şi practice de deblocare a activităţii CM, după consultarea mediatorilor, potrivit răspunsului de la minister anterior alegerilor de la 23 mai, restul avea să ne surprindă prin naivitate, ilegalitate, abuz, boala puterii instalată şi la noii membri nevalidaţi, care ar fi trebuit (măcar) cu această ocazie să se retragă şi să deschidă drumul către noi alegeri. Nu ştiu dacă de la minister a ajuns adresa cu invalidarea lor şi este ţinută secretă, dar ce a urmat ne dovedeşte că am avut dreptate şi că această echipă de candidaţi nu este mai prejos de cei care au alcătuit primul consiliu. Mă refer mai întâi la sondajul rapid şi ridicol lansat de UCMR înainte de întâlnire, prin care mediatorii membri erau întrebaţi dacă susţin sau nu validarea celor aleşi la 23 mai, de parcă nu ministrul, ci membrii UCMR trebuie, după lege şi R.O.F. C.M., să valideze noul consiliu! După cum era de aşteptat, persoanele nou-ajunse în preajma puterii nu se mai pot da duse nici cu preţul nevalidării şi ridicolului de care s-au umplut în faţa noastră şi a ministerului.
Ce a rezultat de la întâlnire este şi mai grotesc şi lipsit de simţul măsurii:
“continuarea demersurilor pe lânga Ministerul Justitiei pentru obţinerea ordinului de validare a membrilor alesi”, ca şi când miloaga de peste o lună la porţile ministerului nu a ajuns, aşa că trebuie continuate demersurile « pe lângă minister», nu « la minister » sau conducerea ministerului !
“demararea unor demersuri de informare a altor foruri interesate de mediere în scopul creşterii sprijinului public pentru restabilirea situaţiei de normalitate în funcţionarea Consiliului de mediere»; după ce nu a făcut acest lucru pentru promovarea medierii timp de 3 ani, se încearcă extinderea ariei de susţinere a unui consiliu expirat din toate punctele de vedere, pentru a restabili situaţia de anormalitate şi ilegalitate a acestui consiliu, constatată atfel atât de noi cât şi de ministerul justiţiei! Aş indica eu nişte foruri interesate de mediere, dar acestea nu sunt interesate de perpetuarea ilegalităţilor şi abizurilor la Consiliul de Mediere compromis, iar de normalitate suntem interesaţi noi, dar NU NE AUZIŢI!
“identificarea unor căi legale prin care să fie reluată activitatea de autorizare, activitate blocată din 15 mai 2009 din lipsa de cvorum al membrilor Consiliului de mediere”; nu mai este de căutat nimic, este o singură cale, cea legală, adică autorizarea de către un consiliu legal constituit şi cu mandatul în vigoare ! De aici reiese şi faptul că, cele două echipe sunt obsedate de formarea mediatorilor la preţ cât mai bun şi autorizarea celor de la care au luat banii, fără să le pese de cei peste o mie de mediatori formaţi până acum şi lăsaţi de izbelişte să se descurce, deşi o atribuţie de bază a CM este si cea de apărare a intereselor mediatorilor autorizaţi !
“demararea unui proces amplu de consultare cu toate asociatiile profesionale si cu cele din domeniul medierii pentru construirea unui mecanism permanent de dialog al Consiliului de mediere in vederea adoptarii de hotarari care reflecta preocuparile acestora“; aici ne-a dat gata cu « democraţia » şi minciuna: dinaintea alegerilor şi până acum nu s-a dorit şi nu s-a acceptat nici un dialog cu masa mare a mediatorilor, discutându-se şi punându-se la cale destinele medierii în România şi ale mediatorilor de către cel mult 10 persoane din 1000 ! în ciuda cererilor repetate de dialog lansate de noi şi alţi mediatori. Nu s-a urmărit nici la întâlnirea de la Hotel Mariott, nici la cea din 12 august decât simularea consultării, în realitate căutându-se după cum aţi văzut soluţii ilegale de continuare a activităţii vechiului consiliu, cu susţinerea din partea noilor aleşi. O altă dovadă este că nu s-a răspuns decât de către Zeno Sustac (şi acesta lipsă de la discuţii de 2 săptămâni) dintre vechii şi noii preţinşii conducători ai mediatorilor la sondajul iniţiat, la propunerile de întâlniri reale cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi altor mediatori, la organizarea conferinţei extraordinare – singurul for decizional legal care va mai fi recunoscut de mediatori şi ministerul justiţiei !
Dacă tot au anunţat că vor să se consulte cu mediatorii, pentru a o face în mod real, vom începe în zilele următoare opiniile acestora sub titlul CE VOR MEDIATORII ROMANI ?

Cât despre încercarea de predare a funcţiei de către dna Ciucă şi Ady Gavrilă, aşa cum am mai spus acum o lună, chiar dacă ar vrea, nu-i mai lasă ceilalţi în disperarea de a nu mai exista lângă ciolanul puterii!

Cu rezultatul de la această întâlnire mai marcăm o ocazie ratată de fostul CM şi noii aleşi dar nevalidaţi, de a veni în faţa noastră cu vreo soluţie de deblocare a situaţiei de criză din mediere, o nouă demagogie privind consultarea cu mediatorii, o nouă încălcare a legii şi actelor normative ale Consiliului de mediere! Cred că până şi cei mai loiali susţinători ai fostului consiliu şi noilor aleşi, au ajuns la concluzia că nu au nişte conducători cu discernământ şi bun simţ, ci nişte disperaţi după putere gata să comită noi abuzuri şi să prelungească agonia medierii, de data aceasta apelând şi la alte foruri decât ministerul justiţiei!

Mediator Constantin Asofronie

NOUTĂŢI DESPRE ORGANIZAREA CONFERINŢEI MEDIATORILOR ŞI A ALEGERILOR


Mediator Asofronie C. la Conferinta  Nat. 2009 Dintre problemele ridicate de colegi în ultimele zile mă voi opri astăzi asupra unora legate de organizarea, publicitatea, locaţia şi organizatorii conferinţei mediatorilor din 5 septembrie.
Un coleg mai revoluţionar ne critică referindu-se la organizare: de ce dorim atâta discuţii şi de ce să nu facem alegerile la 5 septembrie.  Se vede că nu a citit celelalte articole anterioare, şi ca nu înţelege că este necesară modificarea unor hotărâri, eliminarea celor abuzive, emiterea altora, lucruri pentru care nu mai poate lua hotărâri fostul CM rămas nefuncţional, ci mediatorii constituiţi în for decizional. Pentru aceasta este necesar un cvorum de jumătate plus unu din mediatorii autorizaţi, ori pana la această oră au confirmat participarea vreo 50 de mediatori, individual, fiind greu de adunat vreo 390 de mediatori, motiv pentru care am propus să folosim şi reprezentarea, după discuţiile ce le vom avea şi cu asociaţiile profesionale şi mediatorii independenţi încă, până spre 20 august. În cel mai bun caz că s-ar realiza cvorumul, ceea ce nu poate garanta nimeni, dacă s-ar lua hotarâri sambată 05 septembrie, tot nu s-ar putea face alegeri a doua zi, 06.09.09 pentru ca nu ar fi timp de înscriere şi validare a candidaturilor. Propunerea ca totul să se facă în 05.09.09 în sală este peste orice lege şi hotărâre valabilă la această dată şi nu vrem să apară contestaţii pentru că ne comportăm ca o gloată la răscoală sau revoluţie.
Cât priveşte nefolosirea reprezentării, altfel nu putem realiza cvorumul şi ne adunăm degeaba, iar sancţionarea neparticipanţilor cum spune colegul, nici socialiştii nu o făceau în totalitarism şi el doreşte să o facem noi peste ceea ce prevede totuşi legea în vigoare.
Referitor la publicitate, aşa cum am spus şi la 23 mai, se putea invita presa la deschidere, apoi se transmitea un comunicat la redacţii privind hotărârile luate, se mai înregistrau unele puncte de vedere ale participanţilor, se furnizau materiale de informare şi promovare ale CM şi aociaţiilor, etc. Spre deosebire de fostul CM, nouă nu ne este frică de transparenţă şi informarea societăţii, numai că este necesară întâi garantarea minimă a unei prezenţe obligatorii, pentru a nu oferi un fisco şi un spectacol neplăcut ziariştilor, cheltuieli fără finalitate, demobilizarea mediatorilor, etc. Daca aceste confirmări cu prezenţa la conferinţă se vor apropia la cel puţin 1/3 din mediatori, putem abia atunci lansa campania de reprezentare, care durează şi ea cel puţin o săptămână.
Anunţul dat de subsemnatul şi colegul Tatu privind locaţia conferinţei, respectiv găsirea unei săli disponibile la Braşov a mai adus în atenţie o propunere mai ieftină, dar condiţionată de încărcarea ordinii de zi cu alte activităţi, bune pentru propaganda şi reclama colegilor braşoveni, dar cred, inoportună datorită problemelor multiple de discutat din cauza cărora ar rămâne puţin timp liber participanţilor. În plus, nu vrem să subordonăm conferinţa intereselor vreunei asociaţii din motive electorale şi nici nu ne permitem cheltuielile făcute la 23 mai de fostul CM, pentru materiale de prezentare. Pentru noi respectiva locaţie ar fi foarte bună, dar decât să avem discuţii asupra acestor aspecte interpretabile, mai bine plătim câţiva mediatori din grupul de iniţiativă cei 1300 lei pentru cea găsită de mine, căreia din păcate trebuie să-i transmitem solicitarea până cel târziu pe 15 august. Ţinând cont de aceste probleme, mediatorii braşoveni trebuie să se hotărască repede dacă ne sprijină sau nu, ori ne descurcăm singuri cu sala de conferinţe.
Privind organizarea repet, apelăm la sprijinul tuturor asociaţiilor profesionale şi mediatorilor neafiliaţi încă, pentru înţelegerea scopului, motivelor, eficienţei, legitimităţii şi legalităţii acestei conferinţe absolut necesare, pentru motivarea unui număr cât mai mare de participanţi sau mandate de reprezentare, pentru consens asupra votării hotărârilor după discuţii, pentru participarea la conturarea principalelor probleme de hotărât pentru a putea organiza alegeri libere, pentru desemnarea / voluntariatul ca membri ai comisiilor, pentru prezentarea de candidaţi competenţi şi oneşti, pentru participarea la alegeri.
Chiar şi membrii fostului consiliu au fost invitaţi să sprijine şi să participe efectiv la pregătirea acestei conferinţe, pentru că, şi fără putere decizională, girează totuşi conducerea medierii până la alegeri şi împreună cu cei care vor constitui acel consiliu interimar, pot soluţiona această criză pe care au generat-o, spălându-şi păcatele faţă de noi.
După discuţiile ce vor avea loc la CM pe 12 august, cred că Dumnezeu le va arăta calea reconcilierii, transparenţei decizionale, parteneriatului cu mediatorii şi vom începe pregătirile împreună. Nu ştiu cum de nu înţeleg că această atitudine le mai dă o şansă de apreciere din partea noastră şi MJLC, că rezolvarea e poate face numai prin dialog si hotărârea împreună cu forul decizional al mediatorilor (conferinta). Cât priveşte asociaţiile profesionale, prin prezenţa a cât mai mulţi participanţi sau reprezentanţi la conferinţă, prin desemnarea de reprezentanţi în comisii, pot indirect să-şi afirme poziţiile prin viitorii candidaţi, pot asigura corectitudinea alegerilor şi ce ocazie mai bună ar avea altfel, căci după tăcerea de până acum cine-i cunoaşte?

Mediator Constantin Asofronie

SCOPUL, LEGITIMITATEA SI EFICIENTA CONFERINTEI DIN 05.09.09


DESPRE SCOPUL, LEGITIMITATEA, HOTĂRÂRILE ŞI EFICIENŢA CONFERINŢEI MEDIATORILOR DIN 5 SEPTEMBRIE 2009

           A început lumea mediatorilor să se trezească din amorţire, să întrebe, să comunice şi să se mişte după discuţiile de săptămâna trecută pe site-urile noastre implicate în dezbaterea publică despre starea medierii şi anunţul Consiliului de mediere privind pregătirea predării funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte. Nu prea ştiu ce au de gând să facă Ady şi dna Ciucă şi cui vor să predea funcţile, cert este că după exprimarea unei poziţii de către minister, este clar că nu mai rămâne drum de întoarcere, fiind necesară organizarea de noi alegeri.

Dacă s-a pierdut cel puţin o lună până la  această concluzie firească, normală şi legală, măcar acum trebuie să se trezească membrii fostului şi noului C.M. şi să răspundă chemării noastre la dialog şi parteneriat, conform principiilor din art. 4 R.O.F. al C.M., pentru identificarea rapidă a problemelor cu care ne confruntăm şi a soluţiilor de ieşire din criză. Am prezentat în articolul precedent o parte importantă din aceste probleme şi propunerile de rezolvare, iar în urma discuţiilor cu colegii, direct sau pe forumuri, mergem astăzi mai departe pentru a contura rostul şi legalitatea conferinţei extraordinare anunţate de noi pentru 5 septembrie, după consultarea cu dumneavoastră.

Îmi face plăcere să constat că pe majoritatea nu-i interesează polemica legată de contestarea alegerilor, după minister lămurindu-se şi colegii mai reţinuţi că nu puteau fi validate. Un semn bun care îmi dă curajul şi forţa să continuăm demersul de a coagula forţele active şi bine intenţionate din medierea românească pentru stabilirea paşilor următori. După câteva discuţii interesante şi utile cu câţiva mediatori, între care remarc interesul şi angajarea domnului Coste de la Iaşi, după numărul destul de mare de confirmări pentru participarea la Conferinţa de la Braşov, s-au născut câteva întrebări ce merită analizate şi lămurite cu maximă atenţie, fiind aspecte de care atârnă finalitatea ei.

Cine poate fi organizatorul conferinţei şi alegerilor ?

Această conferinţă (Congresul nu este prevăzut nicăieri) nu este una normală, ca cele anuale organizate de C.M. Aceasta nu are ca scop promovarea profesiei şi activitatea consiliului potrivit art. 16 lit. s) R.O.F. al C.M., nici pentru alegeri, fiind una extraordinară, pentru analiza şi hotărârea căilor de urmat pentru ieşirea din criza nefuncţionării C.M.

Consiliul de nu a vrut până acum să accepte aşa ceva, deşi putea la cererea mediatorilor, chiar dacă ar fi fost validat şi nu era nevoie de alegeri.  Cu atât mai mult în situaţia nevalidării şi existenţa multor probleme legale, asupra cărora membrii fostului consiliu, care asigură conducerea medierii până la validarea următorului consiliu, conform art. 16 (7) din Legea nr. 192/2006 nu mai pot lua hotărâri pentru că au rămas numai 6 din 9, minimul stabilit de art. 19 (3) fiind de 7.

La acest motiv al lipsei capacităţii de exerciţiu a atribuţiilor se adaugă faptul că nu se mai poate reveni asupra demisiei de către foştii membri pentru a reda funcţionalitatea consiliului, demisia fiind irevocabilă şi încetând legal calitatea de membru al consiliului.

Mai mult, membrii organelor care au luat măsuri contestate, considerate ulterior întemeiate, nu mai pot decide tot ele asupra unei noi proceduri şi mai ales să coordoneze desfăşurarea noilor alegeri.

Esenţial este şi faptul, poate normal –poate nu, dar real, că potrivit art. 20 din lege şi art. 16 din R.O.F., consiliul nu are atribuţii legale în organizarea alegerilor!

În aceste condiţii, în lipsa reglementării şi depăşirii abuzive a atribuţiilor şi prevederilor legale la alegerile din 23 mai, ţinând cont de răspunsul ministerului dinainte şi de duă alegeri, până la modificarea legii şi regulamentului, hotărârile importante pot fi luate numai cu consultarea mediatorilor autorizaţi, iar cadrul necesar poate fi doar o conferinţă extraordinară.

Întrucât fostul consiliu nu răspunde de 2 săptămâni că ar vrea să participe la organizarea unei astfel de conferinţe şi nici o asociaţie profesională nu a propus acest lucru, Tatu şi Asofronie au propus o asemenea conferinţă şi sondajele efectuate confirmă aproape unanim că este necesară. 

După lansarea propunerii şi găsirea unei locaţii adecvate în centrul ţării, la Braşov, am lansat chemarea spre consultare şi sprijin în această iniţiativă chiar membrilor fostului consiliu, de cei aleşi la 23 mai neputând fi vorba nefiind validaţi, precum şi asociaţiilor profesionale înregistrate la consiliu, pentru a realiza reprezentativitatea la nivel naţional şi legitimitatea hotărârilor.

Care este scopul conferinţei extraordinare?

În lipsa reglementării, incapacităţii fostului consiliu de a lua hotărâri şi de a repeta activităţile contestate, decizia poate aparţine doar mediatorilor participanţi la conferinţă, care trebuie să se pronunţe asupra următoarelor probleme de bază:

– modificarea regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii C.M. asupra modului de desemnare al comisiilor, reprezentării, contestaţiilor, votării, cvorumului, calendarul alegerilor şi altele necesare, pentru care vor fi supuse dezbaterii pe site proiecte de hotărâri;

– păstrarea condiţiilor de validare a candidaturilor din art. 8 al regulamentului şi eliminarea criteriilor introduse abuziv faţă de acestea de fostul consiliu;

– desemnarea unui Consiliu interimar de către mediatori, din care vor face parte persoane cu probitate morală şi capacitate profesională cunoscută, neimplicaţi în abuzurile sau neregulile de până acum, fără viitorii candidaţi la alegeri, voluntari sau reprezentanţi ai asociaţiilor aleşi de participanţi;

– discutarea şi adoptarea unor hotărâri în legătură cu completarea R.O.F. de către viitorul consiliu pentru: asigurarea transparenţei decizionale, asigurarea funcţionalităţii în anumite situaţii, organizarea şi controlul activităţii, salarizare, taxe, conferinţele anuale şi extraordinare, promovarea şi publicitatea medierii, formarea şi perfecţionarea pregătirii mediatorilor.

Totodată, se va discuta despre completarea iniţiativei legislative a UNMR ce va fi discutată în sesiunea de toamnă a Camerei Deputaţilor şi unele probleme de organizare a mediatorilor în viitor.

Cine va pregăti conferinţa?

În condiţiile arătate mai sus, fostul Consiliu de mediere este invitat să colaboreze la organizare şi aşteptăm manifestarea acestei voinţe la reuniunea planificată pentru data de 12 august a membrilor fostului consiliu şi noii aleşi, dar nevalidaţi. Pentru a evita absenţele şi temerile exprimate deja de unii colegi că UNMR ar dori să-şi însuşească demersurile de până acum şi să încerce să-şi impună voinţa asemeni grupului dictatorial contestat, conferinţa va fi pregătită de grupul de iniţiativă coordonat de mediatorii Tatu Tudor din echipa Jurnalul Medierea şi Asofronie Constantin, putând fi completat cu alţi colegi care pot ajuta la organizarea acestei conferinţe.

Cum se va exprima voinţa mediatorilor la conferinţă?

Pentru asigurarea reprezentativităţii şi legalităţii hotărârilor, se va folosi prezenţa directă şi prin reprezentare, pe baza mandatului transmis până la data de 1 septembrie la grupul de iniţiativă sau secretariatul tehnic al C.M., având pe verso sau anexată hotărârea de autorizare a formei de exercitare a profesiei. Prezentarea mandatului original sau prezenţa altor mediatori care nu s-au înscris până la 1.09.2009 este permisă în ziua conferinţei, completându-se o listă suplimentară.

Cum se va desfăşura conferinţa?

Deplasarea şi cazarea participanţilor la Braşov se face pe cont propriu, urmând a se indica spaţiile de cazare abordabile din zonă. Desfăşurarea conferinţei se face în sala găsită de grupul de iniţiativă, iar locaţie exactă va fi comunicată în ultima săptămână din luna august. Nu se va plăti nici o taxă de participare, eventualele cheltuieli administrative inerente se vor achita de organizatori şi prin contribuţii voluntare. Programul în plen propus se va desfăşura în data de 05.09.2009, probabil între orele 10.00 – 16.00, putându-se continua unele discuţii sau cazarea până a doua zi. Lucrările conferinţei vor fi conduse de grupul de iniţiativă şi un reprezentant al fostului Consiliu de mediere, potrivit înţelegerii la care sperăm că se va ajunge cu acesta.

            Compunerea şi mandatul Consiliului interimar se va stabili prin votul participanţilor, pe baza propunerilor făcute până la 1 septembrie. 

            Pentru proiectele de hotărâri se pot prezenta Puncte de vedere comune ale CM şi asociaţiilor, incluzând părerea mediatorilor care nu pot participa la conferinţă şi având caracter consultativ.

            Pentru ca lucrările conferinţei să fie eficiente, numărul vorbitorilor va fi imitat, opiniile putând fi exprimate şi anterior conferinţei pe site sau în scris, nefiind acceptate discursuri electorale.

             În funcţie de discuţiile din data de 12 august şi contribuţiile iniţiatorilor şi dvs. aceste aspecte şi cele prezentate în articolele anterioare legate de conferinţă, C.M. şi alegeri, vom întregi aceste informări şi le vom afişa pe toate site-urile colaboratorilor interesaţi.

             Este esenţială participarea directă sau prin reprezentare a cel puţin jumătate plus unu din mediatorii autorizaţi, altfel eforturile ar fi anulate şi haosul se va amplifica. DESTUL!

              Mediator Constantin Asofronie